30
Phatu pha kufukizira uvumba
Chisha phahi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, “Undatsonga phatu pha kulavira sadaka pha muhi wa mshita pha kufukizira uvumba. Ure phamwenga na upana wa phatu hipho pha kulavira sadaka undakala sawa-sawa tse, kuno mkpwono, kuno mkpwono. Chimoche chindakala mikono miiri. Hizo pembe za hipho phatu pha kulavira sadaka zindakala chitu chimwenga na hipho phatu phenye pha kulavira sadaka. Uchimala kuchitsonga, chipake zahabu swafi chosi, kuandzira dzulu, na pande zosi ne na pembe zosi. Uchimala hivyo chitengezere mkpwungo wa marembo-marembo ga zahabu kuchizunguluka. Uchila phapho tengeza bangili ne za mviringo za zahabu uzigbwizanye na hipho phatu pha kulavira sadaka tsini ya hinyo mkpwungo, uphande huno mbiri, uphande huno mbiri. Bangili zizi ndizo ndizotiywa iyo migongo ya kutsukurira hipho phatu pha kulavira sadaka. Uchimala hivyo, tengeza iyo migongo ya muhi wa mshita ndiyoinjizwa himo mwenye bangili za mviringo, yosi uipake zahabu. Uchimala kutengeza hipho phatu pha kulavira sadaka, phahale uphaike mbere za iyo paziya iriyo phephi na hiro sanduku ra chilagane, mbere za hicho chihi cha mbazi ambapho ndipho hundiphokala huchionana. 7-8 Phahi Aruni andakala achifukiza uvumba ligundzu-ligundzu aphiyapho kpwendatayarisha taa, na dziloni-dziloni aphiyapho kpwendaziasa. Na sadaka hino ya uvumba kpwa Mwenyezi Mlungu, indakala ichilaviwa wakati wosi katika vivyazi vyenu vyosi. Ela phahi, msifukize uvumba wowosi usioruhusiwa, au kulavya sadaka ya chakurya au ya madzi dzulu ya hipho phatu pha kufukizira uvumba. 10 Na kpwa sababu phatu hipho pha kulavira sadaka phandakala phatakatifu sana kpwangu mimi Mwenyezi Mlungu, Aruni andakala achiphatakasa limwenga chila mwaka kahi ya vivyazi vyenu vyosi. Andahumira milatso ya sadaka ya kuusa makosa kuphatakasa.”
Sadaka ilaviwayo
wakati wa kuolangbwa
11 Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, 12 “Undiphoaolanga ana a Iziraeli, chila mutu andalavya sadakaye kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa sababu ya kuolangbwa sedze akagbwirwa ni makongo mai. 13  30:13 Kutsama 38:25–26; Mathayo 17:24Na chila mutu ndiyemuolanga, andalavya nusu shekeli yani kama giramu sita za feza kpwa Mwenyezi Mlungu, kulengana na chipimo cha Phatu Phatakatifu (shekeli mwenga ambayo ni sawa na gera mirongo miiri). 14 Chila mutu ndiyekala akafisa miaka mirongo miiri kpwenderera mbere, uchimuolanga sharuti anilavire mimi Mwenyezi Mlungu sadaka iyo. 15 Chila mutu, akale ni tajiri au mchiya, andalavya hizo giramu sita za feza kpwa Mwenyezi Mlungu. Sedze matajiri akalavya zaidi au achiya akalavya tsini ya chipimo hicho cha sadaka ya kudzikombola. 16 Undaphokera pesa za sadaka ya kudzikombola kula kpwa Aiziraeli, nawe uchimala kuziphokera, zihumire kpwa kazi katika hiro hema ra mkpwutano. Na lola, sadaka iyo indaatambukiza Aiziraeli mbere za Mwenyezi Mlungu kukala, ni sadaka ya kukombola maisha gao.”
Birika ra kusingira mikono na magulu
17 Phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa achimuamba, 18  30:18 Kutsama 38:8“Tsona undaunda simikiro ya kutawazira. Hiro birika renye phamwenga na maguluge gandakala ga shaba. Uchimala kuritengeza undaritiya madzi uriike kahi-kahi ya hiro hema ra mkpwutano, na hipho phatu pha kulavira sadaka. 19 Phahi Aruni na anae andakala achioga mikono na magulu gao hipho birikani 20 chila ndiphokala analonda kuinjira kpwenye hema ra mkpwutano, au ndiphokala analonda kumlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya kuochwa, sedze akafwa. 21 Na hino indakala shariya kpwa Aruni, na anae, na chivyaziche chosi kukala, sharuti asinge mikono yao na magulu gao mana asiphohenda hivyo phahi andafwa.”
Mafuha ga utakaso
22  30:22 Kutsama 37:29Chisha Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba na Musa, achimuamba, 23 “Hivi phahi ndivyo vilungo vinono ndivyohumira kutengezera mafuha ga utakaso: Manemane ga madzi ga chiasi cha kilo sita, mdalasini wa kunukato wa chiasi cha kilo tahu, na miwa ya kunukato, kilo tahu, 24 na kilo sita za kasiya na lita ne za mafuha ga zaituni. Vipimo vyosi vindakala kulengana na chipimo cha Phatu Phatakatifu. 25 Uchiphaha vilungo hivi vyosi vitsanganye chiufundi ili uphahe mafuha matakatifu kula kpwa nyo mtsanganyiko wa vyo vilungo. 26 Kpwa kuhumira higo mafuha matakatifu, undarimwagira mafuha hema ra mkpwutano na sanduku ra chilagane, 27 na iyo meza phamwenga na miyoye yosi; na hicho chinara cha kuikira taa phamwenga na miyoye; na hipho phatu pha kufukizira uvumba. 28 Tsona undamwagira mafuha hipho phatu pha kulavira sadaka ya kuochwa, na miyoye yosi; na yo simikiro ya kutawazira phamwenga na maguluge.
29 “Phahi vitu hivi undavihala uviike mbere ili vikale vitakatifu kabisa, hata chitu chochosi ndichoviguta nacho chikale chitakatifu. 30 Uchimala hivyo undamuhala Aruni na anae uamwagire mafuha nao na uaike mbere, uahende atakatifu ili anihendere kazi ya kulavya sadaka. 31 Phahi undaambira ana a Iziraeli kukala higo ndigo mafuha matakatifu ga kupaka ndigohumirwa siku zosi. 32 Mafuha higo phahi msigahumire kuamwagira atu bure au kudzipaka dza mafuha ga kawaida. Wala mutu asidzitengezere dza gago kpwa sababu mafuha higo gandakala ni matakatifu kpwenu. 33 Na mutu yeyesi ndiyetengeza mafuha dza higo, au ndiyemmwagira, au kupaka mutu asiye mlavyadzi-sadaka, andatengbwa na ana a Iziraeli tsetsetse.”
Uvumba wa kufukiza
34 Chisha phahi Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba, achimuamba Musa, “Uchila phapho tengeza uvumba wa kufukiza, kpwa kuhumira chipande cha kunukato cha muhi uihwao natafi, na cha muhi uihwao shekeleti, na cha kelibina na ubani wenye. Vipimo vya vilungo hivi vyosi navikale sawa-sawa tsetsetse. 35 Chisha endza fundi avitsanganye hivi vilungo vyosi atengeze uvumba. Mtsanganyiko huno andautiya munyu autsunge ili ukale mswafi na mtakatifu. 36 Phahi uchimala hivyo nyaha mchache uusage tsikitsiki kabisa, halafu uuhale uwiike mbere za hiro sanduku ra chilagane katika hiro hema ra mkpwutano hundiphokala huchionana. Na lola, uvumba hinyo undakala mtakatifu sana kpwenu mwimwi. 37 Na kpwa kukala uvumba hinyo kpwenu mwimwi undakala ni mtakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu, mutu asitengeze uvumba dza hinyo mkauhumira enye. 38 Na mutu yeyesi ndiyetengeza uvumba dza hinyo kpwa mahumizige mwenye, andatengbwa kabisa na ana a Iziraeli.”

30:13 30:13 Kutsama 38:25–26; Mathayo 17:24

30:18 30:18 Kutsama 38:8

30:22 30:22 Kutsama 37:29