12
Pasaka
12:1 Alawi 23:5; Isabu 9:1–5; 28:16; Kumbukumbu 16:1–2Ariphokala Musa na Aruni bado achere ko Misiri, Mwenyezi Mlungu wagomba achiamba, “Mwezi uhu undakala mwezi wa kpwandza kpwenu, yani mwezi wa kpwandza wa mwaka. Aambire atu osi a Iziraeli kukala ichifika siku ya kumi ya mwezi uhu, chila mlume andahala ngʼondzi ra kutosha atue. Yani ngʼondzi mwenga kpwa chila nyumba. Ichikala nyumba ina atu achache ambao taaweza kumala mwana ngʼondzi, nyo atu a nyumba iyo naagbwirane na ayawao ario phephi nao, kulengana na isabu ya atu na chiasi cha nyama awezacho kurya. Unaweza kutsambula ngʼondzi ama mbuzi, mlume wa mwaka mmwenga, ela ni lazima akale kana ila. Chila mmwenga wenu naamtundze hadi siku ya kumi na ne ya mwezi. Siku iyo Aiziraeli osi andatsindza nyo nyama dziloni.
“Chisha mundahala seemu ya yo milatso mupake mimo na vizingiti vya dzulu vya yo miryango ya nyumba ndimorya. Zo nyama ni ziochwe na ziriwe zosi usiku uho, na ni ziriwe na mikahe isiyotiywa hamira na mboga za utsungu. Chisha nyama zizo msizirye mbitsi wala za kujita, ela ni lazima ziochwe zosi phamwenga na chitswa, marondo na vya ndani. 10 Msisaze nyama hadi ligundzu, ela ichisala bada ya kurya ni lazima iochwe iphye tsetsetse. 11 Wakati munarya, mkale tayari kuuka. Vwalani virahu na mkale na ndata zenu mikononi, tsona muirye mairo-mairo. Mana ni Pasaka ya Mwenyezi Mlungu.
12 “Usiku hinyo-hinyo nindazunguluka tsi yosi ya Misiri, niolage ana avyere osi a chilume a anadamu na a nyama. Nindaitiya adabu milungu yosi ya Misiri, mana mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 13 Yo milatso ndiyopaka mimo na vizingiti vya miryango yenu ni ishara ya nyumba mundimokala. Nchiona iyo milatso, nyumba zenu ndazitsapika. Takuna shaka ndiroaphaha Aiziraeli wakati nchikala napiga tsi ya Misiri. 14  12:14 Kutsama 23:15; 34:18; Alawi 23:6–8; Isabu 28:17–25; Kumbukumbu 16:3–8Siku ihi mundakala muchiitambukira, na mundakala muchiisherekeya sikukuu ihi kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu. Mwimwi na vivyazi vyenu mundakala mchisherekeya siku ihi, hiri ni lagizo hata kare na kare.”
Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira
15 “Kpwa muda wa siku sabaa mundarya mikahe isiyotiywa hamira. Siku ya kpwandza ni muuse hamira mwenu madzumbani. Mutu yeyesi ndiyerya chitu chochosi chotiywa hamira kula yo siku ya kpwandza hadi yo siku ya sabaa, andatengbwa na Aiziraeli. 16 Mundakusanyika siku ya kpwandza na ya sabaa muniabudu. Na kahi ya siku zizo msihende kazi yoyosi, isiphokala kujita chakurya chenu bahi.
17 “Mundakala mchisherekeya sikukuu ihi ya mikahe isiyotiywa hamira, ili muweze kutambukira kukala, iyo ndiyo siku niriyotuluza makundi genu kula tsi ya Misiri. Kpwa hivyo vivyazi vyenu vyosi ni lazima vitambukire siku ihi, na lagizo riri rindaenderera hata kare na kare. 18 Mundarya mikahe isiyotiywa hamira kula siku ya kumi na ne dziloni hadi dziloni ya siku ya mirongo miiri na mwenga ya nyo mwezi wa kpwandza. 19 Kpwa siku sabaa musiike hamira mwenu madzumbani, na mutu yeyesi ndiyerya chochosi chirichotiywa hamira, ni atengbwe na Aiziraeli, akale ni mjeni ama ni mvyalwa wa Iziraeli. 20 Msirye chitu chochosi cha kutiywa hamira. Phophosi mndiphokala munaishi, msirye mikahe ya kutiywa hamira.”
Pasaka ya kpwandza
21 Ndipho Musa achiaiha atumia osi a Iziraeli na achiaambira, “Ni lazima chila mmwenga atsambule mwana ngʼondzi wa kutosha atue, atsindze ili asherekee Pasaka. 22 Halani maphungo ga muhisopo, mugavwike ndani ya dzaya ra milatso na mupake chizingiti cha dzulu na mimo yosi miiri ya mryango. Ni lazima atu asale ndani ya nyumba, asituluke kondze usiku hadi ligundzu. 23  12:23 Aeburania 11:28Mwenyezi Mlungu andazunguluka tsi ndzima ili aolage Amisiri. Wakati achiona milatso dzulu ya chizingiti na mimo, kandamricha malaika aangamizaye ainjire mwenu madzumbani akuolageni.
24 “Malagizo gaga gagbwireni, mwimwi na vivyazi vyenu hata kare na kare. 25 Mundiphofika kpwenye yo tsi ndiyohewa ni Mwenyezi Mlungu, dza arivyoahidi, lagizo riri rigbwireni. 26 Na ana enu ndiphokuuzani, ‘Sheree hino manage nini?’ 27 Mundaambira, ‘Ni sadaka ya Pasaka kpwa kumuabudu Mwenyezi Mlungu. Mana iye watsupa nyumba za Aiziraeli ko Misiri, na achihutivya wakati ariphoolaga Amisiri.’ ” O Aiziraeli azamisa vitswa achimuabudu. 28 Phahi, Aiziraeli ahenda dza Mwenyezi Mlungu arivyolagiza Musa na Aruni.
Shaka ra kumi:
Ana a kpwandza anaolagbwa
29  12:29 Kutsama 4:22–23Phofika usiku wa manane Mwenyezi Mlungu waolaga ana avyere a chilume osi a Amisiri. Waolaga mwana mvyere wa Farao, ambaye kala achitawala, hadi mwana wa mateka yekala jela. Hata ana avyere a mifugo piya afwa. 30 Farao, mawazirige na atu osi a Misiri alamuka usiku, na kuchikala kuna chiriro chikulu Misiri, mana chila nyumba kala ikafwewa.
Aiziraeli anatuluka Misiri
31 Farao ariphoona vivyo, walagizira Musa na Aruni achendaihwa nyo usiku achedzaamba, “Ukani! Tulukani himu Misiri, mwimwi na nyo Aiziraeli! Phiyani mkamuabudu Mwenyezi Mlungu, dza murivyogomba. 32 Halani mangʼondzi genu, mbuzi na ngʼombe zenu muuke. Tsona nivoyerani Mlungu anijaliye.”
33 Amisiri aahimiza Aiziraeli auke upesi mura tsi ya Misiri mana adziambira mwao mioyoni kukala, “Hano asiphouka swiswi hosi hundafwa.” 34 Phahi, Aiziraeli ahala mabeseni gao gokala gana madonje ga nganu ambago tagadzangbwetsanganywa na hamira. Chisha achigafunga mabahasha na achigakuwa. 35  12:35 Kutsama 3:21–22Aiziraeli kala akahenda kare vira vyokala akalagizwa ni Musa, nao kala akavoya Amisiri vitu vya zahabu, vya feza na nguwo. 36 Mwenyezi Mlungu kala akaahenda Amisiri aamendze Aiziraeli na kala akaapha chila chitu aricholonda. Vivyo ndivyo Aiziraeli arivyoafuta Amisiri utajiri wao.
37 Aiziraeli auka na magulu kula mudzi wa Ramesesi hadi mudzi wa Sukothi. Alume machiyao kala ni kama elufu magana sita bila ya kuolanga achetu na anache. 38 Na kundi kulu ra atu ambao kala sio Aiziraeli piya rauka phamwenga nao, phamwenga na vyaa vya ngʼombe, vya mangʼondzi na mbuzi na vyaa vya mifugo yanjina. 39 Atengeza mikahe isiyotiywa hamira na gara madonje ga unga uriokala akaukanda ariphokala anatuluka Misiri. Unga uho kala tautiirwe hamira mana kala ahendazolwa ko Misiri, na taaphahire nafwasi ya kujita chakurya.
40  12:40 Mwandzo 15:13; Agalatia 3:17Muda ambao O Aiziraeli kala akasagala Misiri kala ni miaka magana mane na mirongo mihahu. 41 Pho mwisho wa yo miaka magana mane na mirongo mihahu, yo siku ya mwisho yenye, atu osi a Mwenyezi Mlungu atuluka kula tsi ya Misiri. 42 Kpwa kukala Mwenyezi Mlungu wachesa usiku hinyo kutuluza Aiziraeli kula Misiri. Na usiku uho Aiziraeli osi anafwaha kuchesa ili kuika ishima kpwa Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo usiku uho ni wa kutambukirwa ni Aiziraeli osi na vivyazi vyao.
Malagizo kuhusu Pasaka
43 Badaye Mwenyezi Mlungu waamba Musa na Aruni, “Gaga ndigo malagizo ga Pasaka: Takuna mjeni yeyesi ndiyeruhusiwa kurya chakurya cha Pasaka. 44 Ela mtumwao ambaye wamgula anaweza kurya uchikala wamtiya tsatsani. 45 Ela mjeni ama mchibaruwa asirye chakurya hichi. 46  12:46 Isabu 9:12; Johana 19:36Ni lazima iriwe ndani ya nyumba mwenga, msitsukule nyama yoyosi kondze, wala msivundze mfuphawe hata mmwenga. 47 Aiziraeli osi ni asherekee sikukuu ihi. 48 Mjeni yeyesi asagalaye namwi, achitaka kusherekeya Pasaka ya Mwenyezi Mlungu, ni lazima alume osi a mwakpwe nyumbani atiywe tsatsani. Ndipho andaweza kurya dza mvyalwa wa Iziraeli. Ela mutu ambaye katiirwe tsatsani kandarya Pasaka ya Mwenyezi Mlungu. 49 Hino ndiyo shariya ambayo ni lazima ilungbwe ni enyezi na mjeni asagalaye kahi yenu.”
50 Phahi, Aiziraeli osi ahenda dza Mwenyezi Mlungu arivyolagiza Musa na Aruni. 51 Na siku iyo-iyo Mwenyezi Mlungu waatuluza Aiziraeli kula tsi ya Misiri, madiba-madiba.

12:1 12:1 Alawi 23:5; Isabu 9:1–5; 28:16; Kumbukumbu 16:1–2

12:14 12:14 Kutsama 23:15; 34:18; Alawi 23:6–8; Isabu 28:17–25; Kumbukumbu 16:3–8

12:23 12:23 Aeburania 11:28

12:29 12:29 Kutsama 4:22–23

12:35 12:35 Kutsama 3:21–22

12:40 12:40 Mwandzo 15:13; Agalatia 3:17

12:46 12:46 Isabu 9:12; Johana 19:36