18
Chila mutu andatiywa adabu
kpwa dambize mwenye
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 18:2 Jeremia 31:29“Mnaphohumira ndarira iambayo, ‘Ano baba arya zabibu mbitsi na meno ga anache gachifwa gandzi,’ kuhusu tsi ya Iziraeli manage nini? Kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba: Ndarira ihi taindahumirwa tsona mu tsi ya Iziraeli. Lola, uhai wa osi ario moyo ni wangu, uhai wa mwana na wa ise wosi ni wangu. Ye mutu ndiyehenda dambi ndiye ndiyefwa.
“Ichikala mutu wa haki, nkuhenda haki na garigo sawa. Iye karya sadaka za mizuka ya myangoni, kavoya vizuka vya Aiziraeli, kalala na mkpwaza mutu wala kulala na mchetu wakati ana ga chichetu. Iye kaonera mutu ela nkumuuyizira mdeniwe mzamaniwe. Kafuta mutu maliye kpwa nguvu ela nkuaganyira andzala chakuryache na kuapha nguwo ario chitsaha. Mutu iye kaaphasa ili aphahe fwaida, ela nkuepusha mkpwonowe usihende mai, nkuhukumu kpwa haki kahi ya mutu na myawe 18:9 Alawi 18:5na nkulunga shariya zangu na malagizo gangu. Hiye ndiye mutu wa haki na kpwa kpweli andakala moyo, Mwenyezi Mlungu anaamba.
10 “Mutu yuyu achivyala mwana mkora au muolagadzi wa atu, au ahendaye mwengarapho ra mambo gaga chigohadzwa, 11 ambago ise kagahendere: Akale nkurya vyakurya chivyolavirwa sadaka vizuka ko dzulu za myango na nkudzitiya najisi kpwa kulala na mkpwaza jiraniwe. 12 Piya nkuonera achiya na agayi na nkufuta atu mali zao kpwa nguvu. Nkukala kauyiza choikpwa mzamana ni myawe, nkuabudu vizuka, nkuhenda mambo ga kutsukiza, 13 na nkuaphasa kpwa lengo ra kuphaha fwaida kulu, vino mutu ye andakala moyo? Kpwa kpweli mutu iye kandaishi, ela andafwa kpwa kukala wahenda mambo ga kutsukiza na lawama ra chifoche rindakala dzuluye mwenye.
14 “Na ichikala mutu iye andavyala mwana, na ye mwana aone dambi zosi zihendwazo ni ise, ela aogophe na asihende dza ise. 15 Naye akale karya sadaka chizolavirwa vizuka, kavoya vizuka vya atu a Iziraeli, wala kutiya najisi mkpwaza mutu. 16 Iye kaonera mutu, kahala mzamana wala kafuta atu mali zao kpwa nguvu, ela nkuapha chakuryache atu ahirikao, nkuapha nguwo ario chitsaha, 17 nkudzizuwiya kuhenda dambi, kaaphasa ili aphahe fwaida, ela nkulunga shariya zangu na malagizo gangu, kpwa kpweli mutu iye andakala moyo na kandafwa kpwa sababu ya dambi za ise. 18 Ela ye ise andafwa kpwa dambize mwenye, kpwa kukala wachenga na kafuta nduguye malize kpwa nguvu, na kuhenda mai kahi za atue.
19 “Mwimwi munaamba, ‘Kpwa utu wani ye mwana asitiywe adabu kpwa makosa ga ise?’ Ela napho ye mwana anahenda haki na garigo sawa, kpwa kpweli iye andakala moyo. 20  18:20 Kumbukumbu 24:16Mutu ahendaye dambi ndiye ndiyefwa. Mwana kandatsukula makosa ga ise, wala baba kutsukula makosa ga mwanawe. Mambo ga haki ga mwenye haki gandakala dzuluye na uyi wa mutu mui undakala dzuluye.
21 “Ela mutu mui achigaluka na kuricha dambize zosi arizohenda na kugbwira malagizo gangu gosi na kuhenda haki na garigo sawa, kpwa kpweli mutu iye andakala moyo, kandafwa. 22 Zo dambi arizohenda tazindatambukirwa, naye andakala moyo kpwa sababu ya mambo ga haki arigohenda. 23 Vino mino nkuhamirwa ni chifo cha mutu mui? Mwenyezi Mlungu anaamba. Si baha agaluke ariche mai ili akale moyo? 24 Ela napho mutu wa haki andaricha kuhenda haki na ahende mambo ga kutsukiza dza mutu mui, dze, mutu ye andakala moyo? Gosi ga haki arigohenda tagandatambukirwa. Iye andafwa kpwa sababu ya kusakala muaminifu na kpwa dambi arizohenda.
25 “Ela mwimwi munaamba, ‘Mwenyezi Mlungu kahenda haki,’ phahi phundzani mwi atu a Iziraeli: Dze, sihendere haki? Vino ni mimi nisiyehenda haki au ni mwimwi? 26 Mutu wa haki achiricha kuhenda haki na achihenda mambo mai, iye andafwa kpwa go mai arigohenda. 27 Chisha mutu mui achiricha uyiwe ariohenda na kuhenda haki na garigo sawa, andativya maishage. 28 Kpwa kukala andaririkana na kuricha uyiwe ariouhenda kpwa kpweli andakala moyo, kandafwa. 29 Ela atu a Iziraeli anaamba, ‘Mwenyezi Mlungu kahenda haki.’ Vino ni mimi nisiyehenda haki au ni mwimwi?
30 “Kpwa hivyo nindakuamulani mwi atu a Iziraeli, chila mmwenga kpwa mahendoge, Mwenyezi Mlungu anaamba. Tubuni na mriche makosa genu gosi sedze gakakuangamizani. 31 Richani dambi zenu zosi mrizohenda na muhende mioyo na achili zenu zikale nyiphya. Mbona munadzilondera kufwa mwi atu a Iziraeli? 32 Mana sihamirwa ni chifo cha mutu yeyesi, Mwenyezi Mlungu anaamba. Kpwa hivyo tubuni mkale moyo.”

18:2 18:2 Jeremia 31:29

18:9 18:9 Alawi 18:5

18:20 18:20 Kumbukumbu 24:16