38
Phatu pha kuochera sadaka
phanatsongbwa
Chisha ariphokala akamarigiza kutengeza mavumba, Bezaleli achitengeza phatu pha kulavira sadaka za kuochwa, pha mbao za mshita. Urewe kala u sawa na upanawe, kuno mikono mitsano kuno mikono mitsano ela chimoche kala ni mikono mihahu. Anala phapho achitengeza vihunde vine vyotulukiza dzulu ya zo pembe ne za pho phatu pha kulavira sadaka, vichikala chitu chimwenga na vyosi achivipaka shaba. Kula phapho, achitengeza miyo yosi ya kuhumirwa pho phatu pha kulavira sadaka; nyungu, miko, uma za kudungira nyama, visahani vya kuharira moho na vitu vyosi vya kuhumirwa pho phatu pha kulavira sadaka achivitengeza na shaba. Ariphomala, achitengeza waya wa shaba wenye vyumba-vyumba dza viratu chimia, achiuinjiza pho phatu pha kulavira sadaka hata uchifika kahi-kahi, halafu achitengeza vihunde vine, na achivigbwizanya na zo pembe za pho phatu pha kulavira sadaka hipho hinyo waya uriphofika ili vigbwirire yo migongo ya kutsukurira. Ariphola phapho achitengeza iyo migongo ya mshita ya kutsukurira, achiipaka shaba hata tse, na achiyiinjiza mo mwenye bangili uphande huno mmwenga na uphande huno mmwenga. Phatu hipho phachikala taphana hako wala mfwiniko.
38:8 Kutsama 30:18Chisha ariphomala kutengeza hipho phatu pha kulavira sadaka, achitengeza birika ra shaba, na maguluge ga shaba vivyo. Phahi watengeza hivi kpwa kuhumira vitu vya shaba virivyohumirwa dza vilolo ni hinyo ana achetu ariokala achihumika hipho mryango wa hiro hema ra mkpwutano.
Muhala wa hema ra mkpwutano
unadzengbwa
Phahi ariphomala kutengeza hiro birika, achiandza kutengeza muhala wa hema ra mkpwutano. Muhala uho, wazibwa na shuka za katani swafi za kuhendasukpwa. Shuka zirizohumika uphande wa mwakani, kala urewe kpwa jumula ni mikono gana mwenga. 10 Shuka hizo kala zikagbwirirwa ni viguzo mirongo miiri virivyokala kahi za seemu za kolo mirongo miiri za shaba, ela vigbwadziko vya kutsomekera na bangili za viguzo kala ni vya feza. 11 Uphande wa vurini wa hinyo uwa, nao kala una shuka zirizokala zosi phamwenga zina ure wa mikono gana mwenga. Shuka hizo nazo zagbwirirwa ni viguzo mirongo miiri virivyoinjizwa kahi za makolo ga kuimisira mirongo miiri ga shaba, ela vigbwadzikovye vya kutsomekera na vihundevye vya mviringo kala ni vya feza. 12 Mtswerero wa dzuwa, kpwadzengbwa na shuka zirizokala zosi phamwenga zina ure wa mikono mirongo mitsano. Shuka hizo nazo zagbwiririrwa ni viguzo kumi, virivyoinjizwa kahi za seemu za kolo kumi za shaba, ela hivyo vigbwadziko vya kutsomekera na pete za viguzo kala ni vya feza. 13 Uphande wa mlairo wa dzuwa ambako kala ndiko kpwenye mryango, nako kala kuna shuka ambazo zosi phamwenga zina ure wa mikono mirongo mitsano, 14-15 Mikono kumi na mitsano uphande huno wa mryango wa nyo muhala na mikono kumi na mitsano mryango wa uphande wanjina. Chila uphande, kala kuna viguzo vihahu ambavyo kala vikainjizwa kpwenye makolo mahahu ga kuimisira. 16 Shuka zosi zirizodzengerwa hinyo muhala wa hema kala zikafumwa na katani swafi ya kuhendasukpwa. 17 Seemu za koloni za vyo viguzo vyosi kala ni vya shaba, vigbwadziko vya kutsomekera na pete za viguzo kala ni vya feza, kpwa hivyo feza ndiyo iriyohumika kutengezera ko dzulu ya viguzo, na hata kutengezera zo fwiho zirizohumirwa kugbwizanyira vyo viguzo vya nyo muhala. 18 Shuka ya Paziya ya phatu pha kumenyera nyo muhala, zahenda shonwa na nyuzi za buluu, za zambarau na piya za kundu za katani swafi ya kuhendasukpwa. Shuka iyo kala ina ure wa mikono mirongo miiri na upana wa mikono mitsano dza vyo vya shuka zanjina za nyo muhala. 19 Nayo kala ikadiniswa ni viguzo vine virivyokala ndani ya seemu za kolo ne za shaba, ela vigbwadziko vya kutsomekera na bangili za viguzo kala ni vya feza. Viguzo hivyo vyapakpwa feza hiko dzulu kpwenye. 20 Vigingi vyosi vya kuchitira hiro hema ra mkpwutano na vya nyo muhalawe kala ni vya shaba.
Vitu virivyohumika kudzengera hema
21 Phahi hema ra ushaidi ririphoivwa, Musa achiaambira nyo Alawi aviinjize tsona isabuni vitu vyosi virivyohumika katika hiro dzengo, na achimtsambula Ithamari mwana wa Aruni mlavyadzi-sadaka aimirire kazi iyo. 22-23 Phahi, Musa walavya shariya iyo wakati Bezaleli mwana wa Uri mdzukulu wa Huri, wa mbari ya Juda, na myawe Oholiabu wa Ahisamaki, wa mbari ya Dani, ariphomarigiza kabisa hira kazi ambayo Mwenyezi Mlungu kala akamlagiza Musa aihende. Oholiabu kala ni mtsongi, na mtuluzadzi wa miundo, na mshonadzi wa katani swafi, na nyuzi za buluu, za zambarau na za kundu.
24 Phahi zahabu iriyohumika katika dzengo ra hema ra mkpwutano, iriyotanywa kula kpwa hizo zahabu zirizolaviwa sadaka ni Aiziraeli, kala ni kilo magana manane na mirongo sabaa na sabaa, na giramu magana mahahu, kulengana na chipimo cha hipho hemani. 25-26  38:25–26 Kutsama 30:11–16 38:25–26 Mathayo 17:24Atu osi ariokala na miaka mirongo miiri na kpwenderera arioisabiwa ni Musa, atuluka alume elufu magana sita na tahu, na magana matsano na mirongo mitsano. Chila mmwenga kahi ya hano walavya giramu tsano za feza.* 38:25–26 Giramu tsano ni kama robo wakiya. Phahi, zosi zichituluka kilo elufu tahu, na kumi na nane kasorobo za feza kulengana na chipimo cha hipho hemani. 27 Kilo elufu tahu za feza zahumirwa kutengezera seemu za kolo gana mwenga za hiro hema na za paziya. Kilo mirongo mihahu chila dibwa. 28 Hizo kilo kumi na nane kasorobo zirizosala Bezaleli achizihumira kutengezera vigbwadziko vya kutsomekera na pete za hivyo viguzo, tsona achizitengezera hivyo viguzo hiko dzulu kpwenye.
29 Sadaka ya shaba yatuluka kilo elufu mbiri, gana, mirongo miiri na ne. 30-31 Naye Bezaleli achiihumira kutengezera seemu zosi za makolo za shaba za mryango wa hiro hema ra mkpwutano, za hinyo muhala wa hema, za mryango wa hinyo muhala, na vigingi vyosi vya kuchitira hema na vya muhalawe. Tsona achiihumira kutengezera hipho phatu pha kulavira sadaka pha shaba na wayawe wa shaba, na miyo yosi ya kuhumika hipho phatu pha kulavira sadaka.

38:8 38:8 Kutsama 30:18

38:25-26 38:25–26 Kutsama 30:11–16

38:25-26 38:25–26 Mathayo 17:24

*38:25-26 38:25–26 Giramu tsano ni kama robo wakiya.