26
Hema ra Mlungu
Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba, “Tengeza hema ra mkpwutano kuhumira shuka kumi za katani swafi za kuhendasukpwa na nyuzi za buluu, za zambarau, na za kundu. Chisha marembo ga makerubi gafumwe kahi za hizo shuka ni mafundi amanyao vinono. Hizo shuka zosi ni zikale sawa-sawa. Chila shuka ikale na ure wa mikono mirongo miiri na minane, na upana wa mikono mine. Hizo shuka mundazigbwizanya tsano-tsano. Na chila shuka ya kanda kahi ya hizo shuka tsano-tsano mndizogbwizanya, mundaishonera mahandzi ga uzi wa buluu kpwenye pindore. Halani iyo shuka ya mwandzo kabisa kahi ya hizo shuka tsano za mwandzo, na iyo shuka ya mwisho kahi ya hizo shuka zanjina tsano, mziinjize mahandzi mirongo mitsano na tsano, mahandzi gaga nagalolane. Uchila phapho tengeza vihunde mirongo mitsano vya zahabu, ndivyokala vya kugbwizanyira zo shuka. Chila shuka naigbwizanywe na yawe ili ro hema rosi rikale chitu chimwenga.”
Phahi Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba, “Tengeza shuka kumi na mwenga za nyoya za mbuzi. Shuka hizo undazihumira kutengezera chandaruwa chanjina ndichobwiningiza ro hema ra mkpwutano. Zo shuka kumi na mwenga, ni zikale sawa zosi. Chila shuka ikale na ure wa mikono mirongo mihahu na upana wa mikono mine. Undahala shuka tsano uzigbwizanye lwakpwe, na hizo shuka sita nazo uzigbwizanye lwakpwe. Iyo shuka ya sita undaikundza kano mbiri hipho mbere za ro hema. 10 Undashona mahandzi mirongo mitsano dzulu ya pindo ra iyo shuka ya mwisho kahi ya hizo shuka tsano za mwandzo, na mahandzi mirongo mitsano dzulu ya pindo ra iyo shuka ya mwisho ya zo shuka zanjina. 11 Uchimala, tengeza vihunde mirongo mitsano vya shaba, na uviinjize kahi ya go mahandzi, ili ugbwizanye shuka zosi zikale dziyamba dzimwenga ra ro hema. 12 Iyo nusu shuka ndiyosala indalewalewa uphande wa nyuma wa hiro hema ra mkpwutano. 13 Hizo futi mwenga na nusu za nguwo ndizosala kahi ya hizo pande mbiri za hema iyo, ziriche zilewelewe zibwiningize hiro hema, futi mwenga na nusu lavu hiri na futi mwenga na nusu zanjina lavu hiri. 14 Ro hema undaritengezera vyandaruwa viiri. Chandaruwa chimwenga chindakala cha chingo za maturume ndizotiywa rangi ya kundu, na chandaruwa cha phiri, ndichokala dzulu ya cho cha mwandzo chindatengezwa na chingo swafi za nyama wa pwani aihwaye pomboo.”
15 Phahi Mlungu achienderera kugomba achiamba, “Hiro hema undaritengezera mimo ya mbao za mshita, uziimise. 16 Ure wa chila mwimo undakala mikono kumi, na upana wa mkpwono mmwenga na nusu. 17 Chila mwimo undakala na vihunde viiri chivyotulukiza ndivyohumirwa kugbwizanyira yo mimo. 18 Uphande wa mwakani wa ro hema undautengezera mimo mirongo miiri, 19 na vihunde vya koloni vya kuimisira vya feza, mirongo mine. Chila mwimo undakala na seemu za koloni mbiri za feza ndizotiywa vyo vihundevye viiri chivyotulukiza. 20 Uphande wa vurini wa ro hema nako, undatengezera mimo mirongo miiri, 21 na vihunde vya koloni vya kuimisira vya feza, mirongo mine. Chila mwimo undakala na seemu za koloni mbiri ndizotiywa vyo vihundevye viiri chivyotulukiza. 22 Uphande wa nyuma wa ro hema uchioloza mtswerero wa dzuwa undautengezera mimo sita, 23 na mimo zanjina mbiri za pembe na pembe. Mwenga pembe hino na yanjina pembe hira ko nyuma ya hema. 24 Mimo hino ya pembe na pembe zisigbwizanywe ko tsini, indagbwizanywa phamwenga idiniswe ni cho chihunde cha mviringo ko dzulu kpwenye. Zosi mbiri mundazitengeza za kuigana. 25 Kpwa jumula, ko mtswerero wa dzuwa kala una mimo minane, na seemu za koloni kumi na sita za feza. Chila mwimo seemu za koloni mbiri.”
26 Mlungu achienderera kugomba achiamba, “Uchimala hivyo undatengeza maphalu kumi na tsano ga muhi wa mshita. Maphalu matsano gandakala ga kugbwizanyira iyo mimo ya uphande wa mwakani wa ro hema, 27 matsano gakale ga kugbwizanyira iyo mimo ya uphande wa vurini, na matsano gakale ga kugbwizanyira yo mimo ya uphande wa mtswerero wa dzuwa, ambako ni nyuma ya ro hema. 28 Phalu ra kahi-kahi rindatsupa mo kahi-kahi ya yo mimo kula kanda hadi kanda. 29 Yo mimo phamwenga na go maphalu, undagapaka zahabu. Chisha iyo mimo undaitengezera bangili za zahabu ndizofunga go maphalu. 30 Ro hema ni uritengeze dza viratu nrivyokuonyesa hiko dzulu mwangoni.”
31 Mlungu waenderera kugomba achiamba, “Tsona undatengeza paziya. Paziya iyo undaitengeza na katani swafi ya kuhendasukpwa na nyuzi za buluu, za zambarau na za kundu. Paziya iyo naishonerwe marembo ga makerubi, chisha gafumwe vinono ni fundi avimanyaye. 32 Paziya iyo ichisira kushonwa, undaitsomeka dzulu ya milingoti mine ya mshita. Milingoti iyo indakala yapakpwa zahabu yosi na i kahi za vihunde vya kuimisira vya feza, na indakala ikainjizwa vihunde vya kutsomekera virivyotengezwa na zahabu. 33  26:33 Aeburania 6:19; 9:3–5Phahi undahala iyo paziya uitsomeke kpwenye hivyo vihunde vya kutsomekera, halafu ukahale hiro sanduku ra ushaidi wedze uriike nyuma ya iyo paziya, ndani ya hipho Phatu Phatakatifu Zaidi, ili iyo paziya iganye na itenge Phatu Phatakatifu kula Phatu Phatakatifu Zaidi. 34 Uchila phapho, undahala hicho chihi cha mbazi ubwiningize hiro sanduku ra ushaidi ririro Phatu Phatakatifu Zaidi. 35 Iyo meza ya kulavira sadaka ya mikahe, undayiika kondze ya iyo paziya, uphande wa vurini wa iyo hema, ilolane na hicho chinara cha kuikira taa hiko uphande wa mwakani wa hiro hema.
36 “Hinyo mryango wa hema, undautengezera paziya ikale ndio mryango. Paziya hino indatengezwa na katani ya kusukpwato ya nyuzi za buluu, za zambarau na za kundu. Kazi iyo yosi indahendafumwa na sindano. 37 Tsona paziya hino undaitengezera viguzo vitsano vya mshita uvipake zahabu na uviinjize kahi za vihunde vya kuimisira vya shaba. Viguzo vino undaviinjiza vihunde vya kutsomekera vya zahabu.

26:33 26:33 Aeburania 6:19; 9:3–5