17
Makozi mairi na mzabibu
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, aambire atu a Iziraeli ndarira. Aambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kozi kulu renye mapha makulu na nyoya nyinji nyire-nyire za rangi tafwauti-tafwauti rakpwedza myango ya Lebanoni, richigbwa chirere cha muerezi. Kozi riro ravundza chiphungo cha chirereni kabisa richiphiya nacho tsi ya ahendadzi-bishara na richichiphanda kpwenye mudzi wa achuuzi. Chisha richihala mbeyu ya yo tsi richiiphanda kpwenye mtsanga wa rutuba, ili ukule dza muhi urio kanda-kanda ya muho. Yo mbeyu yadunga ichikala mzabibu mfupi wa kuwanda sana. Pandaze zakula kuphiya dzulu kulola kokala na ro kozi na miziye ichikula kuphiya tsini mtsangani. Nyo mzabibu uchihenda panda na makodza manji.
“ ‘Ela phakala na kozi ranjina kulu rokala na mapha makulu na nyoya nyinji. Phahi hura mzabibu uchituluza miziye na pandaze kuloza kura ambako kala kuna ro kozi kpwa matumaini ga kuphaha madzi kula kpwa ro kozi, dzagbwe kala ukaphandwa kare kpwenye mtsanga wa rutuba na kuphaha madzi ga kukola ili utsephule panda, uvyale matunda na ukale mzabibu mnono.’ Aambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Dze, nyo undaenderera kukula vinono? Dze, taundangʼolwa, matundage gaphukusike na unyale? Tsephuze zosi zindanyala, taundalonda mkpwono wenye mkpwotse wala atu anji kuungʼola. 10 Vino, uchiphandwa tsona phatu phanjina undakula vinono? Dze, taundauma tsetsetse pho uriphophandwa ndiphopigbwa ni phuto ra kula mlairo wa dzuwa?’ ”
11 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba nami achiamba, 12  17:12 2 Afalume 24:15–20; 2 Nyakati 36:10–13“Aambire nyo aasi, ‘Vino mambo gano tamgamanya manage?’ Aambire, ‘Mfalume wa Babeli waphiya Jerusalemu achendatsamiza mfalumewe na vilongozie, achiaphirika Babeli. 13 Chisha achiika chilagane na mutu mmwenga wa nyumba ya chifalume na achimrisa chirapho. Piya wahala vilongozi a yo tsi, 14 ili nyo ufalume aumale nguvu na usiweze kuunuka tsona. Ufalume uho undaima tu kpwa kulunga cho chilaganeche. 15 Ela mfalume wa Juda waasi na achihuma ajumbe Misiri ili ahewe jeshi kulu na farasi anji. Dze, andaweza kushinda? Vino ahendaye mambo higo andatiya? Anawezadze kuvundza chilagane chisha akatiya? 16 Mwenyezi Mlungu anaamba: Kpwa kpweli dza niishivyo, iye andafwa Babeli, kuko asagalako ye mfalume ariyemuika akale mfalume, ambaye wabera chirapho na kuvundza chilagane arichoika naye. 17 Ye Farao na jeshire kulu na borori kulu ra atu taandamterya vihani, wakati atu a Babeli ndiphotengeneza mwatu mwa kupandira ukuta na kudzenga kuta za mtsanga ili kuolaga atu anji. 18 Iye wabera chirapho na achivundza chilagane. Kpwa kukala wakubaliana naye hata achilavya mkpwonowe, ela achihenda mambo gosi higa, iye kandatiya.
19 “ ‘Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kpweli dza niishivyo, nindamtiya adabu kpwa kubera chirapho changu na kuvundza chilagane changu. 20 Nindamtsuphira nyavu yangu naye andagbwirwa ni muhambo wangu. Nindamphirika Babeli nkamuamule kuko kpwa kusakala muaminifu kpwangu. 21 Masujaae osi a viha andaolagbwa na upanga na ndiotiya nindaatsamula pande zosi. Ndipho mundamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
22 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Nindavundza chiphungo cha muerezi cha chirereni nami nchiphande dzulu ya mwango mure. 23 Nindachiphanda dzulu ya mwango mure ko Iziraeli, nacho chindakula chihende panda na chivyale matunda chikale muerezi mkpwulu. Nyama a mapha andadzenga nyumba dzuluze na kuphaha mwatu mwa kusagala phenye vivuri-vuri vya pandaze. 24 Na mihi yosi ya weruni indamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu nkubwaga muhi mure na kuuhenda muhi mdide ukale mure. Nkuhenda muhi muitsi uume na muhi mufu uwande. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba na ndagahenda!’ ”

17:12 17:12 2 Afalume 24:15–20; 2 Nyakati 36:10–13