31
Muerezi wa Lebanoni
Siku ya kpwandza ya mwezi wa hahu, mwaka wa kumi na mwenga bada ya kutsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, muambire Farao, mfalume wa Misiri na jeshire kulu:
‘Ufwananishwe na ani kpwa vira urivyo mkpwulu?
Lola, Ashuru yakala dza muerezi ko mwango wa Lebanoni,
urio na panda nono na chivurivuri chichofwinika tsaka,
urio na chimo chire,
na chirereche chinaguta maingu.
Madzi gauhenda upwipwite,
na madzi garigo tsini ya mtsanga gauhenda ukale mure,
myuhoye yajera kuzunguluka phatu uriphophandwa,
vidzuhovye vichifikira mihi yosi ya tsakani.
Phahi wakala mure
kuriko mihi yosi ya tsakani;
pandaze zichikula zichikala kulu na ndziho
pandaze zichikala nyire
kpwa sababu miziye kala inanwa madzi manji.
Nyama osi a mapha adzenga nyumba mwakpwe pandani
na tsini ya pandaze nyama osi a tsakani adzivugula;
mataifa ganjina gosi makulu gasagala phakpwe pephoni.
Nyo muhi kala ni mnono sana
kpwa cho chimoche na pandaze nyire-nyire,
mana miziye yaphiya tsini
kpwenye madzi manji.
31:8 Mwandzo 2:9Yo mierezi ya bustani ya Mlungu taiyaushinda
wala yo misonobari taiyashinda pandaze
hata yo miamori
taiyashinda pandaze.
Takuna muhi mo bustani ya Mlungu
ambao kala ni mnono dza uho.
Nauhenda ukale mnono
na ukale na panda nyinji,
Nayo mihi yosi ya Edeni ichiuonera wivu,
mihi iriyokala kpwenye bustani ya Mlungu.
10 “ ‘Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala wakala mure na kuika chirereche kahi ya maingu nao uchihenda ngulu kpwa chimoche, 11 náulavya mikononi mwa mtawala mwenye nguvu kahi za mataifa. Naye achiushuulikiya dza uyiwe urivyo. Náutsupha kondze, 12 na ajeni, a taifa ranjina katili achiukata na achiuricha. Pandaze zagbwa myangoni kpwenye madete gosi na maphungoge gavundzika gachigbwa kpwenye vidzuho vyosi vya yo tsi. Nao atu osi a mataifa ganjina auka pho phakpwe pephoni. 13 Nyama osi a mapha asagala dzulu ya nyo muhi uriobwagbwa na nyama osi a tsakani kala a kahi ya pandaze. 14 Gosi higo ni kpwa sababu phasikale na muhi kanda-kanda ya muho ndiodziunula kpwa sababu ya chimoche, au chirereche chisifike mainguni. Kusikale na mihi yanjina iphahayo madzi vinono ndiyofika ure hinyo, mana yosi yapangirwa kufwa, iphiye tsini kahi ya anadamu afwao, phamwenga na nyo atsererao mbirani.
15 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Siku nyo muhi uriphophiya kuzimu názuwiya myuhoye na vidzuhovye visijere ili viusononekere. Na madzige manji gachinywa. Kpwa sababuye náifwinikira Lebanoni na jiza na mihi yosi ya tsakani ichinyala. 16 Náhenda mataifa ganjina gasumbe kpwa msindo wa kugbwakpwe, hipho nriphoutsupha kuzimu phamwenga na hinyo atsererao mbirani. Na mihi yosi ya Edeni, mihi yosi minono na bora ya Lebanoni, mihi yosi imwagirwayo madzi vinono yafarijiwa ko tsini. 17 Aho ariosagala tsini ya pephoye, ariouterya kahi za mataifa atserera nao kuzimu achendadziunga na nyo arioolagbwa na upanga.
18 “ ‘Ni muhi uphi wa Edeni ambao unaweza kufwananishwa na ngumayo na ukuluo we Farao? Uwe undatserezwa phamwenga na mihi ya Edeni ko kuzimu, undalazwa kahi ya nyo asiotiywa tsatsani, phamwenga na arioolagbwa na upanga. Higa ndigo ndigomphaha Farao phamwenga na jeshire kulu, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ ”

31:8 31:8 Mwandzo 2:9