35
Musa anaatambukiza ana a Iziraeli
kuhusu siku ya kuoya
Phahi Musa achiakusanya ana a Iziraeli osi na achigomba nao achiamba, “Mwino ana a Iziraeli, higa ndigo mambo arigolagiza Mwenyezi Mlungu mgahende. 35:2 Kutsama 20:8–11; 23:12; 31:15; 34:21; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:12–14Siku sita hendani kazi zenu zosi, ela siku ya sabaa ni siku ya kuoya, siku iriyotengbwa kpwa mambo ga Mwenyezi Mlungu. Na mutu yeyesi ndiyehenda kazi siku iyo, andaolagbwa. Siku ya Kuoya, hata moho wenye msiase bii himo mwenu madzumbani.”
Vitu vya kudzengera
hema ra mkpwutano
Chisha phahi Musa achienderera kugomba na ana Aiziraeli osi achiamba, “Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyolagiza muhende. Lavyani sadaka ya vitu kpwa Mwenyezi Mlungu. Atu osi alondao kumlavira Mlungu na moyo mmwenga naalavye chitu chochosi kahi za zahabu na feza na shaba, nyuzi za buluu, za zambarau na za kundu; katani swafi na nyoya za mbuzi; chingo za turume zakutiywa rangi ya kundu, chingo swafi za nyama wa pwani aihwaye pomboo na mbao za muhi wa mshita. Tsona asikose kureha mafuha ga zaituni ga kuasira taa, na vilungo vya uvumba wakutsanganywa na mafuha ga utakaso, na ga kufukizira kungu nono. Tsona naarehe mawe gaihwago shohamu, na mawe ganjina ga samani kulu ndigopamba hicho chisibao chire cha mlavyadzi-sadaka na chifukoche cha chifuwani.”
Musa anaiha mafundi
edze adzenge hema ra mkpwutano
10 Chisha Musa achienderera kugomba na ana a Iziraeli achiamba, “Fundi mangungu osi awezao kutengeza vitu hivi virivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu vitengezwe, naatuluke edze atengeze 11 hema ra mkpwutano na vyandaruwavye, paziya na vihundevye vya kufwinikira, vya kugbwizanyira na kutsomekera, na mimoye, vibaovye vya kuphisana, viguzovye na seemuze za koloni. 12 Tsona andatengeza Sanduku ra chilagane na migongoye ya kutsukurira, chifwinikoche ambacho ni chihi cha mbazi, na paziyaye ya kurizibira. 13 Achimala hivyo andatengeza Meza ya kulavira sadaka ya mikahe na migongoye ya kutsukurira, na miyoye yosi, na mikahe ya kuikpwa mbere za Mwenyezi Mlungu. 14 Achila hipho andatengeza chinara cha kuikira taa phamwenga na miyoye, na taa na mafuha; 15 phatu pha kufukizira uvumba na migongoye ya kutsukurira, mafuha ga utakaso, uvumba na paziya ya mryango wa hema. 16 Tsona andatengeza phatu pha kulavira sadaka za kuochwa, na wayawe wa shaba wa kuigana na chimia, na migongoye ya kutsukurira, na miyoye yosi, na birika ra shaba na maguluge; 17 shuka za muhala wa hema ra mkpwutano, viguzovye na seemu za kolo za vyo viguzo, na paziya ndiyokala mryango wa nyo muhala; 18 Aho vivyo andatengeza vigingi vya kuchitira na nyugbwe za hema ra mkpwutano na muhalawe; 19 na nguwo nono za kufumwato ndizo vwalwa ni alavyadzi-sadaka ndiphokala anamuhumikira Mlungu pho Phatu Phatakatifu; nguwo zizi takatifu ndizo ndizo vwalwa ni Aruni, mlavyadzi-sadaka mkpwulu na anae, ndiphokala anahenda kazi ya kulavya sadaka.”
Ana a Iziraeli anareha sadaka zao
20 Phahi Musa ariphomala kugomba hivyo, lola hinyo mkpwutano wa ana a Iziraeli, wosi uchitsamukana, hata achisala Musa macheye. 21 Wee, richa sambi vitu virehwe! Atu osi ariokala mioyo yao inaahimiza edze amlavire Mwenyezi Mlungu, amlavira Mlungu vitu vya kutosha kudzengera hiro hema ra mkpwutano, na vya kuhumika kpwenye kazi ya Mlungu himo hemani, na vya kushonera hizo nguwo nono, takatifu za alavyadzi-sadaka. 22 Mwenga kpwa mwenga, atu osi, alume kpwa achetu ariodzisikira kumlavira Mwenyezi Mlungu, areha pini, vipuli, pete, mikufu na chila aina ya vitu vya zahabu, hata chila mutu achikala akamlavira Mlungu chitu cha zahabu. 23 Chila mutu ariyekala na nyuzi za buluu, au za zambarau, au za kundu; au ariyekala na katani swafi, au nyoya za mbuzi, au chingo za turume zakutiywa rangi ya kundu au ariyekala na chingo za pomboo kpwakpwe kaya wazireha. 24 Atu osi ariokala na uwezo wa kulavya vitu vya feza na shaba avireha dza sadaka zao kpwa Mwenyezi Mlungu, tsona mutu yeyesi ariyekala na mbao za mshita zokala zinaweza kuhumika katika iyo kazi, ye wazireha. 25 Ana achetu osi ariokala ni mafundi a kusuka na mikono areha nyuzi za buluu, za zambarau, za kundu, na katani swafi arizokala akazisuka na mikono yao enye. 26 Ana achetu osi ariokala ni mafundi a kusuka nyoya za mbuzi nao achizisuka. 27 Chisha phahi mambo gariphokala ganaenderera kuphiyato, akulu a Iziraeli nao taayalala, areha mawe ga shohamu na namuna yanjina ya mawe ga kupamba hicho chisibao cha mlavyadzi-sadaka na chifukoche cha chifuwani, 28 chisha achireha vilungo vya uvumba, na mafuha ga kuasira taa, na ga kupaka, na ga kutsanganywa na uvumba. 29 Phahi hinyo ana a Iziraeli osi, achetu kpwa alume ariphodzisikira kukala mioyo yao inaahimiza amlavire Mwenyezi Mlungu sadaka, kpwa ajili ya kazi ariyokala akamlagiza Musa aihende, alavya sadaka hizo kpwa moyo mmwenga na kpwa kumendza enye.
Mafundi akulu, Bezaleli na Oholiabu
30 Phahi Musa achigomba na ana a Iziraeli achiamba, “Lolani, Mwenyezi Mlungu akamtsambula Bezaleli mwana Uri, mdzukulu wa Huri, wa mbari ya Juda. 31 Na akamuodzaza Roho wa Mlungu ili akale na uwezo wa kumanya aina zosi za ufundi, 32 ili aweze kuhumira mitindo minji ya ufundi katika kazi ya zahabu, feza na shaba; 33 na kazi za kutsonga mawe ga kupambira marembo, kutsonga vitu vya muhi na kutengeza vitu kuhumira mitindo yosi ya ufundi. 34 Tsona akamtiya mkpwotse iye Bezaleli phamwenga na Oholiabu wa Ahisamaki, wa mbari ya Dani kukala aafundze na kualongoza ayawao. 35 Kpwa hivyo phahi atu hinya akawewa werevu munji katika mioyo yao, wa kuweza kutengeza chila kazi ya kuunda, ya kutsonga mbao, ya kulavya muundo, ya kushona nyuzi za buluu, na za zambarau, na piya za kundu, au ya kushona katani swafi ya kuhendasukpwa, au kazi ya kusuka kpwa kuhumira muundo wowosi wa ufundi.”

35:2 35:2 Kutsama 20:8–11; 23:12; 31:15; 34:21; Alawi 23:3; Kumbukumbu 5:12–14