21
Malagizo kuhusu atumwa
Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba, “Higa ndigo malagizo ndigoaphirikira ana a Iziraeli: 21:2 Alawi 25:39–46Mutu achigula Mueburania myawe akale mtumwa, phahi mtumwa hiye andahumika miaka sita, ela mwaka wa sabaa uchiinjira ni arichwe akale huru bila kuripha chochosi. Ichikala wakati unamgula kala ni mndzaka andauka macheye, ela ichikala kala ana mchetu kare andauka na mchewe. Na ichikala wakati unamgula kala ni mndzaka, ela uchedza mlóza uwe hata achivyala ana, hiye mchetu phamwenga na anae osi ni ako, hiye mlume andauka macheye. Ela hiye mtumwa achigomba wazi kukala, anakumendza uwe tajiriwe, phamwenga na mchewe na anae hata kalonda kuuka pho phako akakala huru, undamuhala uphiye naye mbere za Mlungu. Uchifika hiko muimise mryangoni ama chizingiti cha mryango, uhale mwityo umuombole sikiro, naye andakala mtumwao maishage gosi. Mutu achikuguzira mwanawe mchetu akale mtumwao, usimrichire huru dza vira atumwa alume arichirwavyo. Ichikala uwe uchiyemgula kala unalonda akale mcheo, halafu asikuhamire, undamricha akombolwe ni ise. Uwe tajiriwe kuna ruhusa ya kumguza kpwa makabila, kpwa sababu undakala ukamvundzira ishimaye. Ela napho wamgula ili umlóze mwanao, phahi undamharira avi ni mwanao mchetu. 10 Mutu achilóla mchetu wa phiri, ni ahakikishe kukala ye wa kpwandza anamrisa, na kumvwika, na kumtimizira hakize zosi za ndowa. 11 Na ichikala kandahenda hivyo, phahi hiye mchewe wa mwandzo ana uhuru wa kumricha hiye mlume bila kuripha chitu chochosi.”
Malagizo kuhusu kondo
12  21:12 Alawi 24:17Chisha Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, “Mutu achimpiga myawe achimuolaga, naye naaolagbwe. 13  21:13 Isabu 35:10–34; Kumbukumbu 19:1–13; Joshuwa 20:1–9Ela ichikala kamuolagire kusudi, ela Mlungu akarikubaliya, naachimbire aphiye kpwatu ndikoatsamburira atu dza hinyo. 14 Ela ichikala akamuolaga myawe kusudi, hata akachimbirira phatu nilavirwapho sadaka, mtuluzeni mkamuolage vivyo. 15 Ndiyempiga ise au nine naaolagbwe. 16  21:16 Kumbukumbu 24:7Mutu achimteka myawe achimguza akale mtumwa, au agbwirwe achere naye, naaolagbwe. 17  21:17 Alawi 20:9; Mathayo 15:4; Mariko 7:10Amlaphizaye ise au nine ni aolagbwe. 18 Napho atu airi akakosana, na mmwenga atsole dziwe ampige myawe, au ampige ngumi amlumize hata akale kaweza kutuluka kondze, 19 chisha aweze kugbwira fwimbo atuluke kondze, iye chiyempiga kandatiywa adabu. Ela ni amriphe hizo siku zosi arizokala chitandani na ahakikishe kukala andamrarisa hadi aphole tsetsetse. 20 Mutu achimpiga fwimbo mtumwawe mlume au mchetu hata afwe. Iye ni atiywe adabu. 21 Ela hiye mtumwa achikala kpwa siku mwenga au mbiri ndipho achifwa, hiye mwenye mtumwa asitiywe adabu kpwa sababu iye mtumwa ni maliye mwenye. 22 Napho alume anaheha, na katika kuheha kpwao amlumize mchetu mwenye mimba hata avoromose,* 21:22 Kuvoromosa: Hipha Chieburania phanaweza kukala na mana ya kuvyala mwana ambaye kadzangbwephera. ela akale taamlumizire zaidi ya hiko kuvoromosa, ye mkosa andaripha ndivyoambwa ni mlume wa hiye mchetu, na kulengana na aamuli ndivyoamula. 23 Ela ichikala hiye mchetu akalumira kutsupa hiko kuvoromosa, phahi hiye achiyegahenda andaripha uhai kpwa uhai, 24  21:24 Alawi 24:19–20; Kumbukumbu 19:21; Mathayo 5:38dzitso kpwa dzitso, dzino kpwa dzino, mkpwono kpwa mkpwono, lwayo kpwa lwayo, 25 chironda cha moho kpwa chironda cha moho, jaraha kpwa jaraha, kuvwarurwa kpwa kuvwarurwa. 26 Mutu achimpiga mtumwawe mchetu au mlume hadi achimuombola dzitso, naamrichire huru kpwa sababu ya hiro dzitsore. 27 Tsona mutu achimpiga mtumwawe mchetu au mlume hata achimngʼola dzino, iye naye naamrichire huru kpwa sababu ya hiro dzinore.”
Malagizo kuhusu mifugo
28 Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba “Ngʼombe ichipiga mutu hadi ichimuolaga, naipigbwe mawe hata ifwe, na msiirye; ela iye mwenye ngʼombe andakala kana makosa. 29 Ela ichikala iyo ngʼombe ikabara kupiga atu na iye mwenye wakanywa ela kashuulika, ichipiga mutu tsona ichimuolaga, naipigbwe mawe ifwe, na ye mwenye ngʼombe naye ni aolagbwe. 30 Ela ichikala hinyo achioolagirwa mutu wao andalonda kuriphiwa, phahi ye mwenye ngʼombe ni aariphe mara mwenga naye andakala akativya rohoye. 31 Lagizo hiri mundarilunga hata wakati ngʼombe ndiphokala ikaolaga mwanache. 32 Ngʼombe ichiolaga mtumwa mchetu au mlume, hiye mwenye ngʼombe andamripha hiye mwenye mtumwa vipande mirongo mihahu vya feza, halafu yo ngʼombe ipigbwe mawe hata ifwe. 33 Mutu achiricha dibwa bila kuribwiningiza, au achitsimba dibwa halafu achiriricha laza, alafu ngʼombe au punda wa myawe edze agbwe na afwe mumo, 34 hiye mwenye hiro dibwa naamriphe pesa hiye mwenye nyama halafu iye ahale ye nyama wa kufwa. 35 Ngʼombe ya mutu ichipiga ngʼombe ya mutu wanjina, ichiiolaga, yo ngʼombe iriyo moyo naihalwe iguzwe, na hinyo enye ngʼombe zichizopigana aganye zo pesa, na yo ngʼombe ya kufwa nayo aiganye sawa-sawa. 36 Ela ichikala iyo ngʼombe inamanyikana kukala kaziye ni kupiga ngʼombe zanjina na kuziolaga, na hiye mwenye akashindwa ni kuifunga, phahi iyo ngʼombe andairipha na ngʼombe, halafu ahale iyo ngʼombe ya kufwa.”

21:2 21:2 Alawi 25:39–46

21:12 21:12 Alawi 24:17

21:13 21:13 Isabu 35:10–34; Kumbukumbu 19:1–13; Joshuwa 20:1–9

21:16 21:16 Kumbukumbu 24:7

21:17 21:17 Alawi 20:9; Mathayo 15:4; Mariko 7:10

*21:22 21:22 Kuvoromosa: Hipha Chieburania phanaweza kukala na mana ya kuvyala mwana ambaye kadzangbwephera.

21:24 21:24 Alawi 24:19–20; Kumbukumbu 19:21; Mathayo 5:38