15
Wira wa Musa
15:1 Maono 15:3Phahi Musa na Aiziraeli amuimbira Mlungu wira hinyu:
“Nindamuimbira Mwenyezi Mlungu mana vyo chivyoshinda iye vina nguma.
Akahosa farasi na apandadzi-farasi aho baharini.
15:2 Zaburi 118:14; Isaya 12:2Mwenyezi Mlungu ndiye mkpwotse na nguvu yangu
iye ndiye achiyenitivya.
Iye ni Mlungu wangu, nami ndamtogola kpwa mawira.
Iye ni Mlungu wa akare angu, nami nindaimba kumtogola.
Mwenyezi Mlungu ni sujaa wa viha,
na dzinare ndiye Mwenyezi Mlungu.
Magari ga kuvwehwa ni farasi ga Farao na anajeshie akaahosa baharini.
Akulu a jeshi a kumanyikana vihani akafwa madzi Bahari ya Shamu.
Vivwa vya madzi vyaabwiningiza,
azama tsini ya bahari dza mawe.
Mkpwonoo wa kulume uwe Mwenyezi Mlungu una nguvu za nguma.
Mkpwonoo wa kulume nkuvundza-vundza adui vipande-vipande.
Kpwa ukuluo wa nguma ukuangamiza akupingao,
uwe uchitsukirwa u dza moho uochao,
na ni kuocha maaduigo dza nyasi mbifu.
Wakuta pulayo, nago madzi gachidzipanga dzulu
gachiima wima dza kuta.
Vivwa vya madzi ga bahari vichiganda.
Adui wadzikarya achiamba,
‘Nindaalunga-lunga na nindaagbwira,
ndaafuta vitu vyao niviganye zewe na niahende nilondavyo;
nindatsomola upanga wangu
na mkpwono wangu undaangamiza.’
10 Ela wareha phutoro naro richipiga, nago madzi ga bahari gachiabwiningiza,
aho azama vilindi vya bahari dza chuma chiziho cha risasi chizamavyo kpwenye madzi manji.
11 Kahi za milungu, ni mlungu yuphi ariye dza uwe, Mwenyezi Mlungu?
Utakatifuo tauwezekana,
mahendogo ga nguma ganahutishira,
mambo makulu uhendago uwe, ganahuangalaza.
12 Wahumira nguvuzo na tsi ichimiza maadui gehu.
13 Kpwa mendzwayo isiyosika undalongoza nyo atu urioakombola.
Undaalongoza kpwa nguvuzo kuphiya kpwenye makalogo matakatifu.
14 Mataifa gakasikira na ganakakama kpwa wuoga;
atu asagalao Filisti akainjira wuoga.
15 Akulu a Edomu akaogofyerwa.
Vilongozi a Moabu akagbwirwa ni wuoga mkpwulu;
atu osi asagalao Kanani akavundzika moyo.
16 Ao akagbwirwa ni wuoga na wasiwasi.
Kpwa sababu ya ukulu wa nguvuzo
anyemere zii dza dziwe,
hadi atuo urioakombola atsupe,
ee Mwenyezi Mlungu.
17 Undaareha wedze uaike dzulu ya mwangoo mwenye,
phatu ambapho uwe waphatsambula phakale makalogo,
phatu phatakatifu ambapho waphadzenga kpwa mikonoyo,
uriphophatenga kpwa kukuabudu,
uwe Mwenyezi Mlungu.
18 Nawe Mwenyezi Mlungu utawale hata kare na kare!”
19 Aiziraeli avyoga tsi kavu pho kahi-kahi ya bahari hata achivuka. Ela farasi a Farao, magarige ga kuvwehwa ni farasi na aphirikie, ariphokala kahi-kahi ya bahari, Mwenyezi Mlungu wauyiza madzi ga bahari gachiabwiningiza.
20 Phahi Miriamu, nabii wa chichetu, ndugungbwa wa Aruni wagbwira tamburini mwakpwe mkpwononi, na achetu anjina osi achihala tamburini zao achimlunga kuno anazipiga na kuvwina. 21 Na Miriamu achiaimbira wira uambao,
“Muimbireni Mwenyezi Mlungu, sababu akashinda kpwa nguma,
Amisiri na farasi aho akaahosa baharini.”
Madzi ga utsungu hiko Mara
22 Ariphouka Bahari ya Shamu, Musa waalongoza Aiziraeli hadi achiinjira jangbwa ra Shuri. Asafiri siku tahu ko jangbwani, bila kuona madzi. 23 Aphiya hadi achifika phatu phoihwa Mara, ambako aona madzi, ela gakala ga utsungu, kpwa hivyo taayaweza kuganwa. (Hicho ndicho chisa cha phatu hipho phaihwa Mara, manage Chieburania ni utsungu.) 24 Aiziraeli amnungʼunikira Musa na achimuuza, “Vino hundanwani?” 25 Musa wamvoya Mwenyezi Mlungu kpwa moyowe wosi, naye achimuonyesa Musa chipande cha muhi, ambacho wachitabwisa ndani ya madzi, nago gachikala manono kunwa.
Hipho Mara, Mwenyezi Mlungu waapha Aiziraeli amuri na malagizo. Achiapima, 26 achiamba, “Mchiphundza sauti yangu kpwa makini na kuhenda garigo sawa, na mchiphundza amuri na kulunga malagizo gangu, sindakureherani makongo dza nrigoarehera Amisiri. Mana mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ambaye nkukuphozani.”
27 Bada ya kuuka Mara, Aiziraeli afika Elimu, ambako kala kuna vidzuho kumi na viiri na mitende mirongo sabaa na achichita kambi phephi na go madzi.

15:1 15:1 Maono 15:3

15:2 15:2 Zaburi 118:14; Isaya 12:2