13
Ana a kpwandza anatengbwa
kpwa ajili ya Mlungu
Mwenyezi Mlungu wamuambira Musa, 13:2 Isabu 3:13; Luka 2:23“Nitengerani ana osi avyere a chilume a Aiziraeli na ana a kpwandza alume a mifugo yao. Mana aho osi ni angu.”
Phahi Musa achiaambira nyo atu, “Itambukireni siku ihi, siku mriyotuluka Misiri. Siku mriyotuluka kula kahi ya tsi murikokala mu atumwa, mana Mwenyezi Mlungu wakutuluzani kula mumo kpwa kuhumira uwezowe. Msirye mikahe ya kutiywa hamira. Munatuluka Misiri siku ihi ya rero ya mwezi wa Abibu.* 13:4 Abibu ni mwezi wa kpwandza wa Chieburania. Mwenyezi Mlungu ndiphokurehani kpwenye tsi ya Akanani, Ahiti, Aamori, Ahivi na Ajebusi, tsi ariyoapira akare enu kukala andakuphani, tsi yenye rutuba, mundakala muchiisherekeya kahi ya mwezi uhu. Kpwa siku sabaa, mundarya mikahe isiyotiywa hamira, na yo siku ya sabaa mundamuhendera Mwenyezi Mlungu sharee. Kahi ya zo siku sabaa, ni murye mikahe isiyotiywa hamira. Phasionekane mkpwahe wa kutiywa hamira kahi yenu na kahi ya seemu yenu yosi msagalayo. Siku iyo ya Sikukuu mutu andaambira anae, ‘Ninahenda sharee kpwa sababu ya go Mwenyezi Mlungu arigonihendera nriphokala natuluka kula tsi ya Misiri.’ Sharee ihi indakala dza alama phako mkpwononi, na utu wa kukutambukiza phako chilanguni, ili shariya ya Mwenyezi Mlungu ikale mwako kanwani. Mana Mwenyezi Mlungu wakutuluzani Misiri kpwa nguvu. 10 Phahi gbwirani lagizo hiri chila mwaka kahi za wakatiwe uriopangbwa.
11 “Mwenyezi Mlungu ndiphokurehani kpwenye tsi ya Akanani, na kukuphani tsi iyo dza arivyoapira akare enu kukala andakuphani, 12  13:12 Kutsama 34:19–20; Luka 2:23mundamtengera Mwenyezi Mlungu ana enu a kpwandza a chilume na ana a kpwandza alume a mifugo yenu. 13 Chila punda wa mwandzo unaweza kumkombola na mwana ngʼondzi, au ichikala kundamkombola, msongole. Ela chila mwana mvyere wa chilume wa mwanadamu ni mumkombole. 14 Siku zedzazo, ana enu achikuuzani, ‘Mana ya kuhenda vino nini?’ Hipho mundaajibu muambe, ‘Mwenyezi Mlungu wautuluza kula Misiri kpwa uwezowe mkpwulu, kula kahi ya tsi hurikokala atumwa. 15 Farao ariphorema kuhurichira huuke kpwa moyo mufu, Mwenyezi Mlungu waolaga chila mwana wa kpwandza mlume wa mwanadamu, na wa nyama kahi ya tsi ya Misiri. Ndiyo mana hunamlavira Mwenyezi Mlungu ana a kpwandza osi a chilume a nyama na kukombola ana ehu a kpwandza.’ 16 Lagizo riri rindakala dza alama mikononi mwehu, na utu wa kuhutambukiza vilanguni mwehu. Mana Mwenyezi Mlungu wahutuluza Misiri kpwa uwezo mkpwulu.”
Mwenyezi Mlungu
analongoza Aiziraeli jangbwani
17 Farao ariphoaruhusu Aiziraeli auke, Mlungu kayaatsapiza na njira ya Filisti hata dzagbwe iyo kala ndiyo njira ya mkato. Mana Mlungu waamba, “Hinya atu achendakuta viha, anaweza kugalukpwa ni mioyo akauya Misiri.” 18 Phahi Mlungu waalongoza na njira ya kuzunguluka ya kutsupira jangbwani, kuphiya uphande wa Bahari ya Shamu. Chisha Aiziraeli atuluka Misiri kuno akagbwiririra silaha tayari kpwa viha.
19  13:19 Mwandzo 50:25; Joshuwa 24:32Musa wahala mifupha ya Yusufu achiphiya nayo, kpwa kukala Yusufu kala akahenda Aiziraeli aape. Iye waamba, “Kpwa kpweli Mlungu andakutivyani, achikutivyani, halani mifupha yangu mphiye nayo.” 20 Phahi Aiziraeli atuluka Sukothi na achendachita kambi mudzi wa Ethamu, ko kanda-kanda ya jangbwa. 21 Mwenyezi Mlungu waatanguliya. Wakati wa mutsi waalongoza njirani kpwa kuhumira nguzo ya ingu, na wakati wa usiku wakala achialongoza na nguzo ya moho ili aphahe mwanga, kpwa hata aenderere na charo usiku na mutsi. 22 Yo nguzo ya ingu ya wakati wa mutsi, na yo nguzo ya moho, taziukire mbere za Aiziraeli.

13:2 13:2 Isabu 3:13; Luka 2:23

*13:4 13:4 Abibu ni mwezi wa kpwandza wa Chieburania.

13:12 13:12 Kutsama 34:19–20; Luka 2:23

13:19 13:19 Mwandzo 50:25; Joshuwa 24:32