36
Mlungu anajaliya myango ya Iziraeli
“Uwe wanadamu, lavya unabii kuhusu myango ya Iziraeli na uambe, ‘Mwi myango ya Iziraeli, phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Maadui genu gafwahirwa gachiamba, “Mo mwatu mwa dzulu mwa kare vivi mukakala mwehu.” ’ Phahi lavya unabii uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala amuhenda mkale wekee bila atu na kuazulumu chila uphande, ili mkale mali ya mataifa ganjina na mkale atu a kugombwa vii na kuocherwa ngulu, kpwa hivyo, mwi myango ya Iziraeli, sikirani neno ra Mwenyezi Mlungu aambavyo: Mwenyezi Mlungu anaiambira yo myango na vidzango, vidzuho na madete, magandzo na midzi iriyotsamwa ambayo vituvye vyahalwa zewe na ichitsekpwa ni mataifa ganjina goizunguluka. Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa wivu wangu munji nagomba chinyume cha mataifa ganjina na chinyume cha Edomu yosi, ahenda tsi yangu ikale yao kpwa kuhererwa na chibero mwao mioyoni ili seemuze za marisa azihale zewe.’ Kpwa hivyo lavya unabii kuhusu tsi ya Iziraeli na uiambire myango na vidzango, vidzuho na madete kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola nagomba na tsukizi za wivu wangu, kpwa kukala mkavumirira kulaphizwa ni mataifa. Phahi Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ninaapa kukala go mataifa ganjina ganagokuzungulukani nago gandalaphizwa.
“Ela mwimwi myango ya Iziraeli, mihi yenu indahenda panda na kuavyarira matunda atu angu Iziraeli, mana a phephi na kuuya kpwao. Mana mimi ni uphande wenu, nami ndakupendeleya nawe undarimwa na kuphandwa mbeyu. 10 Nami ndaaenjereza nyo atuo, yani atu osi a Iziraeli. Magandzo gandadzengbwa luphya na midzi indasagalwa. 11 Anadamu na nyama nindaahenda aenjerezeke kahizo, andavyalana na akale anji. Ndaahenda atu asagale ko kpwenu dza arivyosagala pho kare, nami ndakuhenderani manono zaidi kuriko pho mwandzo. Chisha mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 12 Nindaahenda atu, atu angu Iziraeli asagale dzulu zenu. Mundakala mali na urisi wa atu angu. Namwi tamundahala tsona ana ao. 13 Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Kpwa kukala atu anakuambani, ‘Munarya atu na kuhala ana a taifa renu.’ 14 Phahi tamundarya atu tsona wala kuhala tsona ana a taifa renu, Mwenyezi Mlungu anaamba. 15 Ndakuhendani msisikire tsona chibero cha atu a mataifa, namwi tamundaona waibu tsona wala kuhenda taifa renu rikpwale. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
Maisha maphya ga Iziraeli
16 Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 17 “Mwanadamu, wakati atu a Iziraeli ariphokala acheresagala tsi yao, aitiya najisi kpwa tabiya zao na mahendo gao. Njira zao mbere zangu zakala dza unajisi wa mchetu ariye na ga chichetu. 18 Kpwa hivyo nchiatsukirirwa sana kpwa sababu aolaga atu asio na makosa kahi ya yo tsi na kpwa kukala kala akainajisi na vyo vizuka vyao. 19 Náatsamula kahi za mataifa na achitsamuka kahi ya tsi nyinji. Náamula kulengana na tabiya na mahendo gao. 20 Ela kosi arikophiya kahi za mataifa, anajisi dzina rangu takatifu, mana atu aamba hivi kuahusu, ‘Aha ni atu a Mwenyezi Mlungu ela yabidi auke kahi ya yo tsi ambayo waapha.’ 21 Ela nasononeka kpwa vira ambavyo Aiziraeli kala ananajisi dzina rangu kahi ya go mataifa ganjina hiko arikophiya.
22 “Kpwa hivyo, aambire atu a Iziraeli, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Sihenda gaga kpwa sababu yenu, mwimwi atu a Iziraeli, ela ni kpwa ajili ya dzina rangu takatifu ambaro mwarinajisi kahi za go mataifa ganjina mrigophiya. 23 Nami ndaonyesa vira dzina rangu kulu ririvyo takatifu, dzina ambaro mwarinajisi kahi za mataifa ganjina murikokala, nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, wakati ndiphoonyesa utakatifu wangu kutsupira mwimwi mbere za matso gao, Mwenyezi Mlungu anaamba. 24 Mana ndakutuluzani kula kahi za mataifa na nikukusanyeni kula kpwa zo tsi, nami nikuuyizeni kpwenye tsi yenu enye. 25 Ndakutimvirani-timvirani madzi swafi ambago gandakuhendani mkale swafi kula kpwa vizuka vyenu na chila chitu chanjina chokuhendani mkale najisi. 26  36:26 Ezekieli 11:19–20Nindakuphani moyo muphya na roho nyiphya; nindakuusirani moyo mufu na nkupheni moyo wa kuvundzika. 27 Nami ndakutiyani Roho wangu, na nkuhendeni mgbwire malagizo gangu na shariya zangu. 28 Mundasagala tsi nriyoipha akare enu, namwi mundakala atu angu, nami ndakala Mlungu wenu. 29 Nindakutivyani na unajisi wenu wosi. Ndaamuru mtsere uenjerezeke ukale munji nami sindakureherani ndzala. 30 Nindahenda matunda ga mihini na mavuno ga mindani gakale manji, ili msiphahe waibu kahi za mataifa kpwa sababu ya ndzala. 31 Ndipho mundatambukira kukala njira zenu kala ni mbii na mahendo genu tagayakala manono namwi mundadzitsukirirwa kpwa sababu ya dambi zenu na mahendo genu ga kutsukiza. 32 Ninalonda mmanye kukala sihenda gaga kpwa ajili yenu, Mwenyezi Mlungu anaamba. Gbwirwani ni haya na waibu kpwa mahendo genu, mwi atu a Iziraeli.
33 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Siku ndiyotakasa dambi zenu zosi, ndahenda magandzo genu gadzengbwe luphya na midzi yenu isagalwe ni atu. 34 Tsi ambayo kala ni tuphu indarimwa badala ya kuonewa ni tuphu ni hinyo aitsupirao. 35 Atu andaamba, “Tsi iriyokala weru vivi ikakala dza munda wa Edeni, na midzi yokala magandzo, yokala wekee bila chitu, yobomolwa-bomolwa vivi inasagala atu na ikadzengerwa ngome.” 36 Ndipho mataifa ganjina garigosala kukuzungulukani gandamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu nkadzenga tsona midzi yobomolwa na nkaphanda tsona tsi ambayo kala ni tuphu; mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba nami ndavihenda.’
37 “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Nindaruhusu tsona Aiziraeli anivoye msada wowosi, nami nindaaricha avyalane akale anji dza mangʼondzi. 38 Yo midzi ambayo ni magandzo indaodzala atu, dza viratu Jerusalemu kala ichiodzala vyaa vya mangʼondzi ga kulaviwa sadaka wakati wa sikukuuze. Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

36:26 36:26 Ezekieli 11:19–20