19
Aiziraeli anapiga kambi
Mwango Sinai
1-2 Aiziraeli ariphovundza kambi yao Refidimu, anyendeka hata achiinjira jangbwa ra Sinai, na achichita kambi mbere ya nyo mwango Sinai. Phapho afika siku ya kpwandza ya mwezi wa hahu, hangu ariphotuluka tsi ya Misiri. Phahi Musa wakpwera dzulu ya mwango kpwendakutana na Mlungu. Mwenyezi Mlungu achimuiha kula ko mwangoni, achimuamba, “Phiya ukaambire uvyazi wa Jakobo, hinyo Aiziraeli, hivi: ‘Mwimwi mwaona nrivyoahendera Amisiri, na vira vyokutsukulani dza kozi ritsukulavyo anae wakati rinauruka, na nchikurehani hiku kpwangu. 19:5 1 Petero 2:9 19:5 Kumbukumbu 4:20; 7:6; 14:2; 26:18; Tito 2:14Sambi muchiniogopha chikamilifu na kugbwira chilagane changu, mundakala hazina yangu ya samani kahi ya mataifa gosi. Dzagbwe dunia yosi hino ni yangu, 19:6 Maono 1:6; 5:10ela mwimwi kpwangu mundakala ufalume wa alavyadzi-sadaka, taifa takatifu.’ Haya kaabaze maneno higa nyo Aiziraeli.”
Phahi Musa watserera kula mwangoni na achendakusanya phamwenga vilongozi a Aiziraeli na achiaambira chila chitu dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu edze aambire. Ndipho atu osi achijibu, chivyamwenga achiamba, “Hundahenda chila chitu ambacho Mwenyezi Mlungu akahulagiza.” Naye Musa achendasema kpwa Mwenyezi Mlungu vyokala atu akagomba. Mlungu achimuamba Musa, “Nindakpwedza kpwenu ndani ya ingu ziho, ili anisikire nigombago nawe na akukuluphire siku zosi.” Musa ariphophiya kpwendamuambira Mwenyezi Mlungu gara garigogombwa ni atu, 10 na Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Uya kpwa nyo atu ukaatakase hino rero na muhondo, na afule nguwo zao 11 ili akale tayari kukutana nami, mana kesho kutwa mimi Mwenyezi Mlungu ndatserera dzulu ya Mwango Sinai, kuno atu osi ananiona. 12  19:12 Aeburania 12:18–20Kaike mphaka kuzunguluka mwango ili atu asiutsapike na uaambire, asiambuke mwango wala asiugute. Mutu yeyesi ndiyeguta nyo mwango, ni lazima aolagbwe. 13 Andapigbwa mawe ama alatswe, bila ya mwiriwe kugutwa ni yeyesi. Shariya hino ni ya binadamu osi na nyama, ni apigbwe mawe hata afwe. Ela gunda richipigbwa vivyo kpwa vivyo, atu ni edze pho mphakani.”
14 Ndipho Musa achitserera kula ko mwangoni, achendaatakasa atu, nao achifula nguwo zao, 15 na Musa achiaambira, “Dzitayarisheni kpwa yo siku ya wairya, na muda hinyo alume asilale na achetu ao.”
16  19:16 Maono 4:5 19:16 Kumbukumbu 4:11–12Kuriphocha yo siku ya hahu kpwakala na chiguruguru na limeme, na ingu ziho richibwiningiza nyo mwango. Gunda richipigbwa kpwa raka ra dzulu sana hata atu osi pho kambini achikakama. 17 Phahi Musa waalongoza kula kambini ili akutane na Mlungu, nao achiima tsini ya mwango. 18 Mwango Sinai kala ukabwiningizwa ni mosi, sababu Mwenyezi Mlungu kala akatserera dzuluye dza moho. Mosi wa moho hinyo wafuka kuphiya dzulu dza mosi wa iyi kulu sana na mwango* 19:18 Maandiko ganjina ga Chieburania na hata ga Chiyunani ganaamba atu. wosi uchikakama kpwa nguvu. 19 Nyo mriro wa gunda uriphozidi kukala mkpwulu, Musa wagomba na Mlungu, na Mlungu achimjibu na sauti ya chiguruguru.
20 Mwenyezi Mlungu ariphotserera dzulu ya Mwango Sinai, wamuiha Musa, naye achiphiya ko dzulu ya mwango. 21 Musa ariphofika kuko, Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Tserera ko tsini ukaambire nyo atu asitsupe mphaka ili kpwedzanilola mimi Mwenyezi Mlungu, mana achihenda vivyo anji aho andafwa. 22 Hata nyo alavyadzi-sadaka ambao nkpwedza phephi na Mwenyezi Mlungu, ni adzitakase, bila ya kuhenda vivyo nindaatiya adabu.” 23 Na Musa achimuamba Mwenyezi Mlungu, “Atu taaweza kuufikira Mwango Sinai, kpwa sababu uwe mwenye wahukanya uchiamba, ‘Ikani miphaka kuzunguluka mwango, ukale mwango wangu mtakatifu.’ ” 24 Mlungu achimjibu achimuamba, “Haya tserera ukamuhale Aruni wedze naye. Ela alavyadzi-sadaka na atu osi asikale na lazima kutsupa mphaka, kpwedza hiku dzulu niriko mimi Mwenyezi Mlungu, ama nindaatiya adabu.” 25 Kpwa hivyo Musa watserera hata ko tsini kokala na nyo atu achendaambira atu vyokala akalagizwa ni Mlungu.

19:5 19:5 1 Petero 2:9

19:5 19:5 Kumbukumbu 4:20; 7:6; 14:2; 26:18; Tito 2:14

19:6 19:6 Maono 1:6; 5:10

19:12 19:12 Aeburania 12:18–20

19:16 19:16 Maono 4:5

19:16 19:16 Kumbukumbu 4:11–12

*19:18 19:18 Maandiko ganjina ga Chieburania na hata ga Chiyunani ganaamba atu.