30
Mwenyezi Mlungu andatiya Misiri adabu
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, lavya unabii na uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Rira kpwa utsungu, kpwa ajili ya siku iyo!
Mana yo siku i phephi,
yo siku ya Mwenyezi Mlungu i phephi.
Indakala siku ya maingu,
wakati wa atu a mataifa kuphaha tabu.
Misiri indalokerwa ni upanga,
na Kushi indatishirwa
anji andaolagbwa ko Misiri,
na utajiriwe undahalwa
na misingiye indabomolwa-bomolwa.
“ ‘Anajeshi a kukodishwa kula Kushi, Puti, Ludi, Arabiya yosi, Libiya na hata atu a tsi ya chilagane changu andaolagbwa na upanga phamwenga na Amisiri.
“ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Nyo aungao mkpwono Misiri andafwa,
na jeshire renye uwezo rimuhendaro akale na ngulu rindashindwa
kula Migidoli iriyo vurini hadi Siyene iriyo mwakani
andaolagbwa mo mwakpwe na upanga,
Mwenyezi Mlungu anaamba.
Nao andakala magandzo kahi ya tsi zirizo magandzo,
na midzi yao indakala kahi ya midzi yobanangbwa.
Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu,
ndiphotiya Misiri moho,
na asaidizie osi ndiphoangamizwa.
“ ‘Siku iyo ya Misiri kutiywa adabu, andahuma ajumbe na meli kpwendaogofyera Akushi ambao anadziona a salama, nao andatishirwa. Kpwa kpweli yo siku indakpwedza.
10 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Kpwa mkpwono wa Nebukadineza, mfalume wa Babeli
utajiri wa Misiri undasira.
11 Iye phamwenga na jeshire, taifa katili kuriko gosi,
andarehwa abanange yo tsi,
nao andatuluza panga zao chinyume cha Misiri
na yo tsi indaodzala nyufu.
12 Nindahenda vidzuho vya Naili viume,
na yo tsi niiguzire atu ayi.
Nami ndaihenda tsi ihendwe gandzo na vyosi virivyo mumo
kpwa mkpwono wa ajeni.
Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
13 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Nindabananga vyo vizuka,
na kuusa kamare milungu ko Nofu.* 30:13 Nofu Dzinare ranjina ni Memufisi.
Takundakala tsona na chilongozi kula tsi ya Misiri,
nindatiya wuoga tsi yosi ya Misiri.
14 Nami ndahenda tsi ya Pathirosi ikale gandzo
mudzi wa Soani niutiye moho,
na nitiye adabu mudzi wa No. 30:14 No kpwa Chiyunani ni Thebesi.
15 Nami ndatsukirirwa mudzi wa Sini, 30:15 Sini dzina hiri kpwa Chiyunani ni Pelusiumu.
ambayo ni ngome ya Misiri,
na niolage atu anji a Thebesi.
16 Misiri ndaitiya moho,
Sini indagalagala kpwa maumivu.
Kuta za No zindakala na myanya
na mudzi wa Nofu§ 30:16 Nofu kpwa Chiyunani ni Memufisi. undapigbwa ni maadui chila siku.
17 Barobaro a mudzi wa Oni na a Pibesethi andaolagbwa na upanga
na atu a yo midzi andahalwa mateka.
18 Mutsi kundakala na jiza ko mudzi wa Tapanesi
ndiphousa uwezo wa Misiri kuko,
na mkpwotsewe umuhendesao akale na ngulu undafika mwisho.
Mudzi hinyo undabwiningizwa ni maingu,
na vidzidzivye vindahalwa mateka.
19 Phahi hivyo ndivyo ndivyotiya adabu Misiri.
Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
20 Siku ya sabaa ya mwezi wa mwandzo wa mwaka wa kumi na mwenga bada ya kutsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 21 “Mwanadamu, nikavundza mkpwono wa Farao, mfalume wa Misiri na lola, taukafungbwa bendeji ili uphole wala kufungbwa mbamba ili ukale na mkpwotse tsona wa kugbwira upanga. 22 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, mimi ni chinyume na Farao, mfalume wa Misiri nami ndamvundza mkpwonowe mzima piya ili mikonoye yosi ikale ikavundzika na nihende nyo upanga ugbwe kula mwakpwe mkpwononi. 23 Nindaatsamula Amisiri kahi za mataifa na kuatsamula tsi mbali-mbali. 24 Phahi ndautiya mkpwotse mkpwono wa mfalume wa Babeli na nitiye upanga wangu mwakpwe mkpwononi. Ela mikono ya Farao ndaivundza, naye andaula mbere za Nebukadineza dza mutu achiyelumizwa sana. 25 Nindaitiya nguvu yo mikono ya mfalume wa Babeli, ela mikono ya Farao indarejera. Ndipho aho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu ndiphotiya upanga wangu mkpwononi mwa mfalume wa Babeli, naye andaugolosa chinyume cha tsi ya Misiri. 26 Nami ndaatsamula Amisiri kahi za mataifa ganjina na kuatsamula tsi mbali-mbali. Chisha aho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

*30:13 30:13 Nofu Dzinare ranjina ni Memufisi.

30:14 30:14 No kpwa Chiyunani ni Thebesi.

30:15 30:15 Sini dzina hiri kpwa Chiyunani ni Pelusiumu.

§30:16 30:16 Nofu kpwa Chiyunani ni Memufisi.