29
Unabii chinyume cha Misiri
29:1 Isaya 19:1–25; Jeremia 46:2–26Siku ya kumi na mbiri ya mwezi wa kumi, mwaka wa kumi bada ya kutsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, elekeza usoo uphande ariko Farao, mfalume wa Misiri na ulavye unabii chinyumeche na chinyume cha Misiri yosi. Gomba naye uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Lola mimi ni chinyumecho, uwe Farao, mfalume wa Misiri,
uwe dzoka kulu uambalalaye kahi ya vidzuhovyo,
unaamba, “Muho Naili ni wangu
nadzitengezera mwenye.”
Nami ndakutiya viloo mwako ndzeyani,
chisha niahende ngʼonda a mwako vidzuhoni agbwirane na mambago.
Nami nindakuvweha nkutuluze kula kahi ya vidzuhovyo,
phamwenga na ngʼonda osi ambao agbwirana na mambago.
Nami ndakutsupha ko jangbwani,
uwe phamwenga na nyo ngʼonda a mwako vidzuhoni.
Uwe undagbwa weruni,
kundatsolwa wala kuzikpwa.
Nami ndakulavya dza chakurya
kpwa nyama a tsakani na nyama a mapha.
29:6 Isaya 36:6“ ‘Ndipho atu osi asagalao Misiri andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Kpwa sababu ukakala mlawa wa mduga kpwa atu a Iziraeli. Ariphokugbwira na mikono ili uaterye wavundzika na uchimwamula mabega gao; ariphokujejemera, wavundzika na kuahenda osi akakamwe ni magulu. Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, nindarehera upanga chinyumecho ndioolaga atuo na nyamao. Nayo Misiri indakala gandzo na litsapi. Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
“ ‘Kpwa kukala waamba, “Naili ni yangu, náitengeza mwenye,” 10 phahi, ni chinyumecho na chinyume cha vidzuhovyo, nami ndaihenda tsi yosi ya Misiri ikale wekee bila atu na ikale gandzo kula Migidoli iriyo vurini hadi Siyene iriyo uphande wa mwakani, kpwenderera hadi mphaka wa Kushi. 11 Taphandakala lwayo ra mwanadamu ndirotsupa mumo wala ra nyama. Tsi iyo indakala gandzo kpwa miaka mirongo mine. 12 Nami tsi ya Misiri ndaihenda gandzo kahi-kahi ya tsi zirizo magandzo na midziye indakala magandzo kpwa muda wa miaka mirongo mine kahi-kahi ya midzi iriyohendwa magandzo. Nindaatsamula Amisiri kahi za mataifa na tsi mbali-mbali.
13 “ ‘Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Miaka mirongo mine ichisira nindaakusanya Amisiri kula kpwenye mataifa arikotsamuka. 14 Nami nindaauyizira kuongokerwa kpwao na niauyize tsi ya Pathirosi iriyo mwakani mwa Misiri, tsi arikovyalwa na kuko andakala na ufalume wa hali ya tsini. 15 Undakala ni ufalume wa tsini kuriko falume zosi. Nami ndaahenda akale achache chiasi cha kukala taandatawala mataifa ganjina. 16 Nao taandakala atu a kukuluphirwa ni atu a Iziraeli, ela indaatambukiza dambi yao ariphoagalukira ili aphahe kuterywa. Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
17 Siku ya kpwandza ya mwezi wa kpwandza ya mwaka wa mirongo miiri na sabaa hangu huriphotsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 18 “Mwanadamu, Nebukadineza, mfalume wa Babeli wahenda jeshire rihende kazi ngumu chinyume cha mudzi wa Tiro. Waatsukuza anajeshie mizigo miziho hadi achihenda viphala na mafuzi gao gachihenda vironda. Ela iye na jeshire taaphahire chitu kpwa kazi iyo yoihenda chinyume cha Tiro. 19 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ni phephi na kumupha Nebukadineza, mfalume wa Babeli tsi ya Misiri, naye andatsukula utajiriwe wosi. Vituvye andavihala zewe, navyo vindakala maripho ga jeshire. 20 Mimi nkamupha tsi ya Misiri dza mariphoge kpwa kazi ariyoihenda, mana anihendera kazi, Mwenyezi Mlungu anaamba.
21 “Siku iyo ndahenda Iziraeli ikale na nguvu, nami nindakupha ujasiri wa kugomba kahi yao. Hipho ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

29:1 29:1 Isaya 19:1–25; Jeremia 46:2–26

29:6 29:6 Isaya 36:6