40
Malagizo kuhusu kuchita hema ra mkpwutano
Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Ifikapho siku ya kpwandza ya mwezi wa mwandzo, chita Hema ra Mkpwutano. Injiza Sanduku ra Ushaidi, chisha uriike ndani ya paziya inayotenga phatu photengbwa kpwa ajili ya Mlungu. Uinjize meza na upange vyosi ambavyo ni vikale dzuluye. Tsona chitiye Hemani chira chinara cha kuikira taa na uike taaze dzuluye. Mbere za Sanduku ra Ushaidi kondze ya paziya ya ndani undaika phatu pha kufukizira uvumba. Chisha uzibe na paziya yanjina mryango wa kuinjirira Hemani. Alafu pho phatu pha kulavira sadaka za kuochwa phaike mbere ya mryango wa hema ra mkpwutano, na yo simikiro ya kutawazira yiikpwe kahi-kahi ya ro hema ra mkpwutano na phatu pha kulavira sadaka, chisha yiodzazwe madzi. Undadzenga muhala wa paziya kuzunguluka Hema na phatu pha kulavira sadaka, na uike paziya ryangoni mwa hinyo muhala.
“Chisha undahala gara mafuha na upake hema na miyo yosi iriyo ndani na indakala ikatengbwa kpwa Mlungu. 10 Badaye paka mafuha phatu pha kulavira sadaka za kuochwa na miyoye yosi, na indakala ikatengbwa kpwa Mlungu kamare. 11 Uchila hipho, hala yo simikiro phamwenga na maguluge, uimwagire mafuha uyiike mbere zangu.
12 “Halafu rehe Aruni na anae ryango ra Hema ra Mkpwutano na uatawaze na madzi. 13 Chisha umvwike Aruni vwazi ra mlavyadzi-sadaka, umpake mafuha, na umtenge, ili aweze kunihumikira dza mlavyadzi-sadaka. 14 Arehe anae nao uavwise zira kandzu. 15 Tsona apake mafuha dza uchivyohenda ise yao, ili nao anihumikire dza alavyadzi-sadaka. Kupakpwa kpwao mafuha kundaahenda akale alavyadzi-sadaka a maisha na hata vivyazi vyao vyosi.”
16 Musa wahenda chila chitu ambacho Mwenyezi Mlungu kala akamlagiza. 17 Phahi siku ya kpwandza ya mwezi wa mwandzo wa mwaka wa phiri bada ya kutuluka Misiri, Hema ra Mkpwutano rachitwa. 18 Musa wadzenga ziyo ra Hema: Achiika vyuma vya tundu kugbwirira nguzo, achiimisa nguzo, vizingiti, na achipanga boriti. 19 Ndipho achizungulusa nguwo kubwiningiza ziyo ra Hema, na dzulu ya iyo nguwo achibwiningiza chingo, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza.
20 Chisha achihala hira myalawe miiri, achiyiika ndani ya Sanduku ra Ushaidi. Alafu achihala migongo miiri ya kutsukurira Sanduku, achiitsomeka kpwenye bangili za Sanduku, na achifwinika na chihi cha mbazi pho dzuluye. 21 Phahi wainjiza rira Sanduku ra Ushaidi ndani ya Hema. Naye achiika paziya mbere ya hiro Sanduku na richikala tarionekana, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. 22 Musa waika meza ndani ya hema ra mkpwutano, uphande wa vurini wa Hema, kondze ya hira paziya ya ndani. 23 Na achiika mkpwahe dzulu ya meza mbere za Mwenyezi Mlungu, dza Mlungu arivyomlagiza. 24 Achiika chinara cha kuikira taa ndani ya hema ra mkpwutano, uphande wa mwakani kulolana na meza. 25 Naye mbere za Mwenyezi Mlungu, achiika taa dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
26 Musa waika phatu pha kulavira sadaka photengezwa na zahabu mura ndani ya hema ra mkpwutano mbere ya paziya, 27 na achifukiza uvumba unukao vinono dzuluye, dza viratu arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu.
28 Badaye Musa waika paziya mryango wa Hema. 29 Achiika phatu pha kulavira sadaka za kuochwa kondze, phephi na mryango wa ro hema ra mkpwutano. Na achilavya sadaka ya kuochwa na sadaka ya unga, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza. 30 Waika simikiro ya kutawazira kahi-kahi ya ro hema ra mkpwutano na phatu pha kulavira sadaka, na achiitiya madzi. 31 Musa, Aruni na anae aihumira hira simikiro kutawaza mikono na magulu gao. 32 Atawaza wakati kala anainjira Hemani ama wakati anasengerera phatu pha kulavira sadaka, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. 33 Phahi Musa wadzenga uwa wa paziya kuzunguluka Hema na phatu pha kulavira sadaka, na achiziba paziya mryango wa hinyo muhala. Hipho Musa achikala akamala kazi yosi.
Ingu dzulu ya Hema ra Mkpwutano
34  40:34 1 Afalume 8:10–11; Isaya 6:4; Ezekieli 43:4–5; Maono 15:8Phahi ingu ratserera, na ririphobwiningiza Hema ra Mkpwutano, mwanga wa Mwenyezi Mlungu wangʼala himo ndani. 35 Musa kayaweza kuinjira ndani ya hema ra mkpwutano kpwa sababu ingu kala rikatserera dzuluye, na mwanga wa Mwenyezi Mlungu kala ukangʼala himo ndani. 36 Vyaro vyao vyosi Aiziraeli kala achiandza wakati rira ingu kala rikaunulwa kula dzulu ya Hema. 37 Ro ingu siku zosi kala nkukala dzulu za hema ra mkpwutano. Kahi ya vyaro vyao, nyo ana a Iziraeli kala taaweza kuvundza kambi na kpwenderera na charo, hadi ro ingu riuke pho dzulu ya hema. 38 Aiziraeli kala achiona ingu ra Mwenyezi Mlungu dzulu ya Hema wakati wa mutsi na usiku kala achiona moho unaaka dzuluye. Higo gaenderera wakati wosi wa vyaro vyao.

40:34 40:34 1 Afalume 8:10–11; Isaya 6:4; Ezekieli 43:4–5; Maono 15:8