38
Unabii chinyume cha Gogu
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 38:2 Maono 20:8“Mwanadamu, loza usoo uphande wa Gogu, wa tsi ya Magogu, mkpwulu wa Mesheki na Tubali, ukalavye unabii chinyumeche, uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola mimi ni chinyumecho, uwe Gogu, mkpwulu wa Mesheki na Tubali. Ndakugaluza na nkutiye viloo vya ndzeya, nami ndakulongoza utuluke na jeshiro rosi, farasi na aphirikie osi ariovwala chijeshi, borori kulu ra anajeshi, kuno osi akagbwira ngao kulu na ndide na ni hodari kpwa kuhumira panga. Anajeshi a Pashia, Kushi na Puti a phamwenga nao, chila mmwenga ana ngao na kofiya ya chuma. Anajeshie osi a Gomeri na a Bethi-Togarima kula pande za kure za vurini na anajeshi anji kula mataifa manji kala a phamwenga nawe.
“ ‘Dzitayarishe na ukale tayari na anajeshio osi achiokusanyika kukuzunguluka na ukale mkpwulu wao wa jeshi. Bada ya miaka minji ndakulagiza ukavamie tsi ambayo ikahurira bada ya viha, ambayo atue naakusanya na nchiauyiza kula mataifa ganjina manji nao achisagala bila ya chiwewe cha viha. Uwe undavamia myango ya Iziraeli, ambayo kala ni magandzo bila ya atu kpwa muda mure, ela kuko atu anaishi kpwa usalama. Uwe na vikosivyo vyosi na anajeshi anji kula mataifa ganjina ario phamwenga nawe, mundavamia dza phuto, mundakala dza ingu chirobwiningiza yo tsi.
10 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Siku iyo undaphaha azo, nawe undapanga mpango mui. 11 Nawe undaamba, “Nindavamia tsi ya vidzidzi visivyo na kuta, nikaapige atu ariohurira asagalao kpwa usalama, osi asagalao makalo gasigo na kuta, magbwama wala maryango. 12 Nami ndaahala zewe vitu vya atu asagalao midzi ambayo kala ni magandzo. Aho asagalao kahi-kahi ya tsi, akusanywa kula mataifa, nao vivi ana mifugo na mali.” 13 Ahendadzi-bishara kula Sheba, Dedani na Tarishishi phamwenga na anajeshi sujaa andakuambani, “Mkedza hala zewe? Mukakusanya anajeshi sujaa mwedze mtsukule feza na zahabu, muhale mifugo, yani muhale vitu vinji zewe?” ’
14 “Kpwa hivyo uwe mwanadamu, lavya unabii na uambire Gogu, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Siku iyo uwe undamanya kukala atu angu Iziraeli anasagala salama, 15 nawe undakpwedza kula kpwako, kula pande za mwisho wa vurini, uwe phamwenga na atuo anji kuno osi akapanda farasi, jeshi kulu renye nguvu. 16 Undavamia atu angu Iziraeli, dza ingu ribwiningizavyo tsi. Siku zedzazo ndakureha upige viha tsi yangu, ili go mataifa ganjina ganimanye ndiphoonyesa utakatifu wangu mbere zao kutsupira uwe Gogu.
17 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Uwe ndiwe nriyekuhadza pho kare kutsupira atumishi angu manabii a Iziraeli, ariolavya unabii miaka minji ya kukala ndakureha upigane nao. 18 Siku iyo ambapho Gogu indakpwedza ivamie tsi ya Iziraeli, Mwenyezi Mlungu anaamba, ndaatsukirirwa sana. 19 Mana kahi za wivu wangu na tsukizi zangu kali natangaza kukala siku iyo kundakala na misumbo minji ya tsi ko Iziraeli. 20 Ngʼonda a baharini, nyama a mapha, nyama a tsakani, viumbe vihambalavyo dzulu ya tsi na anadamu osi duniani, andakakama mbere zangu. Myango indagbwa, magamba gandavoromoka na chila ukuta undagbwa. 21 Nindabwaga viha chinyume cha Gogu ko kpwenye myango yangu yosi, Mwenyezi Mlungu anaamba, nao andapigana enye kpwa enye. 22 Nami ndaamula kpwa makongo na kuaolaga. Nindareha mvula kulu, mvula ya mawe na moho wa chibiriti dzuluye na anajeshie, na dzulu ya mataifa manji garigo phamwenga naye. 23 Phahi vivyo ndivyo ndivyodzionyesa kukala nina nguvu na ni mtakatifu na nidzimanyise mbere za mataifa manji. Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’

38:2 38:2 Maono 20:8