19
Wira wa kusononekera akulu a Iziraeli
Chisha Mwenyezi Mlungu achiniamba niimbe wira huno wa sonono kpwa ajili ya akulu a Iziraeli, na niambe:
“Mayoo kala ni simba mchetu sujaa
kahi ya simba!
Iye waambalala kahi za simba adide
na kurera anae.
Iye warera mwanawe mmwenga kahi za ana simba
naye achikala simba mwenye nguvu.
Iye wadzifundza kuindza,
na achirya atu.
Mataifa ganjina gasikira habarize,
gachimgbwira kpwenye wina wao.
Gachimreha na viloo hadi tsi ya Misiri.
Nine ariphoona akamgodza
hadi kuluphirore rikasira,
wahala mwanawe wanjina
achimuhenda simba mwenye nguvu.
Achiphiya hiku na hiko kahi ya simba,
achikula achikala simba mwenye nguvu,
achidzifundza kuindza
na achirya atu.
Achivundza ngome zao,
achibananga midzi yao.
Tsi na osi okala mumo aogopha
kpwa sababu ya mngurumowe.
Ndipho mataifa ganjina gachimvamia
kula pande zosi
gachimuhegera nyavu,
naye achigbwirwa ni wina wao.
Kpwa kuhumira viloo gamtiya kengeni
na gachimphirika kpwa mfalume wa Babeli
gachendamtiya jela
ili mngurumowe usisikirwe
ko myango ya Iziraeli.
 
10 Mayoo kala ni dza mzabibu kahi za munda wa mizabibu
uriophandwa kanda-kanda ya madzi,
uriovyala sana na uchikala na panda nyinji
kpwa sababu ya madzi manji.
11 Naye wakala na panda za nguvu
zirizofwaha kukala fwimbo za atawala
na uchikala mure
kushinda mihi yanjina,
uchionekana kpwa urewe na unji wa pandaze.
12 Ela nyo muhi wangʼolwa kpwa tsukizi,
uchibwagbwa photsi,
matundage gachikutiswa ni phuto kula mlairo wa dzuwa,
pandaze ndziho zichinyala,
na sinare renye nguvu,
richiphya na moho.
13 Vivi waphandwa jangbwani,
tsi kavu isiyo na madzi.
14 Moho ukatuluka pho phakpwe sinani,
ukaocha pandaze na matundage.
Kpwa hivyo tausarire na panda yenye nguvu
panda ya kutengezera fwimbo ya utawala.
 
“Uhu ni wira wa sonono nao undahumirwa wakati wa kusononeka.”