33
Ezekieli, mrindzi wa Iziraeli
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, gomba na atuo uaambire, ‘Nchireha viha chinyume cha yo tsi, na atu a tsi ahale mutu kahi yao amuhende mrindzi wao, naye achiona maadui garedza kupiga yo tsi, andapiga gunda kuonya nyo atu. Phahi mutu achisikira ro gunda ela apuze na maadui gedze gamuolage na upanga, shauriye. Kpwa kukala wasikira ro gunda ela achipuza, shauriye, mana kala waphundza angetiya. Ela ye mrindzi achiona go maadui garedza na asipige gunda, nyo atu asimanye hata mmwenga aolagbwe na nyo upanga, mutu iye andaolagbwa kpwa makosage, ela mlatsowe undadaiwa ye mrindzi.’
“Phahi we mwanadamu, nikakuika ukale mrindzi wa atu a Iziraeli, kpwa hivyo phundza neno ndirokuambira na uakanye kpwa niaba yangu. Nchimuamba mutu mui, ‘Kpwa kpweli undafwa,’ nawe usimkanye akaricha njiraze mbii, mutu mui iye andafwa kpwa makosage, ela ndakudai uwe mlatsowe. Ela uchikanya mutu mui ariche njiraze mbii na asiriche, andafwa kpwa makosage, ela undakala ukativya maishago.
10 “Na uwe mwanadamu, aambire atu a Iziraeli, ‘Mwimwi munaamba, “Makosa gehu na dambi zehu zi dzulu yehu, naswi zikahuondeza, hunawezadze kukala moyo?” ’ 11 Aambire, ‘Kpwa kpweli dza niishivyo Mwenyezi Mlungu anaamba, sifwahirwa ni chifo cha mutu mui, ela ninahamirwa ni iye agalukaye, akaricha njiraze mbii na akale moyo. Richani njira zenu, richani! Kpwa utu wani mufwe mwi atu a Iziraeli?’ 12 Na uwe mwanadamu, ambira atuo, ‘Mutu wa haki kandaokolwa ni hakiye ichikala andahenda dambi. Na mutu mui kandaolagbwa achigaluka na kuricha uyiwe. Na mutu wa haki kandaweza kuishi kpwa hakiye ichikala andahenda dambi.’ 13 Dzagbwe nkuamba mutu wa haki kpwa kpweli andaishi, ela ichikala andakuluphira hakiye na kuhenda mai, takuna hendo nono arirohenda ndiro tambukirwa. Ela andafwa kpwa mai ndigokala akagahenda. 14 Phahi nchimuambira mutu mui, ‘Kpwa kpweli undafwa,’ ela mutu iye ariche kuhenda dambi na ahende haki na garigo sawa, 15 ichikala mutu iye andauyiza arichoikirwa mzamana, andauyiza arichoiya, achilunga shariya irehayo uzima na kuricha kuhenda uyi, kpwa kpweli mutu iye andakala moyo, kandafwa. 16 Takuna dambi ariyoihenda ambayo indatambukirwa chinyumeche. Iye akahenda haki na garigo sawa, mutu iye kpwa kpweli andakala moyo.
17 “Ela atuo anaamba, ‘Mwenyezi Mlungu kahenda haki,’ wakati ni nyo enye ndio asiokala a haki. 18 Mutu wa haki achiricha kuhenda haki na kuhenda mai, mutu iye andafwa kpwa gago. 19 Na mutu mui achiricha maige na kuhenda haki na garigo sawa, mutu iye andakala moyo kpwa kuhenda vivyo. 20 Chisha mkuamba, ‘Njira za Mwenyezi Mlungu si za haki.’ Mwi atu a Iziraeli, nindakuamulani chila mmwenga kulengana na njiraze.”
21  33:21 2 Afalume 25:3–10; Jeremia 39:2–8; 52:4–14Siku ya tsano ya mwezi wa kumi ya mwaka wa kumi na mbiri bada ya kutsamizwa kpwa lazima, nalokerwa ni mutu mmwenga ariyekala akachimbira Jerusalemu na achiamba, “Jerusalemu ikatekpwa.” 22 Phahi uwezo wa Mwenyezi Mlungu kala u dzulu yangu dziloni riro kabila ya ye mchimbizi kadzangbwenifikira. Mlungu kala akanipha tsona uwezo wa kugomba, ye mchimbizi ariphokpwedza ligundzu. Kpwa hivyo kauli yangu ichikala ikavugulwa, nami siyakala bwibwi tsona.
23 Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 24 “Mwanadamu, atu asagalao magandzoni ko Iziraeli anaenderera kuamba, ‘Burahimu kala ni iye tu nayo yo tsi kala ni yakpwe, ela vino hu anji, kpwa kpweli yo tsi hukaihewa ikale yehu.’ 25 Kpwa hivyo aambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala munarya nyama na milatsoye na kuviunurira vizuka vyenu matso genu na kuolaga atu asio na makosa, munawezadze kuamba yo tsi ni yenu? 26 Munakuluphira upanga wenu, munahenda mambo ga kutsukiza na chila mmwenga wenu analala mkpwaza myawe, munawezadze kuamba yo tsi ni yenu?’ 27 Aambire hivi, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kpweli dza niishivyo, aho asagalao magandzoni andaolagbwa na upanga na ario weruni nindaalavya ariwe ni nyama a tsakani na ario ngomeni na mapangoni andaolagbwa ni makongo. 28 Nami ndaihenda yo tsi ikale wekee na tuphu, na mkpwotsewe umuhendesao akale na ngulu undafika mwisho na myango ya Iziraeli indakala wekee chiasi cha kukala taphana mutu ndiyeitsupira. 29 Ndiphokala nkaihenda yo tsi gandzo huphu kpwa sababu ya kuhenda mambo ga kutsukiza, andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’
30 “Mwanadamu, atuo achikala phamwenga nkugomba kukuhusu achikala kanda-kanda ya kuta na miryangoni, nkuambirana, ‘Ndzo usikize ujumbe kula kpwa Mwenyezi Mlungu.’ 31 Phahi andakulokera kama kawaida edze asagale mberezo dza atu angu na kuphundza ugombago ela taandagalunga. Mana mendzwa yao ni ya mromo bahi, ela mioyo yao inahamirwa ni kuphaha mapato gasigo ga haki. 32 Na lola, uwe u dza mutu aimbaye mawira ga arusi kpwa sauti nono kuno anapiga vinono chifwaya cha kuimbira, mana aho anasikira ugombago, ela taandagahenda bii. 33 Nago gaga ndiphotimiya, nago kpwa kpweli gandatimiya, nao andamanya kukala akala na nabii kahi yao.”

33:21 33:21 2 Afalume 25:3–10; Jeremia 39:2–8; 52:4–14