37
Sanduku ra chilagane rinatengezwa
Chisha Bezaleli naye achitengeza hiro sanduku ra mbao za mshita. Sanduku hiro kala rina ure wa mikono miiri na nusu, na upana wa mkpwono mmwenga na nusu, na chimo cha mkpwono mmwenga na nusu. Achiripaka zahabu swafi rosi, kondze na ndani hata achimala, tsona achirizungulusira mkpwungo wa marembo-marembo wa zahabu. Ariphomala hivyo achitengeza bangili ne za zahabu achizigbwizanya na hizo pembe za tsini za hiro sanduku, chila pembe bangili mwenga, uphande huno mbiri, na uphande huno mbiri. Chisha ariphola phapho achitsonga migongo miiri ya mshita, achiipaka zahabu hata tse, halafu achiyiinjiza kahi za hizo bangili arizozigbwizanya na hiro sanduku ili ikahumike kuritsukurira hiro sanduku.
Phahi ariphokala akamala hivyo, achitengeza chihi cha mbazi chokala ndo chifwiniko cha hiro sanduku. Hichi nacho achichitengeza na zahabu swafi. Urewe kala ni mikono miiri na nusu, na upanawe mkpwono mmwenga na nusu. Ariphola hipho achiunda makerubi airi a zahabu yobandwa, achiagbwizanya na cho chihi cha mbazi, yuno kanda hino, na yuya kanda hira. Makerubi hinyo kala analolana kuno akabwaga matso photsi kulola hicho chihi cha mbazi, tsona kala akaandzula mapha gao kubwiningiza hicho chihi cha mbazi.
Meza ya kuikira mikahe ya sadaka
10 Chisha phahi ariphomala kutengeza hiro sanduku ra chilagane, phamwenga na chifwinikoche, Bezaleli achitengeza iyo meza ya mbao za mshita. Urewe kala ni mikono miiri, na upanawe kala ni mkpwono mmwenga na chimoche chakala ni mkpwono mmwenga na nusu. 11 Ariphomala kuitsonga, achiihala achiipaka zahabu swafi, halafu achiizungulusira mkpwungo wa marembo-marembo wa zahabu pande zosi. 12 Ariphola hipho, iyo meza achiitengezera mimo ya kama inchi tahu, tsona iyo nayo achiizungulusira mkpwungo wa marembo-marembo wa zahabu. 13 Kumala hivyo achitengeza bangili kulu ne za zahabu, na chila bangili achiigbwizanya na pembe mwenga ya gunguhi ra meza. 14 Zo bangili kala zi phephi na yo mimo mana ndizo ndizogbwiririra yo migongo ya kutsukurira yo meza. 15 Migongo iyo ya kutsukurira, Bezaleli waitengeza na muhi wa mshita na achiipaka zahabu yosi. 16 Kula hipho achitengeza masahani, na vikombe vya kuinjizira uvumba, na vibakuli na tupa za kulavira sadaka ya chinwadzi, vyosi vya zahabu swafi. Miyo hino yosi waitengeza na zahabu swafi, na kala ni ya kuikpwa hipho dzulu ya meza.
Bezaleli anaunda chinara
cha kuikira taa
17 Phahi ariphomala kutengeza meza, Bezaleli achitengeza chinara cha kuikira taa cha zahabu swafi. Hiro hako ra cho chinara na mgongowe wa kahi-kahi, na mafundoge, na maruwage ga kuchitiya marembo, achivigbwizanya na hicho chinara vichikala chitu chimwenga. 18 Kula phapho achitengeza panda sita za chinara hicho, uphande huno panda tahu na uphande huno panda tahu. 19 Chila panda kala ina maruwa mahahu ga zahabu ga kuigana na ruwa ra muhi uihwao mlozi, na chila ruwa, kala rina chigongo cha kurigbwiririra. 20 Nyo mgongo wa kahi-kahi wakala una maruwa mane ga kuigana na maruwa ga mlozi; na chila ruwa kala rina chigongo cha kurigbwiririra. 21 Tsona nyo mgongo kala una mafundo mahahu, fundo mwenga-mwenga tsini ya chila panda. 22 Kpwa hivyo higo mafundo, na zo panda na cho chinara chenye waviunda na zahabu swafi yobandwa, na achivihenda chitu chimwenga. 23 Kula phapho achitengeza taa sabaa na vifwaya vya kuzizimira, na visahani, vyosi vya zahabu swafi. 24 Phahi hicho chinara cha kuikira taa phamwenga na vifwayavye vyosi, wavitengeza na kilo mirongo mihahu na tsano ya zahabu swafi.
Phatu pha kufukizira uvumba
phanatengezwa
(Kutsama 30:1–5)
25 Bada ya kumala hicho chinara cha taa, Bezaleli achiinjirira kutengeza hipho phatu pha kufukizira uvumba. Phatu hipho waphatsonga na mbao za mshita, na urewe kala u sawa na upanawe, ure phamwenga na upana wa phatu hipho pha kulavira sadaka wakala u sawa-sawa, kuno mkpwono, kuno mkpwono, ela chimoche kala ni mikono miiri. Hizo pembe za hipho phatu pha kulavira sadaka na hipho phatu phenye, wavitengeza dza chitu chimwenga. 26 Ariphomala kuchitsonga achichihala achichipaka zahabu swafi chosi, kuandzira dzulu, na pande zosi ne, hata pembe zosi, tsona achichizungulusira mkpwungo wa marembo-marembo ga zahabu. 27 Chisha, achitengeza bangili ne za zahabu na achizigbwizanya na hizo pembe za hipho phatu pha kulavira sadaka tsini ya hinyo mkpwungo wa zahabu, uphande huno mbiri, na uphande huno mbiri. Bangili hizi kala ndizo zotiywa iyo migongo ya kutsukurira hipho phatu pha kulavira sadaka. 28 Anala phapho, achitsonga iyo migongo ya muhi wa mshita ya kutsukurira, na achiipaka zahabu yosi. 29  37:29 Kutsama 30:22–38Tsona achitengeza mafuha matakatifu na achitsanganya uvumba vinono sana dza viratu fundi wa kutengeza uvumba ahendavyo.

37:29 37:29 Kutsama 30:22–38