27
Wira wa kusononekera Tiro
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, “Uwe mwanadamu, imbira Tiro wira wa sonono. Uambire mudzi wa Tiro, yo bandari, ye muhendadzi bishara wa atu a tsi nyinji za pwani, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Uwe Tiro unaamba,
“Mimi ni mnono takuna.”
Miphakayo i kahi-kahi ya bahari
adzengadzio akamilisha unonoo.
Atengeza kuta za meliyo
kuhumira mbao za misonobari kula Seniri.
Achitengeza mlingoti
kuhumira muerezi kula Lebanoni.
Akutengezera makafi
kuhumira mbao za mialoni kula Bashani
na achikutengezera seemu ya dzulu ya kusagala mo melini
kuhumira mbao za miteashuru kula pwani ya Kupuro.
Mbao hizo zapambwa na pembe za ndzovu.
Tangaro kala ni ra katani swafi chiyoshonwa marembo kula Misiri,
yokala dza bendera
na vyandaruwavyo kala ni vya rangi ya buluu na zambarau
kula pwani ya Elisha.
Apigio a makafi kala ni Asidoni na Aarivadi
maderevao a meli kala ni atu enye ujuzi kula Zerimeri.
Mafundi mangungu kula Gebali enye ujuzi wa kutosha kala a kpwako
anarekebisha myanya.
Meli kula chila tsi zakpwedza na vitu
kukakanizana na vitu urivyokala navyo.
10 “ ‘Atu a Pashia, Ludi na Puti ahumika dza asikari mwako jeshini. Aho agbwadzika ngao na kofiya za chuma mwako kutani, nao achionyesa unonoo. 11 Atu a Arivadi na Heleki kala a dzulu ya kutazo pande zosi, nao atu a Gamadi kala a dzulu ya minarayo. Aho agbwadzika ngao zao mo mwako kutani pande zosi, achihenda unonoo ukamilike.
12 “ ‘Tarishishi yahenda bishara nawe kpwa sababu ya utajirio munji wa vitu. Aho akupha feza, chuma, bamba na aina ya chuma chiihwacho risasi nawe uchiapha vitu urivyokala navyo. 13 Wahenda bishara na Javani, Tubali na Mesheki, aho akupha atumwa na vitu vya shaba nawe uchiapha vitu urivyokala navyo. 14 Uwe wakakanizana na atu kula Bethi-Togarima, aho akupha farasi a kuvweha magari kuhendera kazi, farasi a viha na nyumbu nawe uchiapha vitu urivyokala navyo. 15 Wahenda bishara na atu a Dedani. Tsi nyinji za pwani zakala agulio, aho akurehera pembe za ndzovu na mphingo dza maripho. 16 Aramu* 27:16Aramu Tafusiri zanjina zinaamba Edomu. yahenda bishara nawe kpwa sababu ya vituvyo vinji uguzavyo, akakanize vituvyo na zumaridi, nguwo za katani swafi, za zambarau, za kushonwa marembo, marijani na akiki. 17 Juda na tsi ya Iziraeli zahenda bishara nawe, aho akakaniza vituvyo na nganu kula Minithi, muhama, asali, mafuha na dawa ya mavune. 18 Atu a Damasikasi ahenda bishara nawe kpwa sababu ya vitu vinji urivyokala navyo, mana kala una utajiri wa vitu vinji vya chila aina, achireha uchi kula Heliboni na nyoya za mangʼondzi kula Sahari. 19 Wedani na Javani zirizo phephi na Uzali akakanizana nawe, aho areha chuma, mdalasini na vilungo vyokakanizwa na vituvyo. 20 Dedani wahenda bishara nawe kpwa vitu vya kuhandikira dzulu ya farasi au punda. 21 Warabuni na vilongozi osi a Kedari kala ni agulio. Aho akukakanizira ana ngʼondzi, maturume na ndenje. 22 Ahendadzi-bishara a Sheba na Raama ahenda bishara nawe. Aho akakaniza vituvyo na vilungo vinono zaidi, na aina zosi za mawe ga samani na zahabu. 23 Wahenda bishara na Harani, Kane, Edeni, Sheba, Ashuru na Kilimadi. 24 Aho ndio ariokuguzira mavwazi manono, nguwo za buluu na nguwo zoshonwa marembo, mazuliya ga rangi-rangi na nyugbwe zophalazwa ngingingi. 25  27:25 Maono 18:11–19Meli za Tarishishi zahumirwa kukutsukurira vituvyo.
Uwe u dza meli iriyoodzazwa mizigo minji
ko kahi-kahi ya bahari.
26 Apigio a makafi
akuphirika kure na pwani.
Ela phuto ra mlairo wa dzuwa rindakuvundza vipande-vipande
ko kahi-kahi ya bahari.
27 Utajirio, vitu uguzavyo,
mabahariyao na maderevao a meli,
mafundigo ga kurekebisha meli, achuuzio
na anajeshio,
yani atu osi mo melini
andazama kahi-kahi ya bahari
yo siku ya kuangamizwako.
28 Maderevao a meli ndiphorira kpwa wuoga
ko kanda-kanda ya pwani kundakakama.
29 Na osi apigao makafi,
mabahariya na madereva a meli
andaricha meli zao
aime langbwani.
30 Andakota kululu
na kukuririra kpwa utsungu.
Andadzimwagira vumbi mwao vitswani,
na agalegale ivuni.
31 Andadzinyola mabato mwao vitswani kpwa sababuyo
na avwale nguwo za magunia.
Andakuririra na utsungu mwao mioyoni
na kukala na chiriro cha sonono.
32 Phahi wakati anakuririra andatunga wira wa sonono
nao andakusononekera:
“Ni ani ariyesiswa dza Tiro
kahi-kahi ya bahari?”
33 Vyo vitu uguzavyo viriphosafirishwa baharini,
waahenda anji atosheke
na utajirio munji na vituvyo
watajirisha atawala a dunia.
34 Vivi meliyo ikaangamizwa mo madzini
na kuzama chivwani ko baharini
vituvyo na atuo osi akaangamika phamwenga nawe.
35 Osi asagalao tsi za pwani
akaangalazwa ni go chigokuphaha.
Na atawala aho anakakama kpwa wuoga,
akakundza nyuso zao kpwa wasiwasi.
36 Nyo ahendadzi-bishara kahi ya atu anakukpwinya,
ukamarigiza komakoma,
na kundakalako tsona ta kare na kare.’ ”

*27:16 27:16Aramu Tafusiri zanjina zinaamba Edomu.

27:25 27:25 Maono 18:11–19