10
Shaka ra Nane: Ndzije
Phahi Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Phiya kpwa Farao, sababu mino nkamuhenda akale na moyo mufu iye na atumishie ili niaonyese ishara za vilinje vyangu; namwi piya muweze kuasemurira ana enu na adzukulu enu vira nrivyohenda vilinje na nrivyopambana na Amisiri chisiru, ili mmanye kala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”
Phahi Musa na Aruni aphiya kpwa Farao achendamuamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aeburania, anakuamba, ‘Kundagbwa maguluni mbere zangu hadi rini? Ariche atu angu auke ili akaniabudu. Uchiaremeza kuuka, rorera! Muhondo nindareha ndzije kpwenye tsiiyo. Andafwinika yo tsi hata ikale taionekana. Nao andarya chila chitu ambacho chasazwa ni mvula ya mawe, na hata iyo mihi imerayo mwenu mindani. Andaodzala mwako madzumbani na nyumbani mwa atumishio na za Amisiri osi. Andakala anji sana. Utu ambao sowe zenu au tsawe zenu taawuonere hangu asagale tsi ihi hadi rero.’ ” Musa ariphomala kugomba higo, wagaluka na achiuka hipho pha Farao.
Halafu Mawazirige gamuamba Farao, “Mutu yuno andahuyuga na mashaka hata rini? Arichire atu hano auke, ili akamuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao. Dze, kudzangbwemanya kala Misiri ikabanangbwa?” Phahi Musa na Aruni aihwa achiuya kpwa Farao, naye achiaambira, “Phiyani mkamuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Ela nalonda nimanye, anjina ni ano ani ambao andaphiya namwi?” Musa achiamba, “Hosi hundaphiya avyere kpwa adide. Hundahala ana ehu alume na achetu, phamwenga na mifugo yehu yosi, kpwa sababu ni lazima hukasherekee karamu kpwa kumuabudu Mwenyezi Mlungu.”
10 Farao achiamba, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu sindakuruhusuni muuke na ana enu! Mana naona wazi kukala muna nia mbii. 11 Hata! Taiwezekana! Aricheni alume machiyao aphiye kpwendamuabudu Mwenyezi Mlungu, mana hivyo ndivyo kala mlondavyo.” Chisha Musa na Aruni azolwa phara mbere za Farao.
12 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Unula mikonoyo dzulu ya tsi ya Misiri ili ndzije amwagikane tsi ndzima na arye chila chitu chimeracho, na chochosi chosazwa mo mindani ni yo mvula ya mawe.” 13 Phahi Musa waunula ndataye dzulu ya yo tsi ya Misiri, na Mwenyezi Mlungu achireha phuto kula mlairo wa dzuwa, richipiga mutsi wosi na richichesa kupiga. Kuriphocha, rira phuto richikala rikareha ndzije. 14  10:14 Maono 9:2,3Amwagikana tsi yosi ya Misiri, achigbwa na achibwiningiza tsi yosi ya Misiri. Kala takudzangbweoneka maipho ga ndzije dza gago, na takundaoneka tsona ganjina dza gago. 15 Afwinika tsi yosi hadi kuchikala kpwiru. Achirya mimea yosi na matunda gosi gosazwa ni yo mvula ya mawe. Taphana hata kodza rosala muhini, au kpwenye mimea kahi ya tsi yosi ya Misiri.
16 Phahi Farao achilagiza Musa na Aruni aihwe na achedzaambira, “Nikamuhendera dambi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na hata mwimwi. 17 Sambi nakuvoyani mniswamehe dambi zangu mara mwenga ihi tu, na mumvoye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu aniusire shaka riri.” 18 Phahi Musa wauka kpwa Farao achendamvoya Mwenyezi Mlungu. 19 Hipho Mwenyezi Mlungu wagaluza rira phuto richikala phuto kali sana, ra kula mtswerero wa dzuwa. Phuto hiro rakusanya ndzije na richiaphirika Bahari ya Shamu. Takuna hata ndzije mmwenga yesala tsi yosi ya Misiri. 20 Ela Mwenyezi Mlungu wamtiya Farao moyo mufu, na achirema kuarichira nyo Aiziraeli auke.
Shaka ra Tisiya: Jiza
21 Chisha Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Unula mikonoyo kulekeza dzulu mlunguni, ili kukale na jiza tsi yosi ya Misiri, chilungulungu cha jiza ambacho chindahenda atu akale ahenda phaphasa.” 22  10:22 Zaburi 105:28; Maono 16:10Phahi Musa waunula mikonoye kulekeza dzulu mlunguni, na Misiri ndzima ichifwinikpwa ni chilungulungu cha jiza kpwa muda wa siku tahu. 23 Kuchikala takuna Mmisiri awezaye kumuona myawe wala kuuka aripho, kpwa muda wa siku tahu. Ela Aiziraeli osi achikala na mwanga kahi ya ko kpwatu arikokala anasagala. 24 Farao ariphoona vivyo achimwiiha Musa, achimuamba, “Phiyani mkamuabudu Mwenyezi Mlungu. Phiyani mosi phamwenga na anache, ela mangʼondzi na mifugo yenu iricheni phapha.” 25 Ela Musa achiamba, “Ni uhuriche hutsukule nyama a kumlavira sadaka na sadaka za kuochwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu. 26 Ni lazima huuke na mifugo yehu, na tahundaricha hata kpwatsa. Nyama anjina hukahumire kumuabudira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu. Ela hadi ndiphofika hiko tahumanya hundahumira nyama wani kumlavira sadaka.” 27 Ela Mwenyezi Mlungu wamuhenda Farao akale na moyo mufu, na achirema kuricha Aiziraeli auke. 28 Farao wamuamba Musa, “Phauke hipha! Sitaki kukuona tsona, mana siku ndiphokpwedzaona uso wangu, undafwa!” 29 Musa achimjibu achiamba, “Ni sawa, kama uchivyogomba, kundaniona tsona.”

10:14 10:14 Maono 9:2,3

10:22 10:22 Zaburi 105:28; Maono 16:10