9
Ayahudi anatiya
Phahi siku ya kutimiza shariya na malagizo ga mfalume kala ni tarehe kumi na tahu, mwezi wa kumi na mbiri, yani mwezi wa Adari. Siku hiyo, maadui ga Ayahudi kala gana hamu ya kuaturya Ayahudi ela taiyakala hivyo bii, mana Ayahudi aphaha ushindi mkpwulu dzulu ya maadui gao. Katika majimbo gosi ga mfalume Ahasuero, Ayahudi aungana phamwenga kpwenye midzi yao achipigana na osi ariokala akapanga kuahendera mai. Taphana hata mutu mmwenga ariyeweza kuaturya mana atu osi kala anakakama kpwa kuagopha Ayahudi. Vilongozi osi a majimbo, akulu a maliwali, maliwali na vilongozi a mfalume anjina osi aaterya Ayahudi kpwa sababu amuogopha Modekai. Mana Modekai kala ni mkpwulu kpwenye nyumba ya mfalume na ngumaye kala ikagota majimbo gosi, mana iye kala anaenderera kukala na nguvu zaidi.
Phahi Ayahudi apiga aviha aho na panga, achiaolaga na kuaangamiza kama arivyomendza enye. Katika hinyo mudzi wa Susa kurikokala na nyumba ya mfalume, Ayahudi aolaga atu magana matsano. Tsona achiaolaga Parishandatha, Dalifoni, Asipatha, Poratha, Adalia, Aridatha, Parimashita, Arisai, Aridai na Vaizatha, 10 ana kumi alume a Hamani mwana wa Hamedatha, adui wa Ayahudi. Aaolaga ela taayahala zewe vitu vyao. 11 Siku iyo isabu ya atu ariokala akaolagbwa himo Susa iriphomfikira mfalume hiko kpwakpwe kaya, 12 mfalume wamuamba Malikia Esta, “Ichikala hipha Susa tu Ayahudi akaolaga alume magana matsano phamwenga na ana kumi a Hamani, dze, go majimbo ganjina! Haya vino ni dzambo rani tsona uvoyaro uhewe? Hebu ni utu wani ulondao utimizirwe?”
13 Esta achiamba, “Ichikala ni vinono kpwako mfalume, navoya muhondo Ayahudi ario hipha Susa aruhusiwe kuhenda dza lagizo ra rero riambavyo. Tsona ana kumi a Hamani atsomekpwe dzulu ya iyo mihi ya kusongorera atu.”
14 Hipho mfalume achilavya lagizo kukala ikale hivyo. Mbiru ichipigbwa hiko Susa na ana kumi a Hamani achitsomekpwa dzulu ya iyo mihi ya kusongorera. 15 Phahi Ayahudi a Susa achiungana phamwenga hadi iyo siku ya kumi na ne ya mwezi wa Adari, achiolaga alume magana mahahu, ela vitu vyao taavigutire bii. 16 Ayahudi anjina ariokala kpwenye majimbo ga mfalume aungana phamwenga kukanira maisha gao na achiphaha kuoya kula kpwa maadui gao. Apigana na maadui gao na achiolaga atu elufu mirongo sabaa na tsano, ela vitu vyao taavigutire. 17 Higa gosi gakala tarehe kumi na tahu mwezi wa Adari. Kuriphocha tarehe kumi na ne achioya na achiihenda siku ya kusherekeya na kuhererwa. 18 Ayahudi a Susa nyo aungana phamwenga achidzikanira tarehe kumi na tahu na kumi na ne za mwezi wa Adari, achioya tarehe kumi na tsano. Phahi achiihenda iyo tarehe kumi na tsano ikale siku ya kusherekeya na kuhererwa. 19 Ndiyo mana Ayahudi asagalao kpwenye midzi ya mindani anaihenda tarehe kumi na ne ya mwezi wa Adari kukala ni Siku ya Kuoya, kusherekeya, kukala na raha na kuphana zawadi.
Sikukuu ya Purimu
20 Phahi Modekai achihala maneno higa gosi achigaandika, halafu achiandika baruwa kpwa Ayahudi osi ariokala kure na ariokala phephi, kpwenye majimbo gosi ga mfalume Ahasuero. 21 Waandikira achiaambira kukala atambukire siku ya kumi na ne na ya kumi na tsano ya mwezi wa Adari chila mwaka. 22 Siku hizi andazitambukiza kama siku ambazo Ayahudi aphaha kuoya mateso ga maadui gao. Mana katika mwezi hinyo Mlungu wagaluza sonono yao ichikala raha na siku ya chiriro achiigaluza Sikukuu. Siku hizi andazitambukira kama siku za kusherekeya, kukala na raha, kuphana zawadi na kuapha vitu achiya.
23 Phahi Ayahudi achikubali kpwenderera dza arivyokala akaandza, kama arivyoandikirwa ni Modekai. 24 Mana Hamani mwana wa Hamedatha wa chivyazi cha Agagi, hiye adui wa Ayahudi osi kala akapanga kuaangamiza. Wapiga kura ili aakomese na aangamize. 25 Ela iyo mipangoye mii yokala akaapangira Ayahudi iriphomfikira mfalume, mfalume achilavya amuri na iyo njama mbii ichimuuyira Hamani mwenye, iye na anae achisongolwa dzulu ya muhi. 26 Ndiyo mana siku hizo achiziiha Purimu kpwa sababu ya dzina puri yani kura. Phahi kulengana na zirivyoamba hizo baruwa na hivyo arivyoona vichikala, 27 Ayahudi akata shauri na achikubali kukala aho enye, ana aho na atu ndioinjira dini yao, atambukire siku hizo mbiri chila mwaka bila kukosa. Nao kala andazitambukira kulengana na malagizo garigoandikpwa na wakati urioikpwa. 28 Piya akata shauri kukala siku hizi za Purimu zindatambukirwa ni vivyazi vyosi, mbari zosi, majimbo gosi na midzi yosi. Ayahudi na vivyazi vyao vyosi taandaricha kuzitambukira siku zosi. 29 Malikia Esta mwana wa Abihaili na hiye Myahudi ariyeihwa Modekai achiandika kusisitiza kuhusu iyo baruwa ya phiri ya Purimu kpwa uwezo wosi ariokala nao. 30 Baruwa za kuahakikishira amani na ishima zichiphirikpwa kpwa Ayahudi osi ariokala kpwenye majimbo gosi gana na mirongo miiri na sabaa ga mfalume Ahasuero. 31 Baruwa hizi zaasisitiza Ayahudi kukala atambukire siku za Purimu kama arivyokubali kukala aho phamwenga na vivyazi vyao andazitambukira. Tsona zaasisitiza kukala atambukire siku hizi katika siku zoikpwa na kulengana na malagizo ga kufunga na kumririra Mlungu kama arivyotsupiza Modekai Myahudi na Malikia Esta. 32 Phahi Esta walavya shariya ya kugatiya nguvu mambo ga siku za Purimu, tsona gachiandikpwa kpwenye chitabu cha Mambo ga Nyakati.