24
Nyungu ya kujitira
Siku ya kumi ya mwezi wa kumi mwaka wa tisiya bada ya kutsamizwa kpwehu kpwa lazima, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 24:2 2 Afalume 25:1; Jeremia 52:4“Mwanadamu, yiandike ihi siku ya rero kpwa kukala mfalume wa Babeli akazangira Jerusalemu. Aambire ndarira atu a nyumba ya kuasi uambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba:
Bandika nyungu mafigani
chisha uitiye madzi,
mo ndani tiya zo finyango za nyama,
zo finyango nono-nono za chiga na za kombefupha,
uiodzaze mifupha hino minono zaidi.
Tsambula ye ariye mnono zaidi kula chaa cha mbuzi na mangʼondzi
tiya kuni
na uiriche iokohe vinono
jita zo nyama phamwenga na mifuphaye.
“ ‘Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba:
Shaka hiro nyo mudzi wa atu aolagao atu asio na makosa,
ambao u dza nyungu iriyo na ngʼandu,
ambayo kutuye taindatuluka.
Tuluza finyango mwenga-mwenga
bila ya kutsambula.
 
Mana mlatso arioumwaga u kahi-kahiye,
kaumwagire photsi
ili aufwinike na mitsanga
ela waumwaga phereru dzulu ya mwamba.
Kpwa kufyakatsira tsukizi zangu na kuriphiza chisasi,
nyo mlatso nauiika phereru dzulu ya mwamba
ili usisirirwe.
“ ‘Phahi Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Shaka hiro nyo mudzi wa atu aolagao atu asio na makosa!
Chisha ndaika mʼwalo mkpwulu wa kuni.
10 Tiya kuni nyinji,
kusanya moho
nyama iokohe sana
na utiye vilungo,
na mifupha iphye.
11 Chisha bandika yo nyungu tuphu mohoni
hata idobere na yo shaba ikole moho
na zo nongo mo ndani zitsatsamuke
na yo ngʼandu isire.
12 Nkadziremweza bure
na kutuye taiyukire,
hata kpwa moho.
13 “ ‘Kutuzo ni udiyao. Mana najeza kukutakasa ela kuyaera bii, phahi kundaera tsona hadi ndiphoricha kukutsukirirwa.
14 “ ‘Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba, na wakati ukafika wa kutimiza, sindalola nyuma, sindaonera mutu mbazi, sindajuta. Mundahukumiwa kulengana na tabiya zenu na mahendo genu, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ ”
Mkpwaza Ezekieli anafwa
15 Mwenyezi Mlungu achigomba nami tsona achiniamba, 16 “Mwanadamu, lola, kpwa pigo mwenga nindausa cho ambacho chinahamira matsogo, nawe ni usisononeke, usirire wala kumwagikpwa ni matsozi. 17 Hula pore-pore, usirire kpwa sauti kpwa sababu ukafwererwa. Dzifunge chirembacho na uvwale virahuvyo, usizibe kanwayo wala kurya chakurya cha hangani.” 18 Phahi gaga nágasemurira nyo atu ligundzu, kuriphotswa mkpwazangu achifwa. Kuriphocha náhenda kama nrivyolagizwa.
19 Nyo atu achiniuza achiamba, “Gano uhendago gana mana yani kpwehu?” 20 Nami nchiaambira, “Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 21 Aambire Aiziraeli, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, ni phephi kuphanajisi phatu phangu phatakatifu ambapho phana kuhendani mdzikarye, phatu ambapho munaphamendza na phana hamira matso genu. Chisha ana enu a chilume na a chichetu ariorichwa andaolagbwa na upanga. 22 Namwi ni muhende dza nchivyohenda, ni musizibe kanwa zenu wala kurya chakurya cha hangani. 23 Mundavwala viremba vyenu na virahu vyenu maguluni. Msisononeke wala kurira kpwa sauti, ela mundaonda kpwa dambi zenu na kuula. 24 Ezekieli andakala ishara kpwenu, mundahenda dza achivyohenda. Gaga ndiphohendeka mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’
25 “Uwe mwanadamu, siku iyo ndiyoausira phatu anaphophahira nguvu zao, ambapho ni furaha na nguma yao, phatu anaphophamendza na phanaphohamira matso gao na ndiphoausira ana aho alume na achetu, 26 siku iyo mutu achiyetiya andakurehera habari hizi. 27 Siku iyo-iyo undaphaha uwezo wa kugomba tsona, nawe undagomba na ye mutu achiyetiya. Kpwa hivyo undakala ishara kpwao, nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

24:2 24:2 2 Afalume 25:1; Jeremia 52:4