22
Dambi za Jerusalemu
Mwenyezi Mlungu achigomba nami achiamba, “We mwanadamu, dze, undauhukumu? Undauhukumu nyo mudzi wa aolagadzi? Phahi aambire atu a mumo mahendo gao gosi ga kutsukiza. Nawe undaamba, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mwi atu a mudzi munaodzirehera mafwa kpwa kuolaga atu mumo, munaodzinajisi kpwa kutengeza vizuka, mukakala akosa kpwa kuolaga na mkadzinajisi kpwa vizuka mchivyotengeza. Mkaihenda yo siku yenu ya kubanangbwa isengere phephi, mwisho wa miaka yenu ukafika. Kpwa hivyo nindakuhendani atu a kuberwa ni mataifa na kutsekpwa ni tsi zosi. Go majirani genu ga phephi na ga kure gandakutsekani, mwi atu a mudzi wenye nguma mbii, uchioodzala fujo.
“ ‘Lola, vira ambavyo akulu a Iziraeli asagalao mumo ahumiravyo uwezo wao kuolaga atu asio na makosa. 22:7 Kutsama 20:12; 22:21–22; Kumbukumbu 5:16; 24:17Mumo mudzini mwi atu mukabera sowe zenu na mayo zenu, mukaonera ajeni na mukagayisa anachiya na magungu. 22:8 Alawi 19:30; 26:2Mukabera vitu vyangu vitakatifu na mkaharira siku zangu za kuoya zikale za kawaida. Mo mwako, muna atu afyakatsirao ayawao ili aolagbwe, mo mwako, muna atu aryao vyakurya chivyolaviwa sadaka kpwa vizuka mo dzulu ya myango na kuzinga. 10  22:10 Alawi 18:7–20Mo mwako, muna atu alalao na akaza ise zao, na alazimishao achetu ario kpwenye ga chichetu kulala nao, wakati taaswafi. 11 Piya muna mutu ahendaye mambo ga kutsukiza na mkpwaza myawe, wanjina na mkpwaza-mwanawe na wanjina analala na mwanao mchetu, mwana baba. 12  22:12 Kutsama 22:25; 23:8; Kumbukumbu 16:19; 23:19; Alawi 25:36,37Mo mwako, atu anahongbwa akaolage atu. Anaaphasa ili aphahe fwaida, anaphaha mapato gasigo ga haki kpwa kuonera Aiziraeli ayawao na kuniyala mimi, Mwenyezi Mlungu anaamba.
13 “ ‘Lola, ndapiga ngumi fumba rangu kpwa kukala nkatsukirirwa yo fwaida isiyo ya haki na ko kuolagana kahi yenu. 14 Dze, mioyo yenu indaweza kuvumirira na mikono yenu kpwenderera kukala na nguvu ndiphokushuulikirani? Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba, nami nindavihenda. 15 Nindakutsamulani kahi za mataifa ganjina na kahi za tsi mbali-mbali, na nyo unajisi wenu nindaukomesa. 16 Namwi mndiphokala najisi kuno atu a mataifa analola, mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
17 Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 18 “Mwanadamu, atu a Iziraeli kpwangu akakala uchafu, osi ni shaba, bamba, chuma na aina ya chuma chiihwacho risasi yorichwa kpwenye nyungu dzulu ya moho munji, aho akala uchafu wa feza. 19 Phahi Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: ‘Kpwa sababu mosi mukakala uchafu wa feza, lola mosi ndakukusanyani Jerusalemu. 20 Dza mutu akusanyavyo mawe garigo na feza, shaba, chuma, risasi na bamba akagatiya nyunguni dzulu ya jimbijimbi ra moho ili garurumuswe, ndivyo mimi ndivyokukusanyani kpwa tsukizi nikutiyeni mo mudzini muyayuke. 21 Nindakukusanyani na nikuasireni moho wa tsukizi zangu, namwi mundayayuka mo mudzini. 22 Dza feza iyayuswavyo kpwenye nyungu dzulu ya moho munji, mwimwi mundayayuka mo mudzini, namwi mundamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu nikakutsukirirwani sana.’ ”
23 Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 24 “Mwanadamu, iambire, ‘Uwe u tsi ambayo taidzangbwetakaswa au kuphaha mvula wakati wa tsukizi zangu.’ 25 Fitina za akulue* 22:25 Akulue Tafusiri zanjina zinaamba manabiige. zi ndaniye dza simba angurumaye kuno anamwamula nyama achiyemgbwira. Anaolaga atu. Nkuhala kpwa nguvu hazina na vitu vya samani, nkuenjereza jumula ya magunguge mumo. 26  22:26 Alawi 10:10Alavyadzie-sadaka akavundza shariya yangu na akavitiya najisi vitu vyangu vitakatifu. Taatafwautisha vitu najisi na vitu viswafi, na akaninajisi kahi yao kpwa kusagbwira siku zangu za kuoya. 27 Nyo vilongozi ario kahi-kahize ni dza mabawa amwamulao nyama achiogbwira. Anamwaga milatso kpwa kuolaga atu ili aphahe fwaida isiyo ya haki. 28 Manabiige ganaapaka mafuha na mongo wa tupa kpwa kuaonera ruwiya za handzo na kuapigira mburuga za handzo kpwa kuamba, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,’ wakati Mwenyezi Mlungu kagombere. 29 Nyo asagalao kahi ya yo tsi anaonera atu na kuanyangʼanya; anaagayisa achiya na agayi, piya anahendera uyi ajeni na kualafya haki zao. 30 Phahi naendza mutu kahi-kahi yao ndiyerekebisha ukuta na kuima phenye mwanya kpwa niaba ya yo tsi ili nisiibanange, ela siyamphaha. 31 Kpwa sababu iyo náatsukirirwa sana na nchiabananga na moho wa tsukizi zangu. Náariphiza kpwa go mai arigogahenda, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

22:7 22:7 Kutsama 20:12; 22:21–22; Kumbukumbu 5:16; 24:17

22:8 22:8 Alawi 19:30; 26:2

22:10 22:10 Alawi 18:7–20

22:12 22:12 Kutsama 22:25; 23:8; Kumbukumbu 16:19; 23:19; Alawi 25:36,37

*22:25 22:25 Akulue Tafusiri zanjina zinaamba manabiige.

22:26 22:26 Alawi 10:10