21
Babeli ni upanga wa Mlungu
wa kuhukumu
Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mwanadamu, loza usoo uphande wa Jerusalemu na uhubiri chinyume cha phatu phatakatifu. Lavya unabii chinyume cha tsi ya Iziraeli. Uiambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mimi ni chinyume na uwe Iziraeli. Nindatuluza upanga wangu chowani niolage atuo a haki na atu ayi. Kpwa sababu iyo ndautuluza upanga wangu chinyume cha chila mutu, mwenye haki na mui, kula mwakani hadi vurini. Na atu osi andamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu, nkautuluza upanga wangu kula chowani, nao taundauya tsona.’ Phahi we mwanadamu, sononeka kpwa utsungu munji mbere za matso gao. Na ndiphokuuza, ‘Kpwa utu wani unahula?’ nawe undaambira, ‘Nasononeka kpwa sababu ya zo habari za mambo ndigokpwedza. Atu andavundzika mioyo na mikono yao irejere, atu andafwa purungire na adzikodzorere magulu kpwa mchecheta.’ Nago ga phephi na kuhendeka, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
Mwenyezi Mlungu achigomba nami achiamba, “Mwanadamu, lavya unabii uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
Upanga, upanga
ukanolwa na kutsuswa piya,
10 ukanolwa uolage,
ukatsuswa ili umeke dza limeme.
“ ‘Dze, hundahererwa kpwa sababu ya fwimbo ya utawala ya mwanangu Juda? Nyo upanga unabera fwimbo za aina iyo.
11 Nao ukatuluzwa unolwe na kutsuswa
ili ugbwirwe ni ye muolagadzi.
12 We mwanadamu, kota kululu urire kpwa utsungu
mana upanga u chinyume cha atu angu
chinyume cha vilongozi osi a Iziraeli.
Akalaviwa aolagbwe na upanga
phamwenga na atu angu,
kpwa hivyo dzihike mikono ya chitswa kpwa kuangalala.
13 “ ‘Mana kujezwa kundakalako. Indakaladze ichikala nyo upanga undabera yo fwimbo ya utawala, fwimbo iyo taindakalapho tsona Mwenyezi Mlungu anaamba.’
14 Mwanadamu, alavire unabii
na upige makofi.
Upanga uho naupige wangbwi kano mbiri
au kano tahu.
Ni upanga wa kuolaga,
upanga ndioolaga sana ukaazunguluka.
15 Phahi atu andavundzika mioyo
na anji afwe.
Nindaika upanga
kahi za maryango gao gosi.
Uho wahendwa umeke-meke dza limeme,
walaviwa uolage.
16 Uwe upanga, kata uphandeo wa kulume
na ukate uphandeo wa kumotso,
uphande wowosi masogo ndikolola.
17 Mimi piya ndapiga makofi
na tsukizi zangu zindasira.
Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
18 Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 19 “Mwanadamu, ika alama njira mbiri ndizohumirwa ni mfalume wa Babeli wakati aredza na upanga, zosi mbiri zila tsi mwenga. Ika chibao phapho maganikoni cha kuonyesa njira ya kuinjirira mudzini. 20 Ika alama yo njira ndiyokpwedzera upanga kufikira Raba ya Aamoni na yanjina ya kuonyesa njira ya kufikira Jerusalemu, mudzi mkpwulu wa Juda, uriodzengerwa ngome. 21 Mana ye mfalume wa Babeli andaima pho maganikoni phenye alama, ili apige mburuga. Andatukusa mivi hiku na hiku, auze ushauri kpwa vizuka, andachunguza ini ra nyama. 22 Kpwenye mkpwonowe wa kulume andakala na kura ya Jerusalemu, ambapho andalavya amuri ya kuolaga, kupiga gunda ra viha, kuika magongo ga kubomorera dzulu za maryango, kutengeza mwatu mwa kupandira nyo ukuta wa mudzi na kudzenga ukuta wa mtsanga kuzuwiya atu asichimbire. 23 Ela atu a Jerusalemu andariona dzambo riri dza mburuga ya handzo kpwa kukala aika chirapho kumlunga ye mfalume wa Babeli. Ela andaatambukiza makosa gao na aatiye mbaroni.
24 “Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: ‘Kpwa sababu mkahenda makosa genu gatambukirwe kpwa kuasi chingʼangʼa na mkafwenula dambi zenu kpwa mahendo genu, phahi mundahalwa mateka. 25 Na uwe chilongozi wa Iziraeli, uriye najisi na mui ambaye sikuzo zikatimiya, wakatio wa kutiywa adabu ra mwisho ukafika. 26 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Usa tadziyo na uvule chirembacho. Mambo tagandasala dza vyo garivyokala, anyenyekevu andaunulwa na adzikaryao andatserezwa. 27 Kubanangbwa! Kubanangbwa! Kpwa kpweli nindabananga nyo mudzi. Nao taundadzengbwa tsona hadi iye ambaye anafwaha kuwaamula edze. Nami ndamupha iye.’
28  21:28 Jeremia 49:1–6; Ezekieli 25:1–7; Amosi 1:3–15; Zefania 2:8–11“Nawe mwanadamu, lavya unabii uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi kuhusu Aamoni na vyo alaphizavyo Aiziraeli, amba:
Upanga, upanga
watuluzwa chowani kuolaga,
ukanolwa ili uangamize,
na kumeka dza limeme.
29 Dzagbwe anakuonera ruwiya za handzo
na kukupigira mburuga za handzo, uwe upanga
undaikpwa singoni
mwa atu atsukizao na ayi
ambao siku yao ya kutiywa adabu ikafika.
30 We Muamoni, uyiza upangao mwako chowani.
Phatu uriphoumbwa,
kpwenye tsi uriyovyalwa,
nindakuamula.
31 Nindakutsukirirwa
na niase moho wangu wa tsukizi chinyumecho.
Nindakulavya kpwa atu majaili
anaomanya kubananga.
32 Uwe undakala kuni za nyo moho.
Mlatsoo undamwagika kahi ya tsiiyo mwenye,
nawe kundatambukirwa tsona,
mana mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”

21:28 21:28 Jeremia 49:1–6; Ezekieli 25:1–7; Amosi 1:3–15; Zefania 2:8–11