14
Aiziraeli anavuka Bahari ya Shamu
Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Aambire Aiziraeli agaluke nyuma uphande wa Pi-Hahirothi, kahi-kahi ya Migidoli na Bahari ya Shamu, achite kambi mbere ya Baali-Sefoni, kanda-kanda ya bahari. Farao andafikiri, ‘Aiziraeli anazunguluka-zunguluka nao taamanya ahendaro mana jangbwa rikaazuwiya.’ Nindauhenda moyo wa Farao ukale mufu, na andakulungani-lungani. Na nkapanga hivi ili ushindi wangu kpwa Farao na jeshire unirehere nguma. Hipho atu a Misiri andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.” Phahi Aiziraeli achihenda dza arivyolagizwa.
Mfalume wa Misiri ariphoambirwa kukala Aiziraeli akachimbira, iye na atumishie agaluza nia na achiamba, “Hukahendani swino? Hukaaricha Aiziraeli kpwa hivyo taandahuhumikira tsona!” Kpwa hivyo Farao watayarisha garire ra kuvwehwa ni farasi* 14:6 Garire ra kuvwehwa ni farasi siku hizo gari ra viha kala richitsukula atu airi ama ahahu na kuvwehwa ni farasi. na achiphiya na jeshire. Wahala magari ga kuvwehwa ni farasi magana sita garigo bora, phamwenga na magari ga kuvwehwa ni farasi ganjina ga Misiri yosi. Gachilongozwa ni akulu a viha. Mwenyezi Mlungu wauhenda moyo wa Farao, mfalume wa Misiri ukale mufu, hata achialunga Aiziraeli, ambao kala anaphiya vyao bila wuoga. Jeshi ra Amisiri, phamwenga na farasi osi a Farao, magari ga kuvwehwa ni farasi, na anajeshie akuhumira farasi, aalunga Aiziraeli hadi achifika phephi na phara ariphokala akachita kambi kanda-kanda ya Bahari ya Shamu phephi na Pi-Hahirothi mbere ya Baali-Sefoni.
10 Phokala Farao na jeshire ariphofika phephi, Aiziraeli aaona Amisiri anaalunga, na hipho achigbwirwa ni wuoga, achimririra Mwenyezi Mlungu. 11 Aiziraeli amuamba Musa, “Kpwadze wahutuluza kula Misiri? Kpwani takuna mbira ko Misiri? Kpwadze waureha hiku jangbwani ili hufwe? 12 Kura Misiri hwakuamba, ‘Huriche huahumikire atu a Misiri.’ Baha kuahumikira Amisiri kuriko kufwa mumu jangbwani!” 13 Musa wajibu achiamba, “Msiogophe! Hurirani hu, namwi mundaona ambaro Mwenyezi Mlungu akaripanga kukutivyani vivi rero, Kpwa kukala aha Amisiri muaonao vivi rero, tamundaaona tsona. 14 Mwimwi hurirani tu na Mwenyezi Mlungu andakupigirani viha.”
15 Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Kpwadze munaniririra? Aambire Aiziraeli aenderere na charo. 16 Unula yo ndatayo na ugolose mkpwonoo dzulu ya yo bahari, iganye go madzi. Nao Aiziraeli andaweza kuvuka bahari kpwenye tsi kavu. 17 Nindaahenda Amisiri akale na mioyo mifu hata ainjire mumo kukulungani. Hipho ndipho ndiphodziphahira nguma kpwa kushinda Farao, jeshire, magarige ga kuvwehwa ni farasi, na anajeshi akuhumira farasi. 18 Nchishinda Farao na magarige ga kuvwehwa ni farasi na anajeshie akuhumira farasi, nindaphaha nguma matsoni pha Amisiri nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”
19 Ndipho malaika wa Mlungu ambaye kala a mbere analongoza jeshi ra Aiziraeli wauya nyuma yao. Na yo nguzo ya ingu nayo yauka kula mbere ichiuya nyuma, 20 ichikala kahi-kahi ya jeshi ra Misiri na ra Iziraeli. Usiku wosi rira ingu rareha jiza kpwa Amisiri na mwanga kpwa Aiziraeli, kpwa hivyo Amisiri taayaweza kuafikira phephi.
21 Ndipho Musa wagolosa mkpwonowe dzulu ya bahari, na usiku wosi Mwenyezi Mlungu wareha phuto kali kula mlairo wa dzuwa. Phuto hiro rahendesa madzi ga bahari gaganyike hiku na hiku, na pho kahi-kahi phachikala tsi kavu. 22  14:22 1 Akorintho 10:1–2; Aeburania 11:29Aiziraeli achivuka na pho kahi-kahi ya bahari phokala phakagaluka tsi kavu, na madzi gahendwa kuta uphande wa kulume na uphande wa kumotso. 23 Ariphoona vivyo, nyo Amisiri aalunga-lunga nyo Aiziraeli na pho kahi-kahi ya bahari, phamwenga na farasi a Farao, magarige ga kuvwehwa ni farasi na aphirikie. 24 Kuriphofika pepho za kucha, Mwenyezi Mlungu walola jeshi ra Amisiri kula kahi-kahi ya iratu nguzo ya moho na ya ingu naye achiatiya wuoga jeshi ra Amisiri. 25 Wahendesa magurudumo ga magari gao ga kuvwehwa ni farasi gagame, ichiahendesa aphiye kpwa shida sana. Amisiri achiamba, “Nahuchimbireni mana Mwenyezi Mlungu anaahehera nyo Aiziraeli chinyume cha Amisiri.”
26 Hipho Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Golosa mkpwonoo dzulu ya bahari ili madzi gauyirane, gaahose nyo Amisiri phamwenga na farasi aho na magari gao ga kuvwehwa ni farasi na aphirikie.” 27 Phahi Musa wagolosa mkpwonowe dzulu ya bahari, na kuriphocha bahari yauyirana dza hipho mwandzo. Amisiri ajeza kutuluka mo madzini kpwa achimbire, ela Mwenyezi Mlungu achiasukuma, achiauyiza pho kahi-kahi ya bahari. 28 Madzi gauyirana na gachibwiningiza magari ga kuvwehwa ni farasi, aphirikie na jeshi rosi ra Farao rokala rinalunga Aiziraeli himo baharini. Taphana hata Mmisiri mmwenga yesala. 29 Ela Aiziraeli anyendeka tsi kavu kahi-kahi ya bahari ambapho madzi kala gakahendwa kuta uphande wa kulume na uphande wa kumotso. 30 Siku iyo Mwenyezi Mlungu wativya atu a Iziraeli kula kpwa Amisiri, na Aiziraeli achiona nyufu za Amisiri mo kanda-kanda ya bahari. 31 Aiziraeli aona hendo hiro ra ajabu arirohenderwa Amisiri. Phahi achimuogopha Mwenyezi Mlungu na achimuamini phamwenga na mtumishiwe Musa.

*14:6 14:6 Garire ra kuvwehwa ni farasi siku hizo gari ra viha kala richitsukula atu airi ama ahahu na kuvwehwa ni farasi.

14:22 14:22 1 Akorintho 10:1–2; Aeburania 11:29