23
Kuhenda irivyo sawa na haki
23:1 Kutsama 20:16; Alawi 19:11–12; Kumbukumbu 5:20“Usitangaze maneno ga handzo, tsona usimkanire mutu mui kpwa kumlavira ushaidi wa handzo. Usihende mambo mai kpwa sababu atu anji anagahenda, tsona napho unalavya ushaidi kesini, usipinge kpweli kpwa kukala atu anji anahenda vivyo. 23:3 Alawi 19:15Na unaphoamula kesi ya mchiya usimpendelee. 23:4 Kumbukumbu 22:1–4Uchiona ngʼombe au punda wa mutu usiyephahana naye akaangamika, mphirikire mwenye. Uchimuona punda wa aduio akagbwa na mizigo na kaweza kungʼoka, usimpaze ukamtsupa, phiya ukamterye kumuimisa. 23:6 Alawi 19:15; Kumbukumbu 16:19Ichikala unaamula kesi ya mchiya usimlafye hakiye. Dzitenge na maneno ga handzo tsona usiolage mutu asiye na kosa au mutu wa haki, kpwa sababu mutu mui dza iye, sindamuonera mbazi tse. Usikubali kuhongbwa hata chidide, kpwa sababu hongo rinahenda akulu akale vipofu na kugaluza kpweli ya enye haki kukala handzo. 23:9 Kutsama 22:21; Alawi 19:33–34; Kumbukumbu 24:17–18; 27:19Musiahendere ajeni mai, mana mwimwi namwi kala mu ajeni kahi za tsi ya Misiri na mnamanya ujeni urivyo.
Malagizo kuhusu siku ya sabaa
na mwaka wa sabaa
10  23:10 Alawi 25:1–7“Kpwa miaka sita rimani mchiguwa tu. 11 Ela mwaka wa sabaa sirimeni bii ili yo minda ioye. Na chitu chochosi ndichomera na kuivwa himo mundani msichivune ili achiya aphahe chakurya, na ndivyosala arichireni nyama a tsakani amarigize. Hendani vivyo hata kpwa minda yenu ya mizabibu na ya mizaituni. 12  23:12 Kutsama 20:9–11; 31:15; 34:21; 35:2; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:13–14Hendani kazi kpwa siku sita, ela siku ya sabaa msihende kazi ili atumwa enu, na nyama enu, na ajeni anaokuhenderani kazi nao aphahe kuoya siku iyo. 13 Gaga nchigokuambirani gagbwirenito sana. Msiabudu Milungu yanjina tsetsetse, na hata kuihadza piya msiihadze.
Sikukuu tahu kulu za mwaka
14 “Mundaniusira sikukuu tahu chila mwaka. 15  23:15 Kutsama 12:14–20; Alawi 23:6–8; Isabu 28:17–25Ya mwandzo ni sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira. Sikukuu ihi mundayiusa mwezi wa Abibu,* 23:15 Mwezi wa Abibu ni kama mwezi wa hahu au wa ne wa kalenda ya kawaida. kpwa sababu uho ndio mwezi muriotulukira Misiri. Wakati wa sikukuu ihi mundarya mikahe isiyotiywa hamira kpwa muda wa siku sabaa, kahi za wakati urioikpwa, kama nrivyolagiza. Mutu asedze mbere zangu mikono mihuphu bii. 16  23:16 Sikukuu ya mavuno Alawi 23:15–21; Isabu 28:26–31; Alawi 23:39–43Sikukuu ya phiri ni sikukuu ya mavuno. Sikukuu hino mundayiusa wakati mndiphovuna mavuno genu ga mwandzo ga kazi ya mikono yenu, kula mwenu mindani. Na sikukuu ya mwisho ni sikukuu ya kuvuna vitu vyosi murivyorima mwenu mindani na kuvireha kaya chila mwisho wa mwaka. 17 Na kahi ya hizi sikukuu tahu, alume osi ni edze mbere za Mwenyezi Mlungu. 18 Mchitsindza nyama enu ili kunilavira sadaka ya milatso, msiilavye phamwenga na mikahe ya kutiywa hamira. Tsona higo marunya ga nyama mndionilavira dza sadaka kahi ya sikukuu hizo, gasisale hadi ligundzu. 19  23:19 Kumbukumbu 26:2; Kutsama 34:26; Kumbukumbu 14:21Chila mwaka reheni mavuno genu ga mwandzo ga mwenu mindani nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Msijite mwana mbuzi na maziya ga nine.”
Malagizo na mambo ndigohenderwa
Aiziraeli
20 Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba, “Lola, mimi nindahuma malaika edze akulongozeni. Naye andakurindani mwenu charoni hadi akufiseni kpwahali nirikokuikirani. 21 Phahi mphundzeni na muhende chila ndirokuambirani. Msimuasi, kpwa sababu iye kandakuswameheni, mana andahenda chila chitu kpwa ajili yangu. 22 Mchimphundza na kuhenda higa ninagokuambirani, nindakala mviha wa aviha enu na nindapinga anaokupingani. 23 Phahi malaika wangu achikulongozani hadi mchifika tsi ya Aamori, Ahiti, Aperizi, Akanani Ahivi na Ajebusi, nami nchiausa, 24 msisubutu kuzamira au kuhumikira iyo milungu yao, au kuiga higo mambo gao ahendago. Mwimwi ni mvundze-vundze milungu yao phamwenga na nguzo zao. 25 Mchinihumikira mimi, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, nindabariki chakurya chenu, nibariki madzi genu na nindakurindani na makongo. 26 Takuna mchetu hata mmwenga kpwenye tsi yenu ndiyevoromosa au ndiyekala tasa. Tsona nindakuhendani muishi miaka minji hipha duniani. 27 Atu osi mndioheha nao nindaatiya wuoga na niahende atsanganyikirwe. Nindaahenda aviha enu akuchimbireni. 28 Wakati munaphiya, nindahuma mivi 23:28 Mana ganjina ga Chieburania ni nindaahenda amenywe ni wuoga kabila mwimwi kuafikira. mbere zenu ikatuluze hinyo Ahivi, Akanani, na Ahiti kula kahi ya iyo tsi. 29 Ela atu hinyo sindaazola osi ndani ya mwaka mmwenga, sedze iyo tsi ikasala wekee bila atu, nyama a tsakani akakukarirani anji akakuyugani. 30 Nindaausa pore-pore vivii hadi mkale anji a kutosha kumiliki yo tsi. 31 Iyo tsi ndiyokuphani indaphakana na nyika uphande wa mlairo wa dzuwa. Na uphande wa mtswerero wa dzuwa indaphakana na bahari ya kahi-kahi, Bahari ya Shamu, na muho Yufurati. Hinyo enye tsi nindaatiya mwenu mikononi namwi mundaazola auke mbere zenu. 32 Musiike chilagane nao wala na milungu yao. 33 Msiariche akasagala phamwenga namwi kahi ya iyo tsi, sedze akakuhendani mkahenda dambi. Mana mchiabudu milungu yao phahi hinyo muhego undakala ukakugbwirani.”

23:1 23:1 Kutsama 20:16; Alawi 19:11–12; Kumbukumbu 5:20

23:3 23:3 Alawi 19:15

23:4 23:4 Kumbukumbu 22:1–4

23:6 23:6 Alawi 19:15; Kumbukumbu 16:19

23:9 23:9 Kutsama 22:21; Alawi 19:33–34; Kumbukumbu 24:17–18; 27:19

23:10 23:10 Alawi 25:1–7

23:12 23:12 Kutsama 20:9–11; 31:15; 34:21; 35:2; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:13–14

23:15 23:15 Kutsama 12:14–20; Alawi 23:6–8; Isabu 28:17–25

*23:15 23:15 Mwezi wa Abibu ni kama mwezi wa hahu au wa ne wa kalenda ya kawaida.

23:16 23:16 Sikukuu ya mavuno Alawi 23:15–21; Isabu 28:26–31; Alawi 23:39–43

23:19 23:19 Kumbukumbu 26:2; Kutsama 34:26; Kumbukumbu 14:21

23:28 23:28 Mana ganjina ga Chieburania ni nindaahenda amenywe ni wuoga kabila mwimwi kuafikira.