37
Dete ra mifupha ya kuuma
Uwezo wa Mwenyezi Mlungu kala u dzulu yangu, Roho wa Mwenyezi Mlungu achinituluza kondze na achinireha kahi-kahi ya dete rokala ri tele mifupha. Achinizungulusa chila phatu mo deteni, namo kala muna mifupha minji sana ya kuuma ngbwungbwungbwu. Achiniuza, “Mwanadamu, mifupha hino inaweza kuishi tsona?” Nami nchijibu nchiamba, “Uwe Mwenyezi Mlungu macheyo, ndiwe umanyaye.” Ndipho iye achiniamba, “Ilavire unabii yo mifupha, na uiambe, ‘Mwi kano za kuuma phundzani neno ra Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu anaiambira mifupha: Nindahenda muinjirwe ni pumuzi, namwi mundakala moyo. Nindakutiyani kano, nihende nyama zikale dzulu yenu na kukufwinikani na ngozi, na kutiya pumuzi ndani yenu, namwi mundakala moyo, namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
Phahi nálavya unabii dza nrivyolagizwa. Nriphokala nalavya unabii, gafula kpwahenda ngongolo-ngongolo, na yo mifupha ichiuyirana, mfupha na mfupha wanjina. Wakati nalola náona kano na nyama dzulu ya mifupha na ngozi ichiifwinika dzuluye, ela kala taina pumuzi ndani yao. Chisha achiniambira, “Lavira pumuzi unabii na uiambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ndzo kula pembe zosi ne wedze uavuvurire pumuzi hinya ariokala akaolagbwa, ili auye kukala moyo.’ ” 10  37:10 Maono 11:11Nálavya unabii dza arivyonilagiza, pumuzi ichiainjira, achiuya kukala moyo nao achiima; jeshi kulu sana.
11 Chisha achiniamba, “Mwanadamu, mifupha ihi ni atu osi a Iziraeli. Aho nkuamba, ‘Mifupha yehu yauma, na tahuna kuluphiro tsona, hukaolagbwa.’ 12 Kpwa hivyo lavya unabii, uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ni phephi na kufwenula mbira zenu nikutuluzeni, mwi atu angu, nami ndakuuyizani tsi ya Iziraeli. 13 Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu ndiphofwenula mbira zenu na kukutuluzani. 14 Nindakutiyani Roho wangu namwi mundakala moyo nami ndakuhendani msagale kpwenye tsi yenu enye, ndipho mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Nkaamba nami nkavihenda,’ ” Mwenyezi Mlungu anaamba.
Juda na Iziraeli
zinahendwa ufalume mmwenga
15 Mwenyezi Mlungu wagomba nami tsona achiniamba, 16 “Uwe mwanadamu, hala chigongo uchiandike, ‘Cha Juda na Aiziraeli anaoshirikiana naye.’ Chisha hala chigongo chanjina na uchiandike, ‘Chigongo cha Efuraimu ambacho ni chigongo cha Yusufu na Aiziraeli ayae osi.’ 17 Kavigbwire vyo vigongo viiri vikale avi ni chigongo chimwenga mwako mkpwononi. 18 Na Aiziraeli ayao ndiphokuuza, ‘Go uhendago manaye nini?’ 19 aambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Ndahala chigongo cha Yusufu na mbari zosi za Iziraeli zinazoshirikiana naye chiricho mkpwononi mwa Efuraimu, nchilundzanye na chigongo cha Juda vikale chigongo chimwenga mwangu mkpwononi.’ 20 Gbwiririra vyo vigongo uchivyoviandika mbere zao. 21 Chisha uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Nami ni phephi na kureha atu a Iziraeli kula mataifa ganjina arigophiya, nami ndaakusanya kula chila phatu na niauyize kpwenye tsi yao enye. 22 Nindaahenda akale taifa mwenga kahi ya yo tsi, dzulu ya myango ya Iziraeli, nao andatawalwa ni mfalume mmwenga. Taandakala mataifa mairi tsona wala taandaganyika falume mbiri. 23 Taandadzitiya najisi tsona kpwa vizuka vyao vya kutsukiza wala kpwa mwengarapho ra makosa gao ganjina. Nindaativya na dambi zosi arizozihenda na niatakase. Ndipho andakala atu angu, nami ndakala Mlungu wao.
24  37:24 Ezekieli 34:24“ ‘Nami ndaapha mfalume dza mtumishi wangu Daudi akale mfalume wao, nao osi andakala na mrisa mmwenga, nao andagbwira shariya zangu na kulunga malagizo gangu. 25 Andasagala kpwenye tsi nriyomupha mtumishi wangu Jakobo, tsi ambayo akare enu asagala. Aho andakala kuko na ana aho na adzukulu aho hata kare na kare, naye mfalume dza mtumishi wangu Daudi, ndiye ndiyekala mkpwulu wao ta kare na kare. 26 Nindaika chilagane cha kuahakikishira usalama, nacho chindakala chilagane cha kudumu, nami nindaajaliya na kuaenjereza, na phatu phangu phatakatifu ndaphaika kahi yao ta kare na kare. 27  37:27 2 Akorintho 6:16; Maono 21:3Makalo gangu gandakala phamwenga nao, nami ndakala Mlungu wao, nao andakala atu angu. 28 Wakati ndiphoika phatu phangu phatakatifu kahi yao ta kare na kare, mataifa ganjina gandamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu ndimi nchiyetenga atu angu Aiziraeli akale atakatifu.’ ”

37:10 37:10 Maono 11:11

37:24 37:24 Ezekieli 34:24

37:27 37:27 2 Akorintho 6:16; Maono 21:3