32
Wira wa sonono kuhusu Farao
na Misiri
Siku ya kpwandza ya mwezi wa kumi na mbiri ya mwaka wa kumi na mbiri bada ya kutsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, mwimbire wira wa sonono Farao, mfalume wa Misiri na umuambe,
‘Uwe unadziona avi u simba kahi za mataifa,
ela uwe u dza dzinyama mo madzini,
unapiga-piga madzi mo mwako vidzuhoni,
unatibula go madzi na magulugo,
na unaihenda yo myuho ikale matope.
“ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Ndakutsuphira nyavu yangu
kahi-kahi ya atu anji,
nao andakuvweha na nyavu yangu.
Nami ndakutsupha kpwenye tsi kavu,
nkakubwage weruni,
nami ndaahenda nyama a mapha akugbwerere,
nami ndaamvunisa nyama a tsakani na nyamazo.
Nindaanika nyamazo myangoni
na kuodzaza madete masazago.
Ndaihenda yo tsi hata ko myangoni ilwame
milatsoyo ijerayo,
na myuho indaodzala milatsoyo.
32:7 Isaya 13:10; Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25; Maono 6:12–13; 8:12Ndiphokuolaga, ko mlunguni ndakufwinika
na kutiya jiza nyenyezize.
Dzuwa ndaribwiningiza na ingu,
nao mwezi taundaala.
Mianga yosi ya mlunguni
ndaitiya jiza,
nami ndahenda tsiiyo ikale na jiza,
Mwenyezi Mlungu anaamba.
Mataifa manji gandayugika
ndiphotangaza kubanangbwako ko kpwenye mataifa,
kahi ya tsi ambazo kudzangbwezimanya.
10 Nami ndaangalaza atu anji kpwa sababu ya habarizo,
na afalume aho andakakama kpwa wuoga kpwa sababuyo,
wakati ndiphounula upanga wangu mbere zao.
Siku iyo ambayo undagbwa aho andakakama
chila wakati kpwa ajili ya maisha gao.
11 “ ‘Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Upanga wa mfalume wa Babeli
undakpwedza chinyumecho.
12 Nindaahenda atu anji aolagbwe
na panga za masujaa
atu a taifa jaili kuriko gosi.
Andakomesa kudziunula kpwa Misiri,
na atue anji andaangamika.
13 Nindaangamiza mfugowe wosi
kanda-kanda ya madzi manji
na takuna lwayo ra mwanadamu ndirogatibula tsona,
wala makpwatsa ga nyama kugahenda matope.
14 Phahi ndahenda go madzige gagbwe,
na kuhenda myuhoye ijere dza mafuha,
Mwenyezi Mlungu anaamba.
15 Ndiphohenda tsi ya Misiri kukala gandzo,
vitu vyosi virivyo mumo vindauswa
wakati ndiphoolaga atu osi asagalao mumo,
aho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’
16 “Uhu ndio wira wa sonono ambao andamuimba. Achetu a mataifa ganjina andaimba Misiri na jeshire kulu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
17 Siku ya kumi na tsano ya mwezi wa kumi na mbiri ya mwaka wa kumi na mbiri bada ya kutsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 18 “Mwanadamu, ririra ro jeshi kulu ra Misiri na uatsereze mbirani phamwenga na atu a mataifa ga nguvu. 19 ‘Unamshinda ani kpwa unono? Tserera, ukalazwe phamwenga na atu asiotiywa tsatsani.’ 20 Atu a Misiri andagbwa phamwenga na nyo aolagbwao vihani. Upanga u tayari kuaolaga osi. 21 Vilongozi a nguvu andaambira Misiri na asaidizie ko kuzimu, ‘Akatserera na kulala phamwenga na asiotiywa tsatsani, arioolagbwa na upanga.’
22 “Atu a Ashuru akuko, mbira ya mfalume wao ikazungulukpwa ni mbira za anajeshie osi ariofwa, arioolagbwa na upanga. 23 Mbiraye i mwisho wa kuzimu na mbira za anajeshie zikazunguluka yo yakpwe. Osi ariotishira atu a tsi ya ario moyo, aolagbwa na upanga.
24 “Atu a Elamu a kuko, mbira ya mfalume wao ikazungulukpwa ni mbira za jeshire kulu, hara arioolagbwa na upanga. Aho ariotishira atu a tsi ya ario moyo, afwa bila kutiywa tsatsani achitserera kuko. Agbwirwa ni waibu phamwenga na nyo atsererao mbirani. 25 Waikirwa chitanda kahi ya aho arioolagbwa phamwenga na jeshire kulu ariozunguluka mbiraye. Osi taatiirwe tsatsani arioolagbwa na upanga mana vitisho vyao vyahendeka kpwenye tsi ya ario moyo, nao akagbwirwa ni haya phamwenga na nyo atsererao mbirani, akalazwa kahi ya arioolagbwa.
26 “Atu a Mesheki na Tubali a kuko, mbira ya mfalume wao ikazungulukpwa ni mbira za anajeshie anji, osi taatiirwe tsatsani, arioolagbwa na upanga. Mana atishira atu a tsi ya ario moyo. 27 Aho taazikirwe dza masujaa anjina a kare ambao azikpwa na silaha zao. Ambao panga zao zaikpwa tsini ya vitswa vyao, na ngao zao zichiikpwa dzulu ya mifupha yao; mana masujaa hinyo atishira atu a tsi ya ario moyo. 28 Hivyo ndivyo ambavyo undavundzwa-vundzwa uwe Farao na kulazwa kahi ya asiotiywa tsatsani arioolagbwa na upanga.
29 “Atu a Edomu akuko, mfalumewe na akulu ao osi azikpwa phamwenga na hara arioolagbwa na upanga dzagbwe kala ana mkpwotse. Alala phamwenga na hara asiotiywa tsatsani, atsererao mbirani.
30 “Vilongozi osi a kula vurini na Asidoni osi a kuko, osi atserera kpwa waibu phamwenga na nyo arioolagbwa. Dzagbwe atishira atu na mkpwotse wao, alazwa bila kutiywa tsatsani phamwenga na hara arioolagbwa na upanga na kugbwirwa ni haya phamwenga na nyo ainjirao mbirani.
31 “Farao na jeshire rosi ndiphoaona andafarijika, kukala si jeshire kulu bahi ririoolagbwa na upanga, Mwenyezi Mlungu anaamba. 32 Dzagbwe námuhenda atishire atu a tsi ya ario moyo, Farao na jeshire kulu andalala phamwenga na nyo asiotiywa tsatsani, nyo arioolagbwa na upanga. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

32:7 32:7 Isaya 13:10; Mathayo 24:29; Mariko 13:24–25; Luka 21:25; Maono 6:12–13; 8:12