28
Mavwazi ga alavyadzi-sadaka
Phahi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, “Niihira mwenenu Aruni phamwenga na anae osi alume, Nadabu, Abihu, Eliazari na Ithamari, kula kahi za hinyo atu a Iziraeli, ili edze ahende kazi ya ulavyadzi-sadaka. Undamshonera mwenenu Aruni mavwazi matakatifu ga mlavyadzi-sadaka. Mavwazi higo gandamuhenda akale mnono na mwenye ishima. Kaambire atu osi nrioapha ufundi wa kutengeza nguwo amshonere Aruni mavwazi ndigoikirwa mbere ili ahumike kama mlavyadzi-sadaka. Vitu ndivyotengeza ni hivi: Chifuko cha chifuwani, chisibao chire, joho, kandzu, chiremba, na mkumbuu. Hivi ndivyo vitu ndivyomtengezera nduguyo Aruni phamwenga na anae alume mavwazi matakatifu, ili anihumikire kama alavyadzi-sadaka. Kpwa hivyo andahumira nyuzi za rangi ya zahabu, za buluu, za zambarau, na piya za kundu phamwenga na katani swafi.”
Chisibao chire
(Kutsama 39:1–7)
Mlungu achienderera kugomba na Musa achiamba, “Cho chisibao chire andachitengeza na nyuzi za zahabu, za buluu, za zambarau, na za kundu, na katani swafi yofumwato ni mfumi amanyaye. Chisibao hicho chindakala vipande viiri, cha mbere na cha nyuma. Vipande hivyo vindashonwa na mikowa miiri ndiyohumirwa kuvifungira mo mafuzini wakati wa kuvwala. Nyo mkumbuu wa cho chisibao, naushonweto dza cho chisibao. Uho nao undatengezwa na nyuzi za rangi ya zahabu, za buluu, za zambarau na piya za kundu, na katani swafi ya kuhendasukpwa. Cho chisibao undachigbwizanya na nyo mkumbuu vikale chitu chimwenga. Chisha undahala mawe mairi ga samani gaihwago shohamu uandike madzina ga ana kumi na airi a Iziraeli dzuluye. 10 Higo madzina undagaandika kuandzira mvyere hadi mdide. Madzina sita kpwenye dziwe mwenga na sita ganjina kpwenye hiro ranjina. 11 Madzina higo ga ana a Iziraeli undagaandika dza vira mutu anayetsusa zahabu atengezavyo muhuri, halafu ugazungulusire marembo ga zahabu. 12 Uchimala kuandika go mawe, gagbwizanye na yo mikowa ya mafuzini mwa cho chisibao, gaimirire ana osi a Iziraeli. Kpwa njira ino, Aruni andakala achireha mwakpwe mafuzini madzina gao mbere za Mwenyezi Mlungu, nago gandakala gachinitambukiza atu angu siku zosi. 13 Phahi uchila phapho, tengeza vifwiniko vidide viiri vya zahabu, 14 na mikufu miiri ya zahabu swafi ya kuhendasukpwa avi ni lugbwe. Chisha undahala iyo mikufu uilundzanye na hivyo vifwiniko.”
Chifuko cha chifuwani
(Kutsama 39:8–21)
15 Chisha Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba achiamba, “Tsona undatengeza chifuko cha chifuwani cha mlavyadzi-sadaka. Chifuko hicho ni cha kumanyisira mendzwa ya Mlungu. Undachitengeza na nyuzi za zahabu, za buluu, za zambarau, za kundu na katani swafi ya kusukpwa, dza cho chisibao. Kazi hino ni ihendwe ni mutu aimanyaye. 16 Chifuko hicho chindatengezwa na chitambaa cha kukundzwa kano mbiri. Urewe undakala sawa-sawa na upanawe, kuno robo ya mkpwono, kuno robo ya mkpwono. 17 Chichisira kushonwa undachibandika miraba mine ya mawe ga samani. Mraba wa mwandzo undakala na mawe gaihwago akiki, topazi na alimasi ya kundu. 18 Mraba wa phiri undakala na mawe gaihwago zumaridi, yakuti ya buluu na alimasi, 19 mraba wa hahu, undakala na mawe gaihwago jasinitho, akiki ya kundu na amethisito, 20 na mraba wa ne, undakala na mawe ga zabarajadi, shohamu na jasipa. Mawe gaga gosi gandabandikpwa kpwenye vihunde vya zahabu vya mviringo. 21 Chila dziwe, kahi za higo mawe kumi na mairi, rindaandikpwa dzina mwenga ra madzina kumi na mairi ga ana a Iziraeli. Madzina higo gandaandikpwa dza vira mutu anayetsusa zahabu atengezavyo muhuri, na gandaimirira mbari zosi za Iziraeli.
22 “Tsona, undatengeza mikufu miiri ya zahabu swafi ya kuhendasukpwa dza lugbwe, kpwa ajili ya cho chifuko. 23 Uchimala hivyo undatengeza pete mbiri za zahabu uzigbwizanye na iyo mitse miiri ya dzulu ya cho chifuko, chimwenga mutse hinyu, chimwenga mutse hinyu. 24 Chisha undahala iyo mikufu miiri uilundzanye na hizo pete mbiri zirizo katika iyo mitse miiri ya cho chifuko. 25 Hizo tsa za mikufu ziserezo undazifunga na hizo pete za marembo zirizogbwizanywa na higo mawe mairi ga shohamu himo tsani. Nawe uchihenda hivyo undakala iyo mikufu ukaigbwizanya na iyo mikowa ya mbere ya cho chisibao mo mafuzini. 26 Uchila phapho tengeza pete mbiri za zahabu uzigbwizanye na iyo mitse miiri ya tsini ya cho chifuko. Mitse iyo ni ya cho chiseemu cha ndani ndicholarira cho chisibao. 27 Chisha undatengeza pete mbiri tsona za zahabu, uzigbwizanye na hizo tsa mbiri za mbere, zirizo tsini ya cho chisibao, dzulu ya hinyo mkumbuu wa kushonwato. 28 Phahi undahala zo pete za cho chifuko cha chifuwani uzifunge na zo pete za chisibao ili cho chifuko chisikale rejereje, ela chikaleto dzulu ya hinyo mkumbuu. Pete hizo undazifunga na uzi wa buluu. 29 Kpwa hivyo, chila wakati Aruni ndiphoinjira hipho Phatu Phatakatifu, andakala phakpwe chifuwani akavwala hicho chifuko cha kumanyisira mendzwa ya Mlungu, na chihivyo andakala achinitambukiza mimi Mwenyezi Mlungu kuhusu ana a Iziraeli tsona na tsona kutsupira higo madzina garigo himo chifukoni. 30  28:30 Isabu 27:21; Kumbukumbu 33:8; Ezira 2:63; Nehemia 7:65Phahi undahala higo mawe ga kumanyisira mendzwa ya Mlungu, ugainjize himo chifukoni, ili chila wakati Aruni edzapho mbere za Mwenyezi Mlungu gakale hipho phakpwe chifuwani. Kpwa hivyo siku zosi Aruni andakala achitsukula phakpwe chifuwani mendzwa ya Mlungu kuhusu atu a Iziraeli.”
Mavwazi ganjina ga alavyadzi-sadaka
(Kutsama 39:22–31)
31 Mlungu achienderera kugomba achiamba, “Iyo kandzu ndiyovwalwa na cho chisibao naishonwe na uzi wa buluu yosi. 32 Kandzu iyo indakala na singo ya kahi-kahi, na iyo singo yosi indazungulusirwa mshono wa nyuzi sedze ikatsanika-tsanika. 33-34 Uchimala hivyo tengeza kengele za zahabu na marembo ga makomamanga ga kufumwa na nyuzi za buluu, za zambarau na za kundu, uziinjize kpwenye ro pindo ra tsini ra iyo kandzu. Hipha kengele hipha komamanga, hipha kengele hipha komamanga, hata ro pindo rosi urimale kurizungulusira kengele na makomamanga. 35 Phahi indakala chila wakati Aruni ainjirapho kahi za Phatu Phatakatifu kuhumika mbere zangu mimi Mwenyezi Mlungu, andakala akavwala hiro vwazi ra uzi wa fulana, na atu andamsikira vyo ainjiravyo na vyo atulukavyo, sedze akafwa.
36 “Tsona undatengeza chibamba cha zahabu swafi na uchiandike dza vira mutu anayesuwa zahabu atengezavyo muhuri, MTAKATIFU WA MWENYEZI MLUNGU. 37 Uchimala hivyo hala hicho chibamba uchifunge mbere za cho chiremba na mkpwowa wa buluu. 38 Phahi Aruni andakala achivwala chibamba hicho phakpwe chilanguni wakati wosi, ili akale achihala makosa ndigohendwa ni Aiziraeli dzulu ya vitu vyosi ndivyolavya sadaka takatifu kpwa Mlungu, ili Mwenyezi Mlungu aweze kuvikubali.”
39 Chisha Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, “Uchimala hivyo mfumire Aruni kandzu na chiremba na mkumbuu. Iyo kandzu na cho chiremba vindafumwa na katani swafi, nyo mkumbuu undafumwa na marembo-marembo. 40 Uchimala kumshonera hiye ise yao, hinyo ana nao undaashonera kandzu za kufika pazini, mikanda, na kofiya, ili akale anono na akale na ishima. 41 Phahi higo mavwazi gosi undamvwika mwenenu Aruni na anae, halafu uamwagire mafuha na uabandikire mikono, uaike mbere zangu na uatakase ili anihendere kazi ya ulavyadzi-sadaka. 42 Tsona undaashonera suruwale fupi za ndani za katani avwale sedze akakala chitsaha. Suruwale hizo zindaandzira chibiruni hadi nyongani. 43 Aruni na anae andavwala suruwale hizo chila ndiphoinjira kpwenye hema ra mkpwutano, au kpwedza phatu pha kulavira sadaka kuhenda kazi ya ulavyadzi-sadaka kahi za Phatu Phatakatifu. Nao andahenda hivi sedze akamkosera Mlungu kpwa kukala chitsaha mbereze, naye akaaolaga. Na Aruni na chivyaziche chosi andalunga lagizo hiri siku zosi.”

28:30 28:30 Isabu 27:21; Kumbukumbu 33:8; Ezira 2:63; Nehemia 7:65