9
Shaka ra Tsano: Mifugo Kufwa
Phahi, Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Phiya kpwa Farao ukamuambe, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aeburania anakuamba: Arichire atu angu auke ili akaniabudu. Mana uchirema kuarichira auke na kpwenderera kuazuwiya, Mwenyezi Mlungu andaitiya mifugo yenu makongo mai ko weruni, akale ni farasi, punda, ngamia, ngʼombe, mangʼondzi na mbuzi. Ela Mwenyezi Mlungu andatofwautisha mifugo ya Aiziraeli na ya Amisiri, ili nyama a Aiziraeli asedze akafwa, hata mmwenga.’ ” Na Mwenyezi Mlungu achipanga wakati achiamba, “Muhondo, Mwenyezi Mlungu andahenda gaga kpwenye yo tsi.” Kuriphocha, Mwenyezi Mlungu wahenda vyokala akagomba. Mifugo yosi ya Amisiri yafwa, ela takuna hata nyama mmwenga wa Aiziraeli ariyefwa. Farao wahuma atue akapeleleze na achikuta kala takuna hata nyama mmwenga wa Aiziraeli yefwa. Ela wakala na moyo mufu na achiakahaza Aiziraeli kuuka.
Shaka ra Sita: Ukongo wa maphu
Chisha Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa na Aruni, “Chila mmwenga wenu naaheke fumba ra ivu kula pho chandani, na Musa akaritsuphe dzulu mbere za Farao. Ivu hiro rindakala vumbi dzembamba ndirogota tsi yosi ya Misiri, vumbi riri rindaarehera maphu atu na nyama kahi ya tsi yosi. Maphu gago gandahumbuka gakale vironda.” 10  9:10 Maono 16:2Ndipho Musa na Aruni achiheka ivu ra chandani na achendaima mbere za Farao. Musa achirihala, achiritsupha dzulu, phahi Amisiri na mifugo yao ahenda maphu na gachihumbuka gachikala vironda. 11 Hata atsai nao aodzala maphu dza Amisiri ayawao. Kpwa sababu kala a tele maphu, ashindwa ni Musa na achikala taana ra kumuhenda. 12 Ela Mwenyezi Mlungu wamtiya Farao moyo mufu na achirema kuphundza Musa na Aruni, dza vyo Mwenyezi Mlungu kala akamuambira Musa.
Shaka ra Sabaa: Mvula ya Mawe
13 Gariphohendeka gago, Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Muhondo rauka chiti ukakutane na Farao umuambe, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aeburania anaamba hivi: Aarichire atu angu auke, ili akaniabudu. 14 Mana ichikala kumendze, phahi nindahuma mashaka makali ambago gandakutiya adabu uwe, mawazirigo na atuo osi, ili umanye kala takuna mwenye uwezo dza mimi duniani kosi. 15 Kpwa mana kalapho náhumira uwezo wangu nkakupigani na makongo mai, mngekala mwafwa mosi, takuna hata mmwenga angesala himu duniani. 16  9:16 Arumi 9:17Ela nkakuricha moyo makusudi nkuonyese uwezo wangu, na dzina rangu ritangazwe dunia ndzima. 17 Ela bado wadzihenda una ngulu na kumendze kuricha atu angu auke. 18 Kpwa hivyo, muhondo saa dza zizi nindareha mvula kali ya mawe, ambayo taidzangbwenya Misiri hangu iandze hata rero.
19 “ ‘Sambi lagiza ili mifugoyo iriyo kondze na chochosi chiricho kondze weruni chirehwe na kutiywa phatu pharipho salama. Mana mutu yeyesi au nyama yeyesi ambaye kandarehwa mudzini, andasala ko weruni, andapigbwa ni yo mvula kulu ya mawe hata afwe.’ ” 20 Mawaziri ganjina ga Farao aogopha neno ra Mwenyezi Mlungu, ahenda wangbwi kuareha atumwa aho na mifugo yao. 21 Ela anjina abera maneno ga Mwenyezi Mlungu na achiricha atumwa aho na mifugo yao kondze weruni. 22 Chisha Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Golosa mkpwonoo kuelekeza mlunguni ili mvula ya mawe inye tsi yosi ya Misiri, ipige atu, nyama na mimea yosi ya mindani kahi ya tsi yosi ya Misiri.” 23 Musa ariphogolosa ndataye kuelekeza mlunguni, Mwenyezi Mlungu wareha mvula ya mawe na chiguruguru, na limeme richipiga photsi. Phahi Mwenyezi Mlungu achireha mvula kulu ya mawe inye tsi ya Misiri yosi, 24  9:24 Maono 8:7; 16:21na limeme richikala vivyo kpwa vivyo. Kala ndiyo mvula ya mawe kulu zaidi ambayo taidzangbwenya wakati wowosi hangu Misiri ikale taifa. 25 Iyo mvula ya mawe yavundza-vundza chila chitu chokala kpwereru kahi ya tsi yosi ya Misiri, si atu si nyama. Chisha ichivundza-vundza mimea yosi ya mindani na chila muhi. 26 Phatu ambapho mvula ya mawe taiyafika ni Gosheni bahi ambako Aiziraeli kala anasagala.
27 Phahi Farao walagiza Musa na Aruni aihwe na achedzaambira, “Charo hichi nkahenda dambi. Mwenyezi Mlungu ana haki ela mimi na atu angu huna makosa. 28 Kpwa hivyo mvoyeni Mwenyezi Mlungu mana yo mvula ya mawe na cho chiguruguru chikatosha. Nindakurichani muuke na wala sindakuzuwiyani tsona.” 29 Musa achimuamba, “Nchituluka kondze ya mudzi uhu, nindaunula mikono yangu, nimvoye Mwenyezi Mlungu, nacho chiguruguru chindaricha na yo mvula ya mawe taindakalako tsona, ili umanye kukala dunia ni ya Mwenyezi Mlungu. 30 Ela ninamanya kukala uwe na atumishio tamdzangbwemuogopha Mwenyezi Mlungu.” 31 (Mimea ya katani na shayiri yabanangika, mana shayiri kala ikaphera na katani kala ikatuluza maruwa. 32 Ela nganu na mimea yanjina yoigana nayo taibanangirwe, kpwa sababu wakatiwe wa kuphera kala taudzangbwe).
33 Phahi Musa wamricha Farao na achituluka kondze ya mudzi, achendaunula mikonoye kpwa Mwenyezi Mlungu na cho chiguruguru na yo mvula ya mawe ichiricha kunya, na yo mvula tainyire tsona. 34 Farao ariphoona kukala yo mvula ya mawe na chiguruguru chikaricha, wahenda dambi tsona. Iye phamwenga na atumishie aenderera kukala na mioyo mifu. 35 Phahi Farao wahenda moyowe ukale mufu na achiakahaza Aiziraeli kuuka, dza Mwenyezi Mlungu arivyokala akagomba kutsupira Musa.

9:10 9:10 Maono 16:2

9:16 9:16 Arumi 9:17

9:24 9:24 Maono 8:7; 16:21