16
Mlungu anaapha Aiziraeli
makpware na Manna
Aiziraeli osi auka Elimu, na siku ya kumi na tsano ya mwezi wa phiri bada ya kutuluka Misiri, afika jangbwa ra Sini, ambaro ri kahi-kahi ya Elimu na Sinai. Hiko jangbwani Aiziraeli osi amnungʼunikira Musa na Aruni nyo Aiziraeli achiaambira, “Baha kala Mwenyezi Mlungu wahuolaga ko Misiri. Kuko kala hunaweza hukarya nyama na chakurya chinji hutakavyo. Ela mwahureha hiku jangbwani muuhirise na ndzala.”
16:4 Johana 6:31Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Nindakutsopozerani chakurya kula mlunguni dza mvula. Ni lazima atu atuluke chila siku akahale chakurya cha kutosha siku iyo. Hivyo nindakala naapima ili nimanye ichikala andalunga malagizo gangu. Ela chila siku ya sita, atu atsole chakurya cha kutosha siku mbiri, na achitayarishe.” Phahi Musa na Aruni aambira Aiziraeli osi, “Rero dziloni mundamanya kala Mwenyezi Mlungu ndiye ariyekutuluzani kula Misiri. Ligundzu mundaona mwanga wa Mwenyezi Mlungu, kpwa sababu akasikira chiriro chenu mrichomririra. Msihuririre swiswi, mana naswi si chochosi mbere za Mlungu.” Tsona Musa achiamba, “Dziloni Mwenyezi Mlungu andakuphani nyama, na ligundzu andakuphani chakurya chanjina murye mvune. Mlungu wasikira chiriro mrichomririra. Kpwa sababu swino si chochosi, mwimwi kala tamnungʼunikira swiswi, ela kala munamnungʼunikira Mwenyezi Mlungu.”
Ndipho Musa achimuambira Aruni, “Aambire Aiziraeli osi edze aime mbere za Mwenyezi Mlungu, mana akasikira chiriro chao.” 10 Aruni ariphokala anagomba na Aiziraeli, osi agaluka uphande wa jangbwani, na achiona mwanga wa Mwenyezi Mlungu ukatsembuka inguni. 11 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 12 “Nikasikira manungʼuniko ga Aiziraeli, kpwa hivyo aambire kukala dziloni andarya nyama na ligundzu andarya chakurya hata amvune. Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao.”
13 Dziloni riro, makpware gakpwedza kpwa unji gachibwiningiza kambi yosi, na ligundzure kuchikala na manena kuzunguluka kambi. 14 Manena higo gariphouka pho photsi phasala utu wembamba urioonekana dza vipande vya barafu. 15  16:15 1 Akorintho 10:3Aiziraeli ariphouona auzana, “Ura ni utu wani?” Sababu kala taamanya nini. Musa achiaambira, “Hichi ni chakurya ambacho Mwenyezi Mlungu akakuphani murye. 16 Mwenyezi Mlungu akalagiza muhende hivi, ‘Chila mutu naakatsole chakurya cha kutosha nyumbaye. Naatsole pishi* 16:16 Pishi ni chipimo ambacho kala chichipimirwa mtsere, ambacho ni kama kilo mbiri. mwenga ya chakurya kpwa chila mutu ariye mwakpwe hemani.’ ”
17 Aiziraeli ahenda dza arivyoambirwa. Anjina atsola chinji na anjina achitsola chichache. 18  16:18 2 Akorintho 8:15Yuya ariyekusanya vinji, kayakala na masaza, na yuya ariyekusanya vichache, kayaphungukirwa. Chila mutu watsola chiasi cha kumkola, kpwa sababu wachipima na pishi. 19 Ndipho Musa achiaambira, “Takuna mutu yeyesi ndiyeruhusiwa kuika chakurya hadi ligundzu.” 20 Ela anjina taayaphundza malagizo ga Musa. Asaza chakurya hadi ligundzu, ela iriphofika ligundzu chichikala chikavunda na china mabulu. Musa ariphogamanya watsukirwa sana. 21 Chila mutu ligundzu-ligundzu kala achiphiya achatsola chakurya chiasi alondacho. Dzuwa ririphokala kali, chakurya ambacho kala tachitsorerwe, chabubudzika.
22 Siku ya sita Aiziraeli atsola-tsola kano mbiri zaidi, atsola pishi mbiri kpwa chila mutu. Vilongozi a Aiziraeli akpwendasema na Musa, 23  16:23 Kutsama 20:8–11naye achiaambira, “Mwenyezi Mlungu walagiza hivi, ‘Muhondo ni Siku ya Kuoya, siku takatifu ya Mlungu. Phahi, rero ochani mlondacho kuocha na mjite mlondacho kujita. Chochosi ndichosala, chiikeni hadi muhondo.’ ” 24 Phahi, aika chakurya chosala hadi siku ya phiri, viratu Musa arivyolagiza, tachiyavunda wala kuhenda mabulu. 25 Musa achiamba, “Ryani chakurya chosala, kpwa sababu rero ni Siku ya Kuoya, yotengbwa ya Mwenyezi Mlungu, na tamundaphiya mchaona chakurya hiko jangbwani rero. 26 Ni lazima mtsole chakurya siku sita, ela siku ya sabaa ni Siku ya Kuoya, na takundakala na chakurya.”
27 Siku ya sabaa atu anjina aphiya vivyo kpwendalola chakurya, ela taayaona chitu. 28 Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Hadi rini tamundalunga amuri na malagizo gangu? 29 Kalani mchimanya Mwenyezi Mlungu wakuphani Siku ya Kuoya. Ndiyo mana siku ya sita nkukuphani chakurya cha siku mbiri. Chila mmwenga ni ahurire phakpwe kaya siku ya sabaa; mutu naasiuke phakpwe kaya siku ya sabaa.” 30 Kpwa hivyo Aiziraeli aoya siku ya sabaa.
31  16:31 Isabu 11:7,8Chira chakurya Aiziraeli achiiha “Manna,” 16:31 Manna kpwa Chieburania manage ni, Ni utu wani? ambacho kala ni chereru dza mbeyu ya muhama mwereru na mtswanowe kala ni dza vipande vya mkpwahe uriotiywa asali. 32 Musa achigomba na Aiziraeli achiamba, “Mwenyezi Mlungu akalagiza kukala huike pishi mwenga ya mana huyiikire vivyazi vyedzavyo, ili edze aone chakurya hurichohewa ni Mlungu hiko jangbwani hipho ariphohutuluza kula Misiri.” 33  16:33 Aeburania 9:4Phahi, Musa wamuamba Aruni, “Hala nyungu na utiye pishi mwenga ya manna, na uyiike mbere za Mwenyezi Mlungu ikale kumbukumbu kpwa vivyazi vyedzavyo.” 34 Phahi, Aruni wahala manna achiyiika, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. Badaye achiitiya ndani ya Sanduku ra Ushaidi, 16:34 Sanduku ra Ushaidi ni sanduku malumu ambaro Mlungu waambira Aiziraeli ariike ndani ya hema ra mkpwutano, kala rina vitu vya kuatambukiza kutivywa kpwao kula Misiri na chilagane chao na Mlungu. ili ikale indaikpwato.
35  16:35 Joshuwa 5:12Aiziraeli arya manna kpwa miaka mirongo mine, hadi achifika tsi yohenda makalo. Arya manna hadi ariphofika miphaka ya Kanani, ambako akpwendahenda makalo. 36 (Chipimo chiihwacho efa ni sawa na pishi kumi.)

16:4 16:4 Johana 6:31

16:15 16:15 1 Akorintho 10:3

*16:16 16:16 Pishi ni chipimo ambacho kala chichipimirwa mtsere, ambacho ni kama kilo mbiri.

16:18 16:18 2 Akorintho 8:15

16:23 16:23 Kutsama 20:8–11

16:31 16:31 Isabu 11:7,8

16:31 16:31 Manna kpwa Chieburania manage ni, Ni utu wani?

16:33 16:33 Aeburania 9:4

16:34 16:34 Sanduku ra Ushaidi ni sanduku malumu ambaro Mlungu waambira Aiziraeli ariike ndani ya hema ra mkpwutano, kala rina vitu vya kuatambukiza kutivywa kpwao kula Misiri na chilagane chao na Mlungu.

16:35 16:35 Joshuwa 5:12