16
Jerusalemu,
mchetu asiye muaminifu
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, iambire Jerusalemu mamboge ga kutsukiza. Phahi amba, ‘Mwenyezi Mlungu anaiambira Jerusalemu hivi: Asiliyo na kuvyalwako ni tsi ya Kanani, sowe ni Muamori na mayoo ni Muhiti. Uriphovyalwa kukatirwe tovu, chisha kuogeserwe na madzi ga kukuhenda ukale swafi wala kupakpwa munyu au kulingbwa nguwo. Takuna mutu ariyekuonera mbazi na kukuhendera mambo gago, ela siku uriphovyalwa waberwa na uchitsuphiwa weruni.
“ ‘Nami nriphotsupa phephi na phapho uriphokala, nchikuona unagalagala kahi za milatsoyo. Uriphokala umo mwako milatsoni, nchikuamba, “Kala moyo.” Nchikuhenda ukule dza mmea wa weruni. Uwe wakula na uchikala msichana mnono sana uchihenda nyaho na nyerezo zichikala nyire, ela uchikala u chitsaha bila nguwo.
“ ‘Niriphotsupa tsona nákuona ukakula nawe kala ukafika wa kuphaha wende, nchihala vwazi rangu nchibwiningiza chitsahacho, narya chirapho nchiika chilagane na uwe, Mwenyezi Mlungu anaamba, nawe uchikala wangu. Chisha nchikuogesa na madzi, nakuogesa, nchisafisha nyo mlatsoo na nchikupaka mafuha. 10 Nchikuvwika nguwo zoshonwa marembo na nchikuvwika virahu vya chingo ya pomboo, nchikufunga chitambaa swafi cha katani mwako chitswani na nchikubwiningiza mtandiyo wa hariri. 11 Nchikupamba na mapambo na kukuvwika bangili mwako mikononi na mkpwufu mwako singoni. 12 Nchikuvwika chishaufu mwako pulani, vipuli mwako masikironi na tadzi nono dzulu ya chitswacho. 13 Uwe wapambwa na zahabu na feza, nguwozo kala ni katani na hariri swafi chizoshonwa marembo. Uchirya chakurya cha unga mnono, asali na mafuha ga zaituni. Nawe uchikala mnono sana hata uchifikira kukala dza Malikiya. 14 Ngumayo ichienea kahi za mataifa ganjina kpwa sababu ya unonoo. Mana unonoo kala ukakamilika kpwa yo nguma niriyokupha, Mwenyezi Mlungu anaamba.
15 “ ‘Ela wakuluphira unonoo na kumanyikanako kpwa kuhenda udiya, uchilala na chila mutu yetsupira phephi, na unonoo uchikala wakpwe. 16 Uwe wahala seemu ya nguwozo uchizipamba mizukayo, na uchizinga phapho. Dzambo riro taridzangbwehendeka na tarindahendeka. 17 Piya wahala mapambogo manono gotengezwa na zahabu na feza nrizokupha uchitengezera vizuka mfwano wa alume na uchizinga navyo. 18 Chisha uchihala nguwozo zoshonwa marembo uchivibwiningiza na uchivipha mafuha gangu na uvumba wangu. 19 Hata cho chakurya cha unga mnono, mafuha na asali nriyokupha urye, piya waipha yo mifwano ya atu ikale sadaka yenye kungu nono. Hivyo ndivyo irivyokala, Mwenyezi Mlungu anaamba. 20 Phamwenga na gago, wahala anao, urionivyarira, uchialavya sadaka kpwa vyo vizuka ili virye. Nyo umalaya wenu kala tautosha 21 hata mchitsindza anangu na kuipha yo mifwano ya atu dza sadaka ya kuochwa? 22 Na kahi ya mambogo gosi ga kutsukiza na kuzingako, kuyatambukira wakati wa usichanao, uriphokala chitsaha bila nguwo, unagalagala kahi ya milatsoyo.
23 “ ‘Shaka hiro! Shaka hiro! Mwenyezi Mlungu anaamba, mana phamwenga na uyio wosi, 24 wadzidzengera mwatu mwa dzulu mwa kuabudira vizuka chila muhala wa mudzi. 25 Wadzenga phatu pha dzulu pha kuabudira vizuka kpwenye maganiko ga chila barabara, nawe uchitiya ila unonoo kpwa kuzidi kuzinga na chila yetsupa na njira. 26 Chisha uchizinga na Amisiri, majiranigo ga mkpwatyo, nawe uchizidisha uzembeo ili nitsukirwe. 27 Kpwa hivyo lola, nágolosa mkpwono wangu chinyumecho nchiphunguza mtaloo wa seemu ya tsi na nchiupha maaduigo matoni, nyo Afilisti, arioona waibu kpwa tabiyazo mbii. 28 Kpwa kukala kutoshekere, wazinga na Aashuru. Na vivyo piya tavikutoshere, 29 uchizinga na tsi ya Akalidayo, tsi ya ahendadzi-bishara, ela kutoshekere vivyo.
30 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Nyo moyoo ni mui chiasi gani hata uhende mambo gosi higa, avi umalaya asiye na haya? 31 Uwe wadzidzengera mwatu mwa dzulu mwa ibada za vizuka kpwenye chila maganiko na chila muhala wa mudzi. Ela kuyakala dza malaya anjina mana warema kuriphiwa. 32 Uwe u dza mchetu amendzaye kulala na alume anjina kuriko kulala na mlumewe mwenye. 33 Chila malaya nkuriphiwa, ela we ukuripha azembeo na kuahonga ili edze kula chila uphande wedze uzinge nao. 34 Phahi kuzingako kutafwauti na achetu anjina kpwa kukala taphana akulungaye, uwe ndiwe ulungaye azembeo na badala ya aho kukuripha, we ukuaripha.
35 “ ‘Kpwa hivyo, uwe malaya, hega sikiro usikire vyo Mwenyezi Mlungu aambavyo. 36 Mwenyezi Mlungu anaamba: Kpwa sababu ya mkpwatyoo munji, chitsahacho kuonewa ni azembeo kahi za umalayao, vizukavyo vyosi vya kutsukiza na milatso ya anao urioapha vizuka, 37 ndakusanya azembeo ambao mwahamirwa phamwenga, osi urioamendza na osi urioamena. Ndaakusanya chinyumecho kula chila uphande nikuvule nguwo mbere zao aone chitsahacho. 38 Nami nindakutiya adabu dza achetu ariolólwa kuno ni azindzi na ni aolagadzi. Kpwa tsukizi zangu na wivu wangu nindakuamula chifo. 39 Mimi nindakutiya mikononi mwa azembeo, nao andabomola mwatumo mwa kuabudira vizuka na kuvundza mwatumo mwa dzulu. Aho andakuvula nguwo, ahale mapambogo na akuriche chitsaha. 40 Andakufyakatsira atu akupige mawe na akukate vipande-vipande na panga zao. 41 Aho andaocha nyumbazo na akutiye adabu mbere za achetu anji. Nindakuhenda uriche kukala malaya na nkuhende uriche kuhonga azembeo. 42 Phapho ndipho tsukizi zangu zindadigirika, nami sindakutsukirirwa na kukuhendera wivu tsona. 43 Kpwa sababu kuyatambukira siku za usichanao ela wanitsukiza kpwa kuhenda mai gosi higa, nindadziriphiza kpwa dambizo, Mwenyezi Mlungu anaamba. Kpwa utu wani go mambogo mai urigohenda wagaenjereza na kuzinga?
44 “ ‘Lola, chila mutu ndiyehumira ndarira andakala anakuhadza uwe, nao andaamba, “Vyo arivyo mayo ndivyo arivyo mwanawe mchetu.” 45 Uwe u mwana mchetu wa mayoo ariyericha mlumewe na anae, nawe u ndugu mchetu wa nduguzo a chichetu arioricha alume aho na ana ao. Mayoo kala ni Muhiti na sowe kala ni Muamori. 46 Mvyereo mchetu kala ni Samariya, ariyesagala na anae achetu uphandeo wa vurini. Na mdideo mchetu kala ni Sodoma, ariyesagala na anae achetu uphandeo wa mwakani.* 16:46 Mvyereo mchetu ina mana ya mudzi mkpwulu na anae achetu ni midzi midide chiyozunguluka nyo mudzi mkpwulu. 47 Uwe kuyalunga njira zao na kuhenda kulengana na mambo gao ga kutsukiza tu, ela kpwa muda mchache njirazo zosi zichikala mbii kuriko zao. 48 Mwenyezi Mlungu achiamba: Kpwa kpweli dza niishivyo, Sodoma, mwenenu mchetu na anae achetu taahendere dza uwe na anao achetu murivyohenda. 49 Lola, makosa ga mwenenu mchetu Sodoma na anae achetu ni higa: Kudziunula na kusaterya achiya na akutsowa, dzagbwe kala akaongokerwa na kala ana chakurya chinji. 50 Nao adzikarya na achihenda mambo ga kutsukiza mbere zangu, kpwa sababu ya gago, náausa dza mrivyoona. 51 Hata Samariya taidzangbwehenda nusu ya makosa urigohenda uwe. Uwe ukahenda mambo manji ga kutsukiza kuriko aho na kuahenda enenu achetu aonekane ni a haki. 52 Uwe nawe, gbwirwa ni waibu, mana ukaahenda enenu achetu akale na haki kuriko uwe. Kpwa kukala dambi urizohenda ni za kutsukiza kuriko zao, phahi gbwirwa ni waibu mana ukaahenda enenu achetu aonekane a haki.
53 “ ‘Nami nindauyizira Sodoma na anae achetu, Samariya na anae achetu phamwenga na uwe, kuongokerwa kpwenu, 54 ili ugbwirwe ni waibu kpwa gosi urigogahenda na kuaphoza marenda. 55 Phahi enenu achetu, Sodoma na Samariya na ana aho achetu andauyizwa vyo arivyokala pho mwandzo na uwe na anao achetu mundauyizwa vyo murivyokala pho mwandzo. 56 Kpwa mana mwenenu mchetu Sodoma, kumhadzire kpwa kauliyo siku za kudzikaryako, 57 kabila uyio taudzangbwemanyikana. Vivi ukakala wa kuzemererwa ni ana achetu a Edomu 16:57 Vitabu vyanjina vina dzina Aramu. na majiranige gosi na ana achetu a Afilisti, yani osi akuzungulukao anaokubera. 58 Mwenyezi Mlungu anaamba: Ni uvumirire kutiywa adabu kpwa uyio na mambogo ga kutsukiza.
59 “ ‘Kpwa mana Mwenyezi Mlungu anaamba: Nindakuhendera kulengana na mahendogo, kpwa kukala wabera chirapho changu kpwa kuvundza chilagane changu. 60 Ela ndatambukira chilagane nrichoika nawe wakati wa usichanao, nami ndaika chilagane cha kudumu na uwe. 61 Phahi undatambukira njirazo mbii na kugbwirwa ni haya ndiphoaphokera enenu achetu avyere na adide. Aho ndakupha akale dza anao ela si kpwa msingi wa chilagane changu na uwe. 62 Nami ndachiimarisha tsona chilagane changu na uwe, nawe undamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 63 Mwenyezi Mlungu anaamba: Wakati ndiphokuswamehe kpwa gosi urigogahenda undatambukira, ugbwirwe ni waibu, nawe kundagomba tsona kpwa sababu ya kutserezwako.’ ”

*16:46 16:46 Mvyereo mchetu ina mana ya mudzi mkpwulu na anae achetu ni midzi midide chiyozunguluka nyo mudzi mkpwulu.

16:57 16:57 Vitabu vyanjina vina dzina Aramu.