35
Unabii chinyume cha Edomu
35:1 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, loza usoo chinyume cha mwango Seiri, na ulavye unabii chinyumeche, nawe uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, mimi ni chinyumecho, mwango Seiri, nami ndagolosa mkpwono wangu chinyumecho, nami ndakuhenda ukale gandzo huphu. Nindaihenda midziyo ikale magandzo na urichwe wekee bila atu, nawe undamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Kpwa kukala ukakala na uadui wa kpwenderera na kulavya Aiziraeli apigbwe na upanga wakati ariphophahwa ni shaka, wakati wao wa kutiywa adabu ya mwisho, phahi Mwenyezi Mlungu anaamba, kpwa kpweli dza niishivyo kpwa sababu uwe kuyamena kuolaga atu asio na makosa, ndakuricha uolagbwe, kpwa hivyo aolagadzi andakuzoresa. Ndahenda mwango Seiri ukale gandzo huphu nami ndaolaga atu atsupirao na hipho. Myangoyo ndaiodzaza atu arioolagbwa. Aho arioolagbwa na upanga andagbwa mo mwako vidzangoni, madeteni na mwako vidzuhoni. Nindakuhenda ukale gandzo ta kare na kare na midziyo taindasagala atu. Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
10 “ ‘Mana uwe waamba, “Tsi ya mataifa gaga mairi indakala yangu nami ndaihala,” dzagbwe mimi Mwenyezi Mlungu kala ni phapho. 11 Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, kpwa kpweli dza niishivyo, nindakuhenda kulengana na tsukizi na wivu uriouonyesa kpwa sababu ya kuamenako. Mimi ndadzimanyisa kahi yao wakati ndiphokuamula. 12 Nawe undamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu, nkasikira kulaphiza kosi urikogomba chinyume cha myango ya Iziraeli, uriphoamba, “Ikahendwa magandzo na nikahewa mimi niibanange.” 13 Wadzikarya na uchiderereka chinyume changu nami nchisikira. 14 Mwenyezi Mlungu anaamba: Ndakuhenda wekee bila atu, wakati atu osi a dunia anahererwa. 15 Dza urivyohererwa wakati Iziraeli iriphohendwa wekee bila atu, ndivyo ndivyokuhendera uwe. Uwe undakala wekee, uwe mwango Seiri na tsi yosi ya Edomu. Phahi atu andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”

35:1 35:1 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5