20
Shariya kumi za Mlungu
Mlungu wagomba maneno higa achiamba, “Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, nriyekutuluza tsi ya Misiri, urikokala u mtumwa.
“Usiabudu milungu yanjina isiphokala mimi.
20:4 Kutsama 34:17; Alawi 19:4; 26:1; Kumbukumbu 4:15–18; 27:15“Usidzitengezere chizuka cha kutsonga au chitu cha kuiga chitu chochosi chiricho dzulu mlunguni ama photsi duniani ama chikalacho madzini. 20:5 Kutsama 34:6–7; Isabu 14:18; Kumbukumbu 7:9–10Usivisujudiye wala kuviabudu, kpwa sababu mimi, Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ni Mlungu mwenye wivu. Nindatiya adabu ana kpwa dambi za ise zao, hadi chivyazi cha hahu na cha ne cha hara arionimena. Ela nkuonyesa mendzwa isiyosika kpwa maelufu na elufu ga hara animendzao na kugbwira amuri zangu.
20:7 Alawi 19:12“Usirihadze dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlunguo bure. Mana yeyesi anayehadza dzina rangu bure, mimi Mwenyezi Mlungu nindakuolanga kukala u mkpwosa.
20:8 Kutsama 16:23–30; 31:12–14“Itambukire Siku ya Kuoya na uihende takatifu. 20:9 Kutsama 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Alawi 23:3Henda kazizo zosi na mambogo gosi kpwa muda wa siku sita, 10 ela siku ya sabaa ni Siku ya kuoya kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguo. Siku iyo usihende kazi yoyosi, uwe phamwenga na mwanao mlume au mwanao mchetu, mtumishio mlume au mtumishio mchetu, ngʼombeyo, pundao au nyamao yeyesi, piya mjeni asagalaye phako kaya. 11  20:11 Mwandzo 2:1–3; Kutsama 31:17Mana kpwa siku sita, Mwenyezi Mlungu waumba mlunguni, duniani, baharini na vyosi virivyo mumo. Achioya siku ya sabaa, ndiyo mana Mlungu wajaliya yo Siku ya Kuoya na achiihenda takatifu.
12  20:12 a Kumbukumbu 27:16; Mathayo 15:4; 19:19; Mariko 7:10; 10:19; Luka 18:20; Aefeso 6:2; b Aefeso 6:3“Ishimu sowe na mayoo, dza vira mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, nrivyokulagiza, ili maishago gakale mare na uongokerwe kpwenye tsi ambayo mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo nakupha.
13  20:13 Mwandzo 9:6; Alawi 24:17; Mathayo 5:21; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11“Usiolage.
14  20:14 Alawi 20:10; Mathayo 5:27; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11“Usizini.
15  20:15 Alawi 19:11; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9“Usiiye.
16  20:16 Kutsama 23:1; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20“Usimzige myao na dzambo ra handzo.
17  20:17 Arumi 7:7; 13:9“Usimizire mahe nyumba ya myao. Usimizire mahe mkpwaza myao, wala mtumishiwe mlume au mtumishiwe mchetu, au ngʼombeye, au pundawe, au chitu chochosi aricho nacho jiranio.”
18  20:18 Aeburania 12:18–19Atu ariphosikira chiguruguru na gunda na kuona limeme na mwango unatuluza mosi, akakama kpwa wuoga, achiima kure 19 na achimuamba Musa, “Huambire gosi agombago Mlungu, naswi hundasikira, ela usiriche Mlungu akagomba naswi sedze hukafwa.” 20 Phapho Musa achiajibu hara atu achiamba, “Msiogophe! Mlungu akedza kukujezani ili mdine kumuogopha na akuhendeni msihende dambi.” 21 Phahi atu aima kure sana, wakati Musa ariphorisengerera rira ingu dziru ziho, arimokala Mlungu.
22 Phahi Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Kaambire Aiziraeli kukala, ‘Si mkaona enye vyo nchivyogomba namwi kula mlunguni! 23 Haya phahi, sedze mkadzitengezera milungu yanjina ya feza na ya zahabu mkanitsanganya nayo.
24 “ ‘Nidzengerani phatu pha kulavira sadaka pha ulongo, na muhale ngʼombe na mbuzi na mangʼondzi genu mkanilavire sadaka za kuochwa na sadaka za amani dzulu ya hipho phatu pha kulavira sadaka. Nami phatu phophosi ndiphophatsambula ili niabudiwe nindakpwedza kpwenu nikujaliyeni. 25  20:25 Kumbukumbu 27:5–7; Joshuwa 8:31Ela phahi chitu chimwenga ni hichi, mndiphokala munanidzengera phatu pha kulavira sadaka pha mawe, msihumire mawe ga kutsongbwa, mana mchihumira chifwaya chochosi dzulu ya hipho phatu pha kulavira sadaka mundaphahenda phakale najisi. 26 Tsona mchidzenga phatu pha kulavira sadaka msiphadzenge ngazi za kupandira dzulu, sedze kala mutu anapanda nguwoze zikafwenuka akakala chitsaha hipho phatu pha kulavira sadaka.’ ”

20:4 20:4 Kutsama 34:17; Alawi 19:4; 26:1; Kumbukumbu 4:15–18; 27:15

20:5 20:5 Kutsama 34:6–7; Isabu 14:18; Kumbukumbu 7:9–10

20:7 20:7 Alawi 19:12

20:8 20:8 Kutsama 16:23–30; 31:12–14

20:9 20:9 Kutsama 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Alawi 23:3

20:11 20:11 Mwandzo 2:1–3; Kutsama 31:17

20:12 20:12 a Kumbukumbu 27:16; Mathayo 15:4; 19:19; Mariko 7:10; 10:19; Luka 18:20; Aefeso 6:2; b Aefeso 6:3

20:13 20:13 Mwandzo 9:6; Alawi 24:17; Mathayo 5:21; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11

20:14 20:14 Alawi 20:10; Mathayo 5:27; 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9; Jakobo 2:11

20:15 20:15 Alawi 19:11; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20; Arumi 13:9

20:16 20:16 Kutsama 23:1; Mathayo 19:18; Mariko 10:19; Luka 18:20

20:17 20:17 Arumi 7:7; 13:9

20:18 20:18 Aeburania 12:18–19

20:25 20:25 Kumbukumbu 27:5–7; Joshuwa 8:31