25
Mlungu analagiza vitu
vya kutengezera Phatu Phatakatifu
Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Phiya ukaambire Aiziraeli anilavire sadaka ya vitu. Chila mutu ndiyelavya chituche kpwa hiyari, chiphokere. Na hivi ndivyo vitu ndivyophochera kula kpwao: Zahabu, feza, shaba, uzi wa buluu, wa zambarau na wa kundu, nguwo ya katani swafi, nyoya za mbuzi; chingo za maturume chizotiywa rangi ya kundu, chingo za nyama wa pwani aihwaye pomboo, na mbao za muhi uihwao mshita. Tsona asikose kureha mafuha ga zaituni ga kuasira taa, vilungo vya kutsanganyira mafuha ga utakaso na vya uvumba wa kunukato. Tsona undaphokera mawe ga samani gaihwago shohamu na mawe ganjina ga samani kulu ndigopamba hicho chisibao cha mlavyadzi-sadaka na chifuko cha phakpwe chifuwani.
“Achimala kureha vitu hivyo, naanitengezere Phatu Phatakatifu ili niweze kusagala phamwenga nao. Hema hiro ridzenge na uritiye miyo kulengana na mfwano ndiokuonyesa.”
Sanduku ra chilagane
10 Mwenyezi Mlungu waenderera kugomba na Musa achimuamba, “Aambire anitengezere sanduku ra mbao za mshita. Ure wa sanduku hiro undakala mikono mihahu na nusu, upanawe ukale mkpwono mmwenga na nusu, na chimoche nacho chikale mkpwono mmwenga na nusu. 11 Mundaripaka zahabu swafi kondze na ndani, halafu mrizungulusire mkpwungo wa marembo-marembo wa zahabu. 12 Mchimala hivyo tengezani bangili kulu ne za zahabu, mzigbwizanye na hizo pembe za tsini za hiro sanduku, chila pembe bangili mwenga, uphande huno mbiri na uphande wanjina mbiri. 13 Mchila hipho, tsongani migongo ya mshita na muipake zahabu hata tse, 14 halafu myiinjize kahi za hizo bangili, lavu hiri mgongo, na lavu hiri mgongo. Iyo ndiyo mndiyotsukurira hiro sanduku. 15 Muchikala mkainjiza iyo migongo himo vihundeni siituluzeni tsona kabisa, iricheni ikale mumo. 16 Phahi nchikupha iyo myalawe miiri nriyoiandika hizo shariya, kayiike ndani ya hiro sanduku ra chilagane. 17  25:17 Aeburania 9:5Uchimala kuhenda hivyo, undatengeza chihi cha mbazi na zahabu swafi nacho chindakala mfwiniko wa hiro sanduku. Hicho chindakala na ure wa mikono miiri na nusu, na upana wa mkpwono mmwenga na nusu. 18 Tsona undaunda makerubi* 25:18 Makerubi ni viumbe vyenye mapha. Taimanyikana kala a viphi ela kala akaziba hicho chihi cha mbazi na higo mapha gao. airi a zahabu yobandwa, uaimise dzulu ya hicho chihi cha mbazi, mmwenga mkpwono wa kulume na wanjina mkpwono wa kumotso. 19 Kerubi mmwenga undamuika kanda hino, na kerubi wanjina undamuika kanda hira. Hinyo makerubi na hicho chihi cha mbazi undavigbwizanya vikale chitu chimwenga. 20 Hinyo makerubi andakala akaandzula mapha gao, ili achifwinikire hicho chihi cha mbazi tsona andakala analolana kuno akabwaga matso kulola hicho chihi cha mbazi. 21 Phahi undahala iyo myalawe yoandikpwa hizo shariya za ushaidi ndiokupha, uyiinjize ndani ya hiro sanduku ra chilagane, halafu uhale hicho chihi cha mbazi ubwiningize. 22 Nami nindakala nchikutana na kugomba nawe pho dzulu ya cho chihi cha mbazi, kahi-kahi za hinyo makerubi airi aimireo dzulu ya hiro sanduku ra chilagane na hipho ndakupha shariya zosi za Aiziraeli.”
Meza ya kuikira mikahe ya sadaka
23 Chisha Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba, “Tsona undatengeza meza ya mbao za mshita. Urewe undakala mikono miiri, na upanawe ukale mkpwono mmwenga na chimoche chikale mkpwono mmwenga na nusu. 24 Undaipaka zahabu swafi yosi tsetsetse, halafu uizungulusire mkpwungo wa marembo-marembo wa zahabu pande zosi. 25 Chisha undaitengezera mimo ya upana wa inchi tahu, tsona iyo mimo nayo undaizungulusira mkpwungo wa marembo-marembo wa zahabu. 26 Undaitengezera bangili kulu ne za zahabu na chila bangili uigbwizanye na pembe mwenga ya chigulu cha yo meza. 27 Zo bangili undaziika phephi na yo mimo mana ndiyo ndiyogbwiririra yo migongo ya kutsukurira yo meza. 28 Uchimala kuhenda hivyo, tsonga migongo ya mshita na uipake zahabu. Iyo indakala ya kutsukurira yo meza. 29 Undatengeza sahani, vikombe, majagi na vibakuli vya kulavira sadaka ya chinwadzi. Miyo hino yosi undaitengeza na zahabu swafi. 30  25:30 Alawi 24:5–8Phahi undahala iyo meza uyiike mbere za hiro sanduku ra chilagane, halafu ukale uchiika iyo mikahe chiyolaviwa sadaka mbere zangu dzulu ya iyo meza siku zosi.”
Chinara cha kuikira taa
31 Chisha Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, “Undaunda chinara cha kuikira taa cha zahabu swafi yobandwa. Hako ra cho chinara, mgongowe wa kahi-kahi, mafundoge na maruwage ga kuchitiya marembo, naikale chitu chimwenga. 32 Chinara hicho chindakala na panda sita, uphande huno panda tahu na uphande huno panda tahu. 33 Kahi ya hizo panda sita, chila panda indakala na maruwa mahahu chigoigana na ruwa ra mlozi. Na chila ruwa, rindakala na chigongo cha kurigbwiririra. 34 Hinyo mgongo wa kahi-kahi wa cho chinara cha kuikira taa undakala na maruwa mane chigoigana na maruwa ga mlozi. Chila ruwa rindakala na chigongo cha kurigbwiririra. 35 Undatengeza mafundo mahahu chigoigana na ruwa ambaro taridzangbwebumula, fundo mwenga tsini ya chila panda. 36 Higo mafundo, na zo panda na cho chinara navigbwizanywe phamwenga ikale chitu chimwenga ambacho chikaundwa na zahabu swafi. 37 Phahi uchimala kutengeza cho chinara, tengeza taa sabaa uziike dzuluye, ili zilavye mwanga seemu iriyo mbere za hicho chinara. 38 Vifwaya vya kukatira utambi wa hizo taa phamwenga na visahanivye navyo navitengezwe na zahabu swafi. 39 Hicho chinara cha kuikira zo taa phamwenga na vifwayavye vyosi navitengezwe na kilo mirongo mihahu na tsano ya zahabu swafi. 40  25:40 Mahendo 7:44; Aeburania 8:5Vitu vivi vyosi ni uvitengeze kulengana na hinyo mfwano urioonyeswa ko dzulu mwangoni.”

25:17 25:17 Aeburania 9:5

*25:18 25:18 Makerubi ni viumbe vyenye mapha. Taimanyikana kala a viphi ela kala akaziba hicho chihi cha mbazi na higo mapha gao.

25:30 25:30 Alawi 24:5–8

25:40 25:40 Mahendo 7:44; Aeburania 8:5