28
Unabii chinyume cha mfalume wa Tiro
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, muambire mfalume wa Tiro, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Kpwa kukala una moyo wa kudziunula,
nawe ukaamba, “Mimi ni mlungu
ninasagarira chihi cha utawala cha milungu,
kahi-kahi ya bahari,”
ela u mutu tu, ku mlungu,
dzagbwe unadzihenda kukala una ikima dza mlungu.
Kpwa kpweli uwe una ikima kuriko Danieli,
taphana siri ambayo unaweza kufwitswa.
Kpwa ikimayo na kuelewako
ukadziphahira utajiri,
nawe ukadzikusanyira zahabu na feza
mwako azinani.
Kpwa ulachuo munji wa chibishara
ukadzienjerezera utajiri,
nawe unadzikarya kpwa nyo utajirio.
“ ‘Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Kpwa kukala unadziona una ikima
una ikima dza mlungu,
ndareha ajeni akushambuliye,
atu ayi zaidi a go mataifa
nao andatuluza panga zao chinyume cha unonoo na ikimayo
na kunajisi ngumayo.
Aho andakutsereza kuzimu
nawe undaolagbwa chikatili
kahi-kahi ya bahari.
Dze, undaenderera kuamba, “Mimi ni mlungu,”
mbere za nyo akuolagao?
Uwe undakala mutu tu, si mlungu,
mikononi mwa hinyo akuolagao.
10 Uwe undafwa chifo cha iye asiyetiywa tsatsani,
mikononi mwa ajeni,
mana mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
11 Mwenyezi Mlungu wagomba nami tsona, achiamba, 12 “Mwanadamu, imba wira wa sonono kuhusu mfalume wa Tiro, umuambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Uwe kala u mfwano wa ukamilifu,
mwenye ikima nyinji na mnono takuna.
13 Uwe wakala Edeni, bustani ya Mlungu,
uchipambwa kpwa mawe ga samani ga chila aina:
akiki, yakuti ya mandano, alimasi,
zabarajadi, shohamu, jasipa,
yakuti samawi, zumaridi, baharamani
na mapambogo ga zahabu.
Vyokala vikatengezwa kare
siku uriyoumbwa.
14 Uwe wakala kerubi mrindzi yekutenga
nchikuika dzulu ya mwango mtakatifu wa Mlungu,
uchinyendeka kahi-kahi ya mawe ga samani ga kumeka-meka.
15 Njirazo kala tazina ila
kula siku uriyoumbwa
hadi wakati uriphomanywa una makosa.
16 Kpwa unji wa bisharazo
uchikala mutu wa fujo na uchihenda dambi.
Ndipho nchikuzola kpwa waibuo kpwenye mwango wa Mlungu,
nami nchikuusa, uwe kerubi mrindzi,
kula kahi-kahi ya mawe ga samani ga kumeka-meka.
17 Moyoo wadzikarya kpwa sababu ya unonoo,
uchibananga ulachuo kpwa sababu ya ngumayo.
Phahi nákubwaga photsi,
nchikufwenula mbere za afalume,
aphahe kukuona.
18 Kpwa dambizo nyinji na bisharazo zisizo za haki
wahenda mwatumo mtakatifu mkale najisi.
Phahi nákuhenda uake moho
nao uchikuocha
nami nchikuhenda ukale ivu pho photsi
mbere za osi ariokala anakulola.
19 Atu osi ariokumanya kahi za mataifa
andaangalazwa ni go chigokuphaha.
Uwe ukamarigizwa komakoma
nawe kundakalako tsona ta kare na kare.’ ”
Unabii chinyume cha Sidoni
20  28:20 Joeli 3:4–8; Zakariya 9:1–2; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 21 “Mwanadamu, galuza usoo uphande wa Sidoni, na ulavye unabii chinyumeche 22 uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Lola, nchinyumecho, uwe Sidoni,
nami ndadziphahira nguma kahi-kahiyo.
Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu
ndiphomtiya adabu
na kuonyesa mo mwakpwe vira nirivyo mtakatifu.
23 Mana ndamphirikira makongo,
na nimwage mlatso mo mwakpwe njirani
na atu andaolagbwa mo mwakpwe
na upanga ndioavamia pande zosi.
Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
Ahadi kpwa atu a Iziraeli
24 “ ‘Atu a Iziraeli taandakala tsona na majirani anao abera, ambao ni dza mwiya wa mchinjiri uawisao au mwiya mkali ulumizao. Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
25 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ndiphoakusanya atu a Iziraeli kula tsi ambazo atsamuka, nindadzionyesa kukala ni mtakatifu kahi-kahi yao mbere za atu a mataifa. Chisha andasagala kpwenye tsi yao enye, tsi ambayo naipha mtumishi wangu Jakobo. 26 Nao andasagala mumo kpwa usalama, adzenge nyumba na kuphanda minda ya mizabibu. Aho andasagala kpwa usalama wakati ndiphotiya adabu majirani gao gosi garigoabera. Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao.’ ”

28:20 28:20 Joeli 3:4–8; Zakariya 9:1–2; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14