26
Unabii chinyume cha Tiro
26:1 Isaya 23:1–18; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14Iriphofika siku ya kpwandza ya mwezi,* 26:1Mwezi Chieburania tachiika wazi ni mwezi wa ngaphi. mwaka wa kumi na mwenga bada ya kutsamizwa kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, “Mwanadamu, kpwa sababu Tiro yafwahirwa ichiamba hivi kuhusu Jerusalemu, ‘Ryango ra mataifa rikavundzika, na miryangoye ikanivugukira. Kpwa vira Jerusalemu ikakala gandzo ndaongokerwa,’ phahi Mwenyezi Mlungu anaamba: Mimi ni chinyumecho, uwe Tiro, nami ndareha atu a mataifa ganjina manji chinyumecho, dza bahari irehavyo maimbige. Aho andabomola kutazo na minarayo, nami ndakpwangula mitsangayo na kukuhenda ukale mwamba muhuphu. Nawe undakala phatu pha kuanikira vimiya kahi ya bahari, mana mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba gaga, nawe vituvyo vindahalwa zewe ni atu a mataifa. Na atu a vidzidzivyo vya pwani andaolagbwa na upanga, nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
“Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: We Tiro, ni phephi kukurehera Nebukadineza, mfalume wa Babeli, mfalume mkpwulu kula uphande wa vurini na farasi, magari ga kuvwehwa ni farasi, apandadzi-farasi na anajeshi anji. Iye andaolaga kpwa upanga osi asagalao pwani. Andadzenga ukuta wa mtsanga kuzuwiya atu asichimbire, andatengeza mwatu mwa kupandira nyo ukuta wa mudzi na aunule ngao chinyumecho. Naye andapiga kutazo na magogo ga kubomorera, naye andahumira tarimbo kubomorera minarayo. 10 Farasie andakala anji sana hadi vumbi rao rikufwinikeni. Kutazo zindasumbiswa ni misindo ya anajeshi akuhumira farasi, marukpwama na magari ga kuvwehwa ni farasi ndiphokala anamenya mwako maryangoni dza atu avamiavyo mudzi ambao kutaze zina myanya. 11 Njirazo zosi zindavyogbwa-vyogbwa ni makpwatsa ga farasie, andaaolaga atuo kpwa upanga na nguzozo za kudina zindagbwa photsi. 12 Nao andahala zewe utajirio na vituvyo vya bishara. Aho andabomola kutazo na kubomola nyumba zenu nono-nono. Alafu atsuphe mawego, mbaozo na taka-taka zosi kahi-kahi ya bahari. 13  26:13 Maono 18:22Nami ndakomesa sauti za mawira genu muimbago na sauti ya ngephephe taindasikirika tsona. 14 Nami ndakuhenda ukale mwamba muhuphu. Undakala phatu pha kuanikira vimiya. Kundadzengbwa tsona, mana mimi Mwenyezi Mlungu nkagomba, Mwenyezi Mlungu anaamba.
15 “Mwenyezi Mlungu anaiambira Tiro hivi: Dze, zo tsi za pwani tazindasumba kpwa msindo wa kugbwako, wakati atu achiolumizwa, anaula na atu anaolagbwa kahizo? 16  26:16 Maono 18:9–10Ndipho akulu osi asagalao pwani andatserera kula mwao vihini, vihi vya utawala, avule majoho gao na nguwo zoshonwa marembo. Andagbwirwa ni wuoga, asagale photsi na akakame chila wakati, na aangalazwe ni uwe. 17 Nao andakuimbira wira wa sonono na akuambe:
Ikakaladze ukabanangika,
uriyekala mtawala wa bahari
uwe mudzi uriyetogolwa,
uriyekala na uwezo ko baharini,
uwe na nyo asagalao mumo
waahenda asagalao pwani asumbwe ni miri.
18 Vivi, tsi za pwani zindasumba
siku ya kugbwako,
na visuwa virivyo baharini
vindatishirwa kpwa kugbwako.
19 “Mana Mwenyezi Mlungu anaamba: Uwe mudzi ndiphokuhenda gandzo, dza midzi ambayo taisagalwa ni atu, ndiphoreha vivwa vya bahari dzuluyo, na madzi manji gakufwinike, 20 chisha nkuhende uphiye phamwenga na nyo ainjirao mbirani, kuriko na atu a kare. Ndakuhenda ukasagale kuzimu dza mutu asagalaye kpwenye magandzo ga kare phamwenga na hara ariotserera mbirani, ili usisagalwe ni atu wala kukala tsona mudzi kahi ya tsi ya ario moyo. 21  26:21 Maono 18:21Nindakuhenda chitu cha kuogofya nawe kundakalako tsona. Dzagbwe undaendzwa, ela kundaphahikana tsetsetse, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

26:1 26:1 Isaya 23:1–18; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14

*26:1 26:1Mwezi Chieburania tachiika wazi ni mwezi wa ngaphi.

26:13 26:13 Maono 18:22

26:16 26:16 Maono 18:9–10

26:21 26:21 Maono 18:21