31
Mafundi ga kutayarisha
Hema ra Mkpwutano
Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Nikamtsambula Bezaleli mwana wa Uri, mdzukulu wa Huri, wa mbari ya Juda. Nkamuodzaza na Roho wangu ili akale na uwezo wa kumanya aina zosi za ufundi, ili aweze kutengeza miundo minji ya vitu vya zahabu, feza na shaba. Nkamupha ujuzi wa kutsonga mawe ga marembo, kutsonga vitu vya muhi na kutengeza vitu vya chila aina ya ufundi. Piya nikamtsambula Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa mbari ya Dani akale msaidiziwe. Tsona nkagapha ujuzi mafundi gosi ili gahende chila chitu nrichokulagiza.
“Tengeza Hema ra Mkpwutano;* 31:7 Hema ra mkpwutano ndiphokala phatu ambapho Musa na alavyadzi-sadaka nkukutana na Mlungu na kulavya sadaka. Atumia na atu a Iziraeli kala taakutana phatu hipha. Sanduku ra Ushaidi phamwenga na chihi cha mbazi dzuluye; na vitu vyosi ni vikale ndani ya Hema.
“Piya tengeza meza na miyoye yosi; chinara cha kuikira taa 31:8 Chinara cha kuikira taa china ure wa chimo cha mutu na kala chinaikirwa taa sabaa. cha zahabu swafi na miyoye yosi; na phatu pha kulavira sadaka pha kufukizira uvumba. Chisha utengeneze phatu pha kulavira sadaka za kuochwa na miyoye yosi, na simikiro ya kutawazira phamwenga na phatuphe pha kuikira. 10 Tayarisha nguwo zoshonwa vinono, chisha ushone mavwazi matakatifu ga Aruni mlavyadzi-sadaka na anae kpwa kazi zao kama alavyadzi-sadaka. 11 Na mwisho tayarisha higo mafuha ga utakaso; na uvumba unukao vinono kpwa ajili ya phatu phatakatifu. Atu hinyo ni ahende kulengana na nrivyokulagiza.”
Siku ya Kuoya
12 Phahi Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, 13 “Aambire atu a Iziraeli: Ni lazima mlunge shariya ya Siku yangu ya Kuoya, sababu iyo ndiyo ishara yangu na mwimwi na vivyazi vyenu vyosi, ili mmanye kukala ndimi Mwenyezi Mlungu ninayekutakasani. 14 Ni lazima mlunge shariya ya Siku ya Kuoya, kpwa sababu ni takatifu. Mutu yeyesi ndiyeivundza ni aolagbwe, na ndiyehenda kazi siku iyo ya kuoya, naatengbwe kure na ana a Iziraeli. 15  31:15 Kutsama 20:8–11; 23:12; 34:21; 35:2; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:12–14Kuna siku sita ambazo munaweza kuhenda kazi zenu, ela siku ya sabaa ni Siku ya Kuoya, siku iriyotengbwa kpwa sababu ya Mwenyezi Mlungu. Mutu yeyesi ndiyehenda kazi ya aina yoyosi siku iyo, ni aolagbwe. 16 Atu a Iziraeli ni alunge shariya za Siku ya Kuoya. Andaisherekeya hata vivyazi vyosi vyedzavyo dza ishara ya chilagane cha kare na kare. 17  31:17 Kutsama 20:11Ni ishara ya kudumu kahi-kahi ya atu a Iziraeli na mimi, Mwenyezi Mlungu. Kpwa sababu náumba mlunguni na tsi siku sita, na nchiricha kuhenda kazi siku ya sabaa, ichikala ya kuoya.”
18 Mwenyezi Mlungu ariphomala kugomba na Musa hiko Mwango Sinai, wamupha Musa myalawe miiri ya ushaidi, ambayo ye mwenye kala akaiandika shariyaze.

*31:7 31:7 Hema ra mkpwutano ndiphokala phatu ambapho Musa na alavyadzi-sadaka nkukutana na Mlungu na kulavya sadaka. Atumia na atu a Iziraeli kala taakutana phatu hipha.

31:8 31:8 Chinara cha kuikira taa china ure wa chimo cha mutu na kala chinaikirwa taa sabaa.

31:15 31:15 Kutsama 20:8–11; 23:12; 34:21; 35:2; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:12–14

31:17 31:17 Kutsama 20:11