34
Myalawe miphya ya chilagane
Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Tsonga myalawe miiri dza iratu ya kpwandza, nami nindaiandika maneno garatu nrigokala nkaandika myalawe ya mwandzo, ambayo waivundza. Kala tayari muhondo ligundzu, na wedze hukutane hiko dzulu ya Mwango Sinai. Usedze na mutu wanjina wala mutu yeyesi asionekane phophosi hipha mwangoni, na hata mifugo isirise phephi na mwango.” Phahi Musa watsonga myalawe miiri dza iratu ya kpwandza. Achiambuka nayo Mwango Sinai chiti siku ya phiri, dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Phahi Mlungu watserera ndani ya ingu na achiima phamwenga naye hiko, na achitangaza dzinare mwenye, “Mwenyezi Mlungu.” 34:6 Kutsama 20:5–6; Isabu 14:18; Kumbukumbu 5:9–10; 7:9–10Mwenyezi Mlungu achitsupa mbere za Musa, na achiamba, “Dzina rangu ni Mwenyezi Mlungu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu mwenye mbazi, asiyetsukirwa upesi. Nina mendzwa nyinji isiyosika, na uaminifu. Nindaaonyesa mendzwa isiyosika maelufu na maelufu ga vivyazi na niaswamehe uasi na dambi zao. Ela piya sindaricha kuatiya adabu atu arionikosa, ana na ana aho a chivyazi cha hahu na cha ne kpwa dambi za avyazi ao.”
Mara mwenga Musa achizama photsi na achimuabudu Mlungu. Achiamba, “Mwenyezi Mlungu, ichikala ninakuhamira, phahi nakuvoya uphiye phamwenga naswi. Ninamanya kala atu hinya ni visoto na taasikira, ela huswamehe uyi wehu na dambi zehu! Hukubali hukale atuo.”
Mlungu anaika luphya
chilaganeche na Aiziraeli
10 Ndipho Mwenyezi Mlungu achiamba, “Ninaika chilagane phamwenga na atu a Iziraeli. Na mbere zao osi nindahenda vilinje ambavyo tavidzangbwehendwa kpwenye taifa rorosi duniani. Atu urio nao andaona vilinje ambavyo nindakuhendera nao andaogopha uwezo wangu mkpwulu. 11 Lungani higa ninagokuamuruni hino rero na nindaausa atu mwenu njirani: Aamori, Akanani, Ahiti, Aperizi, Ahivi na Ajebusi. 12 Kalani matso musiike chilagane na atu ambao tsi yao mundaphiya mkaisagale, kpwa sababu anaweza kukuhegani mlunge njira mbii. 13  34:13 Kumbukumbu 16:21Phahi kabomoleni mwatu mwao mwa kulavira sadaka, phamwenga na nguzo zao anazoziabudu na vizuka vyao vya mlungu wao mchetu aihwaye Ashera. 14 Msiabudu mlungu wanjina, sababu mimi, Mwenyezi Mlungu, ninalonda mendzwa yenu yosi. Mana dzina rangu naihwa ‘Mlungu mwenye wivu.’ 15 Kalani matso musiike chilagane na enyezi a tsi iyo sedze anaphoabudu milungu yao, achikpwalikani mkarye vyakurya vyao chivyolaviwa sadaka. 16 Chisha musihale asichana aho mukaalóza ana enu, ili akaza-ana enu aandzapho kuhumikira milungu yao, akaahenda ana enu akaabudu milungu ya chijeni piya. 17  34:17 Kutsama 20:4; Alawi 19:4; Kumbukumbu 5:8; 27:15Msidzitengezere milungu ya chuma na kuiabudu.
18  34:18 Kutsama 12:14–20; Alawi 23:6–8; Isabu 28:16–25“Sherekeyani Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira. Kpwa siku sabaa ryani mikahe isiyokala na hamira, kama nrivyokulagizani. Hendani hivi chila wakati wa mwezi wa Abibu, sababu ndio mwezi muriotsama Misiri.
19  34:19 Kutsama 13:2“Chila mvyalwa wa kpwandza mlume ni wangu. Vivyo hivyo avyalwa a kpwandza a chilume a nyamao osi, ngʼombe na mangʼondzi, ni angu. 20  34:20 Kutsama 13:13Mvyalwa wa kpwandza wa punda munaweza kumkombola na mwana ngʼondzi. Ela ichikala kundamkombola undamuolaga kpwa kumvundza singo. Ana enu a kpwandza a chilume akomboleni.
“Chisha mutu asedze mbere zangu mikono mihuphu.
21  34:21 Kutsama 20:9–10; 23:12; 31:15; 35:2; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:13–14“Siku sita mundahenda kazi, ela siku ya sabaa mundaoya. Ikale wakati wa kurima minda yenu, ama wakati wa kuvuna ni lazima muoye.
22  34:22 Alawi 23:15–21; Isabu 28:26–31; Alawi 23:39–43“Mundasherekeya Sikukuu ya mavuno* 34:22 Sikukuu ya mavuno wakati wa Jesu, sikukuu iyo yamanyikana kama Pentekosti. mwandzo-mwandzo wa minga ya kuvuna nganu, na kusherekeya sikukuu ya kukusanya 34:22 Sikukuu ya kukusanya sikukuu iyo kala ichisherekeywa mwisho wa mwaka bada ya kuvuna chila chitu kabila ya mvula kuandza kunya. Piya kala ichiihwa sikukuu ya vibanda. mwisho wa mwaka. 23 Alume osi andakutana mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aiziraeli, kano tahu 34:23 Kano tahu, sikukuu tahu ni sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira, sikukuu ya majuma, na sikukuu ya kukusanya. kpwa mwaka. 24 Takuna mutu ndiye mizira mahe tsi yenu wakati mchisherekeya sikukuu hizi tahu mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Kpwa sababu nindazola mataifa ganjina manji mbere zenu na nindapanula miphaka yenu.
25  34:25 Kutsama 12:10“Msinilavire mlatso wa sadaka phamwenga na chochosi chichotiywa hamira. Sikukuu ya Pasaka msisaze nyama yoyosi ya sadaka hadi ligundzu.
26  34:26 Kumbukumbu 26:2; Kumbukumbu 14:21“Reheni mavuno genu ga mwandzo ga mwenu mindani nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu chila mwaka. Msijite mwana mbuzi na maziya ga nine.”
27 Phahi Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Andika maneno higa sababu kulengana na maneno higa nikaika chilagane na uwe na atu a Iziraeli.” 28 Musa wakala hiko mwangoni phamwenga na Mwenyezi Mlungu siku mirongo mine, usiku na mutsi bila ya kurya chochosi wala kunwa madzi. Naye achiandika hira myalawe maneno ga chilagane, yani zo Shariya Kumi.
Musa anatserera kula Mwango Sinai
29  34:29 2 Akorintho 3:7–16Musa watserera kula Mwango Sinai na hira myalawe miiri ya ushaidi mwakpwe mikononi. Kpwa sababu kala akagomba na Mwenyezi Mlungu, usowe kala unangʼala-ngʼala, ela kadzimanyire. 30 Aruni na atu osi a Iziraeli ariphoona uso wa Musa unangʼala-ngʼala, aogopha kumsengerera. 31 Ela Musa waaiha Aruni na vilongozi osi a Aiziraeli, nao amsengerera naye achigomba nao. 32 Bada ya kuona Aruni na vilongozi anagomba naye, Aiziraeli achimsengerera. Musa achiapha malagizo gosi arigolagizwa ni Mwenyezi Mlungu hiko dzulu ya Mwango Sinai. 33 Musa ariphomala kugomba nao, wabwiningiza usowe na nguwo. 34 Wakati Musa kala achiphiya hemani mbere za Mwenyezi Mlungu akagombe naye, kala achiusa nguwo phakpwe usoni. Na ariphotuluka Hemani, kala achiambira atu a Iziraeli gosi arigolagizwa, 35 nao Aiziraeli auona usowe unangʼala-ngʼala. Hipho Musa waubwiningiza tsona nguwo hadi ariphouya kugomba na Mwenyezi Mlungu.

34:6 34:6 Kutsama 20:5–6; Isabu 14:18; Kumbukumbu 5:9–10; 7:9–10

34:13 34:13 Kumbukumbu 16:21

34:17 34:17 Kutsama 20:4; Alawi 19:4; Kumbukumbu 5:8; 27:15

34:18 34:18 Kutsama 12:14–20; Alawi 23:6–8; Isabu 28:16–25

34:19 34:19 Kutsama 13:2

34:20 34:20 Kutsama 13:13

34:21 34:21 Kutsama 20:9–10; 23:12; 31:15; 35:2; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:13–14

34:22 34:22 Alawi 23:15–21; Isabu 28:26–31; Alawi 23:39–43

*34:22 34:22 Sikukuu ya mavuno wakati wa Jesu, sikukuu iyo yamanyikana kama Pentekosti.

34:22 34:22 Sikukuu ya kukusanya sikukuu iyo kala ichisherekeywa mwisho wa mwaka bada ya kuvuna chila chitu kabila ya mvula kuandza kunya. Piya kala ichiihwa sikukuu ya vibanda.

34:23 34:23 Kano tahu, sikukuu tahu ni sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira, sikukuu ya majuma, na sikukuu ya kukusanya.

34:25 34:25 Kutsama 12:10

34:26 34:26 Kumbukumbu 26:2; Kumbukumbu 14:21

34:29 34:29 2 Akorintho 3:7–16