2
Sadaka za mtsere
“Mutu yeyesi achireha sadaka ya mtsere kpwa Mwenyezi Mlungu, sadaka iyo ni ikale ya unga mnono. Naye andaumwagira mafuha na kuutiya ubani dzuluye. Alafu, andaarehera hinyo alavyadzi-sadaka, ana a Aruni. Ye mlavyadzi-sadaka andahala fumba mwenga ra hinyo unga mnono wenye mafuha na ubani wosi na auoche dzulu ya phatu pha kulavira sadaka ili kuonyesa kukala sadaka yosi ni ya Mwenyezi Mlungu. Iyo ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. Seemu ndiyosala ya sadaka iyo ni ya Aruni na anae. Iyo ni seemu takatifu kabisa ya sadaka yenye kungu nono ilaviwayo kpwa Mwenyezi Mlungu.
“Napho mutu anamlavira Mlungu sadaka ya mtsere iriyoochwa kpwenye dziko ra kuochera mikahe, iyo indakala ya mikahe isiyotiywa hamira ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha, au ya mikahe myembamba iriyopakpwa mafuha isiyokala na hamira. Ichikala sadaka unayolavya ni ya mkpwahe uriokalangbwa kpwenye chuma, iyo indakala ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha ela bila hamira. Mikahe iyo ni imogolwe-mogolwe vipande vidide-vidide na uvimwagire mafuha. Iyo ni sadaka ya mtsere. Napho sadakayo ya mtsere ni ya kujitwa na nyungu, iyo indakala ya unga mnono wa kutiywa mafuha. Undareha sadaka ya unga mnono yotengezwa kpwa vitu hivyo mbere za Mwenyezi Mlungu na kuvilavya kpwa mlavyadzi-sadaka naye andavireha phatu pha kulavira sadaka. Mlavyadzi-sadaka andahala seemu ya sadaka iyo na kuiocha dzulu ya phatu pha kulavira sadaka ili kuonyesa kukala sadaka yosi ni ya Mwenyezi Mlungu. Iyo ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. 10 Seemu ndiyosala ya sadaka ya mtsere, indakala ya Aruni na anae. Iyo ni seemu takatifu kabisa ya sadaka yenye kungu nono ilaviwayo kpwa Mwenyezi Mlungu.
11 “Sadaka yoyosi ya mtsere ambayo mundamlavira Mwenyezi Mlungu inalondwa ikale ikatengezwa bila hamira, mana taphana ruhusa hata chidide ya kuhumira hamira wala asali kpwenye sadaka ilaviwayo kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuochwa. 12 Ela phahi munaweza kumrehera Mwenyezi Mlungu vitu hivyo phamwenga na mavuno genu ga mwandzo ga mtsere dza sadaka. Ela vitu hivyo tavindalaviwa dzulu ya phatu pha kulavira sadaka dza kungu nono imuhamirayo. 13 Sadaka zenu zosi za mtsere mundazitiya munyu. Musiriche hata chidide kutiya munyu sadaka zenu za mtsere, mana munyu ni ishara ya chilagane Mlungu wenu arichoika namwi. Msikose kutiya munyu sadaka zenu zosi.
14 “Wakati munamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya mtsere ya mavuno genu ga mwandzo, mlavireni masuche chigoochwa na kubundugbwa. 15 Mundaitiya mafuha na kutiya ubani. Iyo ni sadaka ya mtsere. 16 Mlavyadzi-sadaka andaocha seemu ya sadaka iyo ya mtsere iriyobundugbwa na mafuha phamwenga na ubaniwe wosi, ili kuonyesa kukala sadaka yosi ni ya Mwenyezi Mlungu. Iyo ni sadaka ilaviwayo kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuochwa.