27
Phatu pha kulavira sadaka
“Tsona undatengeza phatu pha kulavira sadaka kuhumira mbao za mshita. Ure phamwenga na upana wa phatu hipho undakala sawa-sawa, ure mikono mitsano na upana mikono mitsano. Chimoche chindakala mikono mihahu. Undatengeza vihunde vine chivyotulukiza avi ni pembe kpwenye pembe ne za hipho phatu pha kulavira sadaka. Vihunde hivyo vyakutulukiza navikale chitu chimwenga na pho phatu pha kulavira sadaka. Uchimala, phosi phapake shaba. Halafu, undatengeza nyungu za kutiira ivu, miko, mabakuli ga shaba, uma za kudungira nyama, na visahani vya kuharira moho. Vitu hivi vyosi undavitengeza na shaba. Tsona undatengeza waya wa shaba ndiokala na vyumba-vyumba avi ni chimia. Waya hinyo undautengezera vihunde vine vya mviringo vya shaba uvigbwizanye na zo pembe ne za nyo waya. Uchimala hivyo, hala nyo waya uuinjize pho phatu pha kulavira sadaka hata ufike kahi-kahi. Chisha tengeza migongo ya mshita uipake shaba. Iyo ndiyo ndiyohumira kutsukurira hipho phatu pha kulavira sadaka. Undaitsomeka yo migongo mo mwenye bangili, mmwenga hiku na mmwenga hiku wakati mnaphotsukula. Phahi pho phatu pha kulavira sadaka undaphatengeza na mbao, tsona phandakala taphana hako wala mfwiniko. Phatengeze dza viratu urivyoonyeswa ko dzulu mwangoni.”
Malagizo kuhusu muhala
wa hiro hema
Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, “Ro hema ra mkpwutano ritengezere muhala. Uphande wa mwakani kundakala na shuka ambazo zichigbwizanywa jumula zindakala na ure wa mikono gana mwenga za kuzibira uphande uho wa muhala. Shuka zizo zindatengezwa na katani swafi ya kuhendasukpwa. 10 Zo shuka zindatsomekpwa kpwenye viguzo mirongo miiri, ndivyoinjizwa kpwenye vihunde vya kuimisira mirongo miiri vya shaba. Ela vihunde vya kutsomekera na bangili za vyo viguzo vindakala vya feza. 11 Uphande wa vurini nao undakala dza uho wa mwakani. Hizo shukaze zindakala na jumula ya ure wa mikono gana mwenga na zindagbwiririrwa ni viguzo mirongo miiri vya shaba ndivyoinjizwa kpwenye vihundevye vya kuimisira vya shaba. Ela vihundevye vya kutsomekera na vihunde vya mviringo vindakala vya feza. 12 Uphande wa mtswerero wa dzuwa wa hinyo uwa, undazibwa na shuka ambazo zichigbwizanywa zindakala na ure wa mikono mirongo mitsano. Shuka hizo zindagbwiririrwa ni viguzo kumi ndivyoinjizwa kpwenye vihundevye vya kuimisira. 13 Hiko uphande wa mlairo wa dzuwa wa hinyo muhala, ambako ndiko ndikokala kpwakumenyera, nako kundakala na upana wa mikono mirongo mitsano. 14-15 Mryango undakala wa shuka mbiri zoganywa sawa-sawa, uphande mmwenga kundakala na shuka ndiyoziba ure wa mikono kumi na mitsano, na uphande wa phiri nao dza vivyo. Chila uphande, kundakala na viguzo vihahu ndivyokala vikainjizwa kpwenye makolo mahahu ga kuimisira. Viguzo hivyo ndivyo ndivyogbwiririra hizo shuka. 16 Hipho phatu pha kumenyera pha nyo muhala phandakala na paziya ya katani swafi ya kuhendasukpwa na nyuzi za buluu, za zambarau na za kundu. Paziya iyo indakala na ure wa mikono mirongo miiri, tsona indagbwiririrwa na viguzo vine ndivyoinjizwa kpwenye makolo mane ga kuimisira. 17 Viguzo vyosi vya hinyo muhala vindagbwizanywa na vihunde vya mviringo na vihunde vya kutsomekera, na vyosi vindakala vya feza, ela vihunde vya kolo vya kuimisira vya vyo viguzo vindakala vya shaba. 18 Kpwa hivyo muhala hinyo undakala na ure wa futi gana mwenga na mirongo mitsano, na upana wa futi mirongo sabaa na tsano, na chimoche chindakala futi sabaa na nusu. Undakala na shuka zoshonwato za katani swafi ya kuhendasukpwa, na makolo ga shaba ga kuimisira vyo viguzo. 19 Miyo yanjina yosi ndiyohumika hipho hemani, hata vigingi vya hema na vya nyo muhala, vyosi vindakala vya shaba.”
Mafuha ga kuasira taa
20 Mlungu waenderera kugomba na Musa achimuamba, “Lagiza atu a Iziraeli akurehere mafuha swafi ga zaituni kpwa ajili ya taa, ili taa hizo zienderere kuaka. 21 Aruni na anae ndio ndiokala achiasa hizo taa na kuziika kpwenye hema ra mkpwutano kondze ya paziya ya sanduku ra chilagane. Hivi andavihenda mbere za Mwenyezi Mlungu kula dziloni hadi ligundzu. Lagizo hiri ni ra kare na kare kpwa vivyazi vyosi vya ana a Iziraeli.”