25
Unabii chinyume cha Amoni
25:1 Jeremia 49:1–6; Ezekieli 21:28–32; Amosi 1:13–15; Zefania 2:8–11Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, loza usoo kuriko na Aamoni na ulavye unabii chinyume chao. Aambire, ‘Phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa sababu mwafwahirwa, wakati phatu phangu phatakatifu phariphotiywa najisi, wakati tsi ya Iziraeli iriphorichwa wekee bila atu na atu a Juda ariphohalwa mateka, phahi ndakutiyani mikononi mwa atu a kula mlairo wa dzuwa yo tsi yenu indakala yao. Andapiga kambi na kuchita mahema kahi yenu, andarya mavuno genu na kunwa maziya genu. Nindauhenda mudzi wa Raba ukale weru wa kurisa ngamia na tsi yosi ya Amoni ikale vyaa vya mangʼondzi na mbuzi. Ndipho mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa sababu mwapiga makofi na mchipiga mawala kpwa kuhererwa na kpwa mioyo yenu mii chinyume cha Iziraeli, phahi lolani, nindaagolosera mkpwono wangu chinyume chenu, nami ndakulavyani dza zewe kpwa mataifa. Nami ndakuusani kahi ya mataifa, yani nindakuangamizani tsetsetse msikale na tsi yenu tsona. Nindakubanangani, ndipho mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
Unabii chinyume cha Moabu
25:8 Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11“ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala Moabu na Seiri nkuamba, “Lola, nyo atu a Juda ni sawa na mataifa gosi ganjina,” kpwa hivyo nindausira Moabu urindzi kpwa kuhenda midziye iriyo miphakani ivamiywe, midzi ihendayo Moabu idzikarye. Midzi yenye ni Bethi-Jeshimothi, Baali-Meoni na Kiriathaimu. 10 Nindalavya Moabu phamwenga na Amoni kpwa atu a mlairo wa dzuwa zikale zao, ili Aamoni asitambukirwe tsona kahi za mataifa. 11 Nami ndahukumu Moabu, nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
Unabii chinyume cha Edomu
12  25:12 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5“ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa sababu Edomu wariphiza chisasi atu a Juda na achikala mwenye makosa makulu kpwa kuhenda hivyo, 13 phahi Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Nindagolosa mkpwono wangu chinyume cha Edomu na niolage atue na nyama ao, na niihende ikale wekee bila atu. Kula Temani hadi Dedani atu andaolagbwa na upanga. 14 Ndahumira atu a Iziraeli kuriphiza Edomu chisasi na kuko andahenda kulengana na tsukizi zangu nyinji, nao andamanya mimi ndimi nriphizaye chisasi, Mwenyezi Mlungu anaamba.
Unabii chinyume cha Filisti
15  25:15 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7“ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala Afilisti ahenda mambo na chisasi, ariphiza Juda chijaili, na achiyiangamiza kpwa uadui wa kare, 16 phahi Mwenyezi Mlungu anaamba: Lola, ni phephi kugolosa mkpwono wangu chinyume cha Afilisti, niolage nyo Akerethi* 25:16 Akerethi ni atu kula chisuwa cha Yunani chiihwacho Kerethi kula mwandzo. na kuangamiza hara ariosala kanda-kanda ya pwani. 17 Nindaariphiza chiasi chikulu chisha kpwa tsukizi niatiye adabu, nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”

25:1 25:1 Jeremia 49:1–6; Ezekieli 21:28–32; Amosi 1:13–15; Zefania 2:8–11

25:8 25:8 Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11

25:12 25:12 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5

25:15 25:15 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7

*25:16 25:16 Akerethi ni atu kula chisuwa cha Yunani chiihwacho Kerethi kula mwandzo.