23
Ohola na Oholiba
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, kpwakala na ndugu airi achetu, ariovyalwa ni mayo mmwenga. Aho auandza umalaya wao ko Misiri hangu achere adide. Kuko kpwenye yo tsi, nyaho zao zagutwa-gutwa* 23:3 nyaho zao zagutwa-gutwa Chieburania chinaamba hivi Nyaho zao zagutwa-gutwa na vinyoti vya nyaho zao vichifyehwa-fyehwa. na vifuwa vyao ambavyo kala tavidzangbwegutwa ni alume vichiphaphaswa. Mvyere kala anaihwa Ohola 23:4 Ohola manage ni hemare Oholiba manage ni hema rangu ri ndaniye. na mdidewe kala anaihwa Oholiba. Náalóla achivyala ana alume na achetu. Ohola ni Samariya na Oholiba ni Jerusalemu.
“Ohola ariphokala achere wangu wahenda umalaya, naye achimendza sana azembee, yani masujaa ga Aashuru, ariovwala nguwo za rangi ya buluu, maliwali, akulu a jeshi na barobaro osi anono-anono ambao ni aphiriki a farasi. Iye wapiga umalaya na Aashuru osi enye vyeo naye achidzitiya unajisi kpwa kuabudu vizuka vya chila ariyemuaza. Iye karichire umalayawe ariouandza ko Misiri hangu usichanawe, atu alala naye achiusa hamu zao na kuvumbira nyahoze tsanga. Phahi namtiya mikononi mwa azembee, Aashuru arioamendza sana. 10 Achimvula nguwo achimricha chitsaha, achiteka anae alume na achetu na achimuolaga na upanga. Ariphotiywa adabu ichikala fundzo kpwa achetu anjina.
11 “Nduguye Oholiba achiona gaga, ela hamuye na umalayawe uchizidi wa ye nduguye Ohola. 12 Iye waaza Aashuru, maliwali, maofisaa ga anajeshi, anajeshi ovwala chijeshi, anajeshi anaophirika farasi na barobaro anono-anono osi. 13 Nchiona kukala piya iye akadzitiya najisi mana osi airi alunga njira mwenga. 14 Ela ye achienderera na nyo umalayawe. Waona michoro ya alume a Chikalidayo ukutani, yopakpwa rangi ya kundu. 15 Michoro ya atu chiodzifunga mikanda mwao vibiruni na viremba mwao vitswani. Osi kala ni dza maaofisa gaphirikago magari ga kuvwehwa ni farasi ga Babeli garigovyalwa tsi ya Kalidayo. 16 Ariphoona yo michoro tu, achiaaza, naye achiahumira ajumbe ko Kalidayo. 17 Phahi nyo atu a Babeli amwedzera achilala naye, nao achimtiya najisi na nyo mkpwatyo wao. Bada ya kutiywa najisi, amsinya na achirichana nao. 18 Ariphoenderera kuhenda umalaya chingʼangʼa na kuonyesa chitsahache, wanisinya nchimricha dza nrivyomricha nduguye Ohola. 19 Ela waenjereza kuhenda umalayawe, achitambukira siku za usichanawe, ariphohenda umalaya ko Misiri. 20 Kuko achimendza azembee ario na ulume dza wa punda na kutulukpwa ni minya dza farasi. 21 Vivyo ndivyo urivyoaza kuuyira udiya wa usichanao ko Misiri, ambako waphaphaswa chifuwa na uchigutwa-gutwa nyahozo tsanga.
22 “Kpwa sababu hiyo, uwe Oholiba, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola nindasunganya azembeo chinyumecho, nyo ariokusinya uchiaricha, ndaareha kula chila uphande. 23 Nindareha atu osi kula Babeli, Kalidayo, Pekodi, Shoa, Koa na Ashuru. Ndakusanya barobaro anono-anono ambao osi ni maliwali, akulu a jeshi, maaofisa gaphirikago magari ga kuvwehwa ni farasi na anajeshi enye vyeo; osi achiopanda farasi. 24 Nao andakuvamia kula uphande wa vurini na magari ga kuvwehwa ni farasi, marukpwama na likumundi ra atu. Andakuzangira pande zosi kuno akavwala kofiya za shaba na akagbwira ngao kulu na ndide. Nindaaricha akuamuleni, nao andakuamulani kulengana na shariya zao. 25 Mimi nindakutsukirirwa kpwa wivu, nao andakuhenda mambo kpwa tsukizi kali. Andakukata pula na masikiro na atuo ndiosala andaolagbwa na upanga. Andateka anao na vitu ndivyosala mo mwako vindaochwa. 26 Aho andakuvula nguwo akuriche chitsaha na ahale mapambogo. 27 Hipho ndipho ndiphokomesa udiyao na umalayao uriokpwedza nao kula Misiri. Uwe kundaaza tsona mambo gaga au kutambukira Misiri tsona.
28 “Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola ndakutiya mikononi mwa aho unaoamena, atu ariokusinya mchirichana. 29 Kpwa kukala anakumena andahala chila chitu urichophaha kpwa jashoro nao andakuricha chitsaha, muhuphu na waibu wa udiyao uikpwe wazi, uzembeo na umalayao. 30 Nikakuhenda uphahwe ni gaga kpwa sababu ukazinga na atu a mataifa na kudzinajisi kpwa kuabudu vizuka vyao. 31 Ukalunga njira ya mwenenu mchetu, kpwa hivyo nindakupha chikombeche mwako mkpwononi. 32 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
‘Undanwa chikombe cha nduguyo,
chikombe chikulu chiricho na china.
Undatsekpwa na kuberwa,
mana chikaodzala sana.
33 Undalewa sana na kusononeka,
chikombe cha wuoga na uweche,
chikombe cha nduguyo mchetu Samariya.
34 Undachinwa hadi uchimale,
undaafuna vidzandzakayavye,
uphaphule nyahozo.
“ ‘Mana mimi nkaamba, Mwenyezi Mlungu anaamba.
35 “ ‘Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala ukaniyala na kuniika nyuma, phahi vumirira gosi garigosababishwa ni udiyao na umalayao.’ ”
36 Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mwanadamu, dze, u tayari kuamula Ohola na Oholiba? Phahi atangazire mahendo gao ga kutsukiza. 37 Mana azinga na achiolaga atu asio na makosa. Nao taayakala aaminifu kpwa sababu aabudu vizuka vyao na achivilavira chakurya, yani ana aho ambao anivyarira. 38 Kanda na higo, anihendera higa: Anajisi phatu phangu phatakatifu na taayaishimu siku zangu za kuoya. 39 Mana bada ya kutsindza ana aho na kualavya akale sadaka za vizuka vyao, achiinjira phatu phangu phatakatifu achiphanajisi siku iyo-iyo. Higa ndigo arigohenda kpwenye nyumba yangu. 40 Chisha achihuma ajumbe kuiha alume kula kure, nao achedza. Nyo alume ariphokpwedza, mwimwi mwaoga, mchidzipaka wanda matsoni na kuvwala mapambo manono. 41 Chila mmwenga wenu wasagarira kochi ra chifahari renye meza yoandikpwa kare mbereze, ambayo kala dzuluye phakaikpwa uvumba wangu na mafuha gangu. 42 Na sauti za atu ario hererwa zakala phamwenga namwi na phamwenga na atu asio na adabu na alevi kula jangbwani. Achikuvwikani bangili mikononi na tadzi nono mwenu vitswani.
43 “Ndipho nchiamba, ‘Aho anazinga na malaya ambaye akatsafutsika kpwa kuzinga.’ 44 Achilala naye dza atu alalavyo na malaya. Vivyo ndivyo arivyolala na Ohola na Oholiba, hara achetu a mkpwatyo. 45 Ela atu a haki andaamula nyo ndugu airi kpwa vira arivyo azindzi na aolagadzi.
46 “Mana Mwenyezi Mlungu anaamba: Reheni atu anji aavamie, aatishire na ahale vitu vyao zewe. 47 Ro likumundi ra atu rindaapiga mawe na kuaolaga na upanga. Andaaolaga ana aho alume na achetu na nyumba zao azitiye moho. 48 Chihivyo ndakomesa udiya kpwenye tsi ihi, ili achetu osi aphahe fundzo, asihende udiya dza vyo urivyohenda uwe. 49 Nao andakutiyani adabu kpwa udiya wenu na kpwa dambi ya kuabudu vizuka. Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

*23:3 23:3 nyaho zao zagutwa-gutwa Chieburania chinaamba hivi Nyaho zao zagutwa-gutwa na vinyoti vya nyaho zao vichifyehwa-fyehwa.

23:4 23:4 Ohola manage ni hemare Oholiba manage ni hema rangu ri ndaniye.