Chitabu cha hahu cha Musa chiihwacho
MAMBO GA ALAWI
Tanga mbere
Chitabu hichi chinaonyesa shariya za Aiziraeli a kare kuhusu kuabudu Mlungu na kusagala phamwenga. Piya chinaeleza malagizo kuhusu kazi za alavyadzi-sadaka.
Shariya hizo zinaweza kuonekana za chijeni kpwa atu a rero, ela zinaatambukiza anadamu osi kukala ushirika kahi ya Mlungu na atue ni dzambo kulu na ra muhimu kulungbwa.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Shariya kuhusu kulavya sadaka 1:1—7:38
Kutengbwa kpwa Aruni na anae ili akale alavyadzi-sadaka 8:1—10:20
Shariya kuhusu kusakala najisi na unajisi 11:1—15:33
Siku ya kuusirwa dambi 16:1–34
Shariya kuhusu utakatifu na kuabudu 17:1—27:34
1
Sadaka za kuochwa
Mwenyezi Mlungu wamuiha Musa na achibisha naye kula mo hema ra mkpwutano achimuamba, “Aambire Aiziraeli kukala mutu yeyesi kahi yenu achilonda kumlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya nyama, nyama hiye andamtsambula kula kpwenye mfugowe wa ngʼombe, mangʼondzi au mbuzi.
“Napho sadaka anayoreha ni ya kuochwa, andatsambula ndzau isiyo na chirema kula kpwa mfugowe; andaireha pho ryangoni pha hema ra mkpwutano ili akubaliwe ni Mwenyezi Mlungu. Naye andabandika mkpwonowe dzulu ya chitswa cha hiye nyama wa sadaka za kuochwa, ambayo indakubaliwa kpwa ajili ya kumuhenda hiye mutu ausirwe dambi. Chisha, andatsindza hiye mwana ndzau mbere za Mwenyezi Mlungu. Nao alavyadzi-sadaka, ana a Aruni andahala milatso na kumwagira-mwagira pande zosi ne za phatu pha kulavira sadaka hipho ryangoni pha hema ra mkpwutano. Hiye mutu andayula ye nyama wa sadaka ya kuochwa na amkate-kate vipande-vipande. Hinyo alavyadzi-sadaka ana a Aruni andapanga kuni dzulu ya makala ga moho garigo pho phatu pha kulavira sadaka. Alafu alavyadzi-sadaka hinyo andahala vira vipande vya nyama, chitswa na marunya, na kuviika dzulu ya kuni pho dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. Ela ye achiyereha ye nyama wa sadaka, naatsukutse mahumbo na marondo na madzi. Naye mlavyadzi-sadaka andaocha sadaka yosi dzulu ya phatu pha kulavira sadaka dza sadaka ya kuochwa. Iyo ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu.
10 “Napho sadakaye ya kuochwa ni ya ngʼondzi au mbuzi, phahi andatsambula nyama mlume asiyekala na chirema. 11 Andamwagira-mwagira uphande wa vurini wa phatu pha kulavira sadaka, mbere za Mwenyezi Mlungu. Hinyo alavyadzi-sadaka ana a Aruni andamwagira-mwagira milatsoye pande zosi za hipho phatu pha kulavira sadaka. 12 Chisha ye chiyereha ye nyama andamkata-kata, na ye mlavyadzi-sadaka andavipanga vyo vipande vya nyama phamwenga na marunya dzulu ya kuni ziakazo moho pho phatu pha kulavira sadaka. 13 Ye chiyereha yo sadaka andatsukutsa go mahumbo na marondoge na madzi, naye mlavyadzi-sadaka andaviocha vyosi dzulu ya phatu pha kulavira sadaka dza sadaka ya kuochwa. Iyo ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu.
14 “Ichikala anamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya kuochwa ya nyama wa mapha, phahi, andareha sadakaye ya njiya au mwana njiya manga. 15 Mlavyadzi-sadaka andareha hiye nyama wa mapha hipho phatu pha kulavira sadaka, andammwamula chitswa na umuoche dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. Milatsoye indachururizwa kpwenye lavu ra phatu pha kulavira sadaka. 16 Ifure phamwenga na uchafuwe andawuusa na kuutsupha kuikpwako ivu kuriko uphande wa mlairo wa dzuwa wa phatu pha kulavira sadaka. 17 Andamgbwira mapha na kumuahula, ela asimganye vipande viiri. Alafu, mlavyadzi-sadaka andamuocha kpwenye phatu pha kulavira sadaka dza sadaka ya kuochwa, dzulu ya kuni. Iyo ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu.