20
Aiziraeli anaenderera kuasi
Siku ya kumi ya mwezi wa tsano, mwaka wa sabaa bada ya kutsamizwa kpwa lazima, atumia fulani a Iziraeli akpwedzasagala mbere zangu achiuza ushauri kula kpwa Mwenyezi Mlungu. Naye Mwenyezi Mlungu achigomba nami achiamba, “Mwanadamu, gomba na nyo atumia a Iziraeli uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba, mkedzaniuza ushauri? Kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, sindakuruhusuni muniuze ushauri bii.’ Dze, undaamula? Dze, we mwanadamu, undaamula? Amanyise mahendo ga kutsukiza ga akare ao, 20:5 Kutsama 6:2–8na uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Siku nriphotsambula Iziraeli, naapira chivyazi cha Jakobo, nchidzimanyisa kpwao ko tsi ya Misiri, naapira nchiamba, “Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.” Siku iyo naapira nchiamba nindaatuluza kula tsi ya Misiri na kuaphirika tsi ambayo naatsamburira, tsi yenye rutuba, tsi nono kuriko zosi. Phahi naambira, “Chila mmwenga wenu nause vizuka vya kutsukiza anavyoviabudu na msidzinajisi na vyo vizuka vya Misiri. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.” Ela nyo aniasi na taalondere kuniphundza, taatsuphire vitu vya kutsukiza aviabuduvyo, wala taayaricha vizuka vya Misiri. Ndipho nchilonda kuatiya adabu kpwa tsukizi zangu ko tsi ya Misiri. Ela sihendere kpwa ajili ya dzina rangu, ili risitiywe najisi mbere za atu a mataifa ganjina asagalao kahi yao. Mana kala nkaatangazira Aiziraeli mbere za nyo atu kukala ndaatuluza kula tsi ya Misiri. 10 Kpwa hivyo náalongoza kutuluka tsi ya Misiri, nchiareha jangbwani. 11  20:11 Alawi 18:5Nchiapha shariya zangu na nchiahenda amanye malagizo gangu, ambago ichikala mutu andagalunga, iye andaishi. 12  20:12 Kutsama 31:13–17Tsona nchiapha siku zangu za kuoya dza ishara kahi zao, ili amanye kukala mimi Mwenyezi Mlungu, ndimi niatakasaye. 13 Ela atu a Iziraeli aniasi ko jangbwani. Taayagbwira malagizo gangu, akahala shariya zangu, ambazo yeyesi azigbwiraye andaishi, aho anajisi sana siku zangu za kuoya. Ndipho nchilonda kuangamiza tsetsetse ko jangbwani kpwa tsukizi zangu. 14 Ela sihendere hivyo ili dzina rangu risitiywe najisi mbere za atu a mataifa, ambao ashuhudiya wakati nriphokala naatuluza. 15  20:15 Isabu 14:26–35Chisha nchiaapira ko jangbwani kukala sindaareha kpwenye tsi nriyokala nkaapha, tsi yenye rutuba na nono kuriko zosi. 16 Náhenda hivi kpwa sababu arema shariya zangu, taagbwirire malagizo gangu na anajisi siku zangu za kuoya, kpwa mana mioyo yao kala inamendza vizuka. 17 Ela nchiaonera mbazi na siaangamizire wala kuamarigiza ko jangbwani.
18 “ ‘Nami nchiambira ana aho ko jangbwani, “Msilunge malagizo na mila za sowe zenu, wala kudzitiya najisi kpwa vizuka vyao. 19 Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, gbwirani malagizo gangu na gbwirani shariya zangu kpwa makini. 20 Ikani siku zangu za kuoya zikale takatifu ili zikale ishara kahi yenu na mimi, ili mmanye kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”
21 “ ‘Ela chivyazi hicho chaniasi. Aho taayagbwira malagizo gangu wala kugbwira shariya zangu kpwa makini ambazo ndiyezilunga andaishi. Aho anajisi siku zangu za kuoya. Phahi nálonda kuatiya adabu ili nimarigize tsukizi zangu chinyume chao ko jangbwani. 22 Ela názuwiya mkpwono wangu ili dzina rangu risitiywe najisi mbere za atu a mataifa, ariokala analola wakati nriphokala naatuluza Misiri. 23  20:23 Alawi 26:33Piya, náapira ko jangbwani kukala nndaatsamula kahi za atu a mataifa ganjina na kahi za tsi mbali-mbali, 24 kpwa sababu taayalunga malagizo gangu, arema shariya zangu, achinajisi siku zangu za kuoya na mioyo yao ichikala ikahamirwa ni vizuka vya ise zao. 25 Naaricha alunge malagizo ambago kala si manono na shariya ambazo tazingeapha uzima. 26 Piya nchiaricha adzinajisi enye kpwa kulavya ana ao a kpwandza sadaka za kuochwa. Nágahenda ili niaogofyere na amanye kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’
27 “Kpwa hivyo, mwanadamu, kagombe na atu a Iziraeli, uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Akare enu anikufuru kpwa kusakala aaminifu. 28 Mana nriphoafisa kpwenye tsi nriyoaapira kukala ndaapha, aho anitsukiza kpwa kulavya sadaka zao za kuochwa zenye kungu nono na kumwaga sadaka zao za vinwadzi chila ariphoona chidzango chire au muhi wa makodza maitsi. 29 Ndipho nchiauza: Nini mana ya pho phatu pha dzulu ambapho munaphaphiya?’ ” Phahi hadi rero phatu hipho phaihwa Bama.* 20:29 Bama manage ni chidzango chire au phatu pha dzulu pha kulavira sadaka vizuka.
30 “Phahi ambira atu a Iziraeli, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Dze, mundadzinajisi kpwa kulunga njira za akare enu, ambao taakarire aaminifu kpwa kulunga vizuka vyao vya kutsukiza? 31 Wakati munalavya sadaka zenu na kualavya ana enu dza sadaka za kuochwa, munaenderera kudzinajisi na vyo vizuka vyenu hadi rero. Kpwa utu wani nikuricheni muniuze ushauri mwi atu a Iziraeli? Kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, sindakuruhusuni muniuze ushauri bii.
32 “ ‘Na go muazago mwenu mioyoni tagandakala bii, mana munaamba, “Swiswi nahukale dza atu a mataifa na makabila ga tsi zanjina ambao anaabudu vizuka vya mihi na vya mawe.”
33 “ ‘Kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, nindakutawalani kpwa nguvu, uwezo na tsukizi nyinji. 34 Nindakutuluzani kula kahi za mataifa, nikukusanyeni na kukutuluzani kpwenye tsi murizotsamukana kpwa nguvu, uwezo na tsukizi nyinji. 35 Nindakuphirikani jangbwa ra mataifa na kuko ndakuamulani uso kpwa uso. 36 Ndakuamulani dza nrivyoamula akare enu ko jangbwa ra Misiri, Mwenyezi Mlungu anaamba. 37 Nindakuchunguzani kpwa makini sana nami nindakufungani na chilagane. 38 Nami ndakusafishani kpwa kuausa aniasio na anikoserao kula kahi yenu. Dzagbwe ndaatuluza kula tsi anayosagala chijeni, taandainjira tsi ya Iziraeli. Ndipho mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
39 “ ‘Ela mwimwi atu a Iziraeli, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Chila mmwenga naakahumikire vizukavye na badaye mundaniphundza na tamundarinajisi tsona dzina rangu takatifu, kpwa zawadi zenu mzilavirazo vizuka vyenu. 40 Mana kahi za mwango wangu mtakatifu, mwango mure wa Iziraeli, Mwenyezi Mlungu anaamba, ndiko ambako atu osi a Iziraeli andanihumikira kahi za yo tsi. Kuko nindaakubali na kuzikubali sadaka zao na malumbuko gao, phamwenga na vitu vyao vyosi vitakatifu. 41 Ndiphokutuluzani kula kahi za mataifa na kukukusanyani kula tsi nrizokutsamulani, ndakukubalini dza kungu nono inihamirayo. Chisha nionyese utakatifu wangu kahi yenu mbere za atu a mataifa. 42 Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, ndiphokurehani hadi tsi ya Iziraeli, tsi ambayo náapira kuapha akare enu. 43 Kuko mundatambukira tabiya zenu na mahendo genu gosi ambago gakuhendani muinjire najisi, namwi mundadzitsukirirwa enye kpwa uyi wosi muriouhenda. 44 Mwi atu a Iziraeli, mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu ndiphokushuulikirani kpwa sababu ya dzina rangu, si kulengana na tabiya zenu mbii wala mahendo genu mai, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ ”
45 Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 46 “Mwanadamu, loza usoo uphande wa mwakani, hubiri chinyume cha uphande wa mwakani, ulavye unabii chinyume cha tsaka ra Negebu. 47 Uambire weru wa Negebu, ‘Sikiza neno ra Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu anaamba: Ni phephi na kukutiya moho, moho ndioocha chila muhio muitsi na mufu. Nyo moho taundazimika na undaocha chila chitu kula mwakani hadi vurini. 48 Chila mutu andaona kukala mimi Mwenyezi Mlungu ndimi nchiyeuasa, nao taundazimika.’ ” 49 Ndipho nchiamba, “Aa Mwenyezi Mlungu, atu ananiamba, kukala nagomba ndarira tu.”

20:5 20:5 Kutsama 6:2–8

20:11 20:11 Alawi 18:5

20:12 20:12 Kutsama 31:13–17

20:15 20:15 Isabu 14:26–35

20:23 20:23 Alawi 26:33

*20:29 20:29 Bama manage ni chidzango chire au phatu pha dzulu pha kulavira sadaka vizuka.