39
Gogu anaturywa
“Na uwe mwanadamu, lavya unabii chinyume cha Gogu, uambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, mimi ni chinyumecho uwe Gogu, mkpwulu wa Mesheki na Tubali. Mimi ndakugaluza na nkugurute, nkurehe kula seemu za kure za vurini nikulongoze uvamie myango ya Iziraeli. Nami ndapiga uhao kula mkpwonoo wa kumotso na nihende miviyo igbwe kula mkpwonoo wa kulume. Uwe undafwa dzulu ya myango ya Iziraeli phamwenga na vikosivyo vyosi na anajeshi anji a mataifa phamwenga nawe. Ndakulavyani mriwe ni nyama a mapha a chila aina aryao nyama na nyama a tsakani. Mundaolagbwa ko weruni, mana mimi nkagomba, Mwenyezi Mlungu anaamba. Nami ndahenda kuake moho ko tsi ya Magogu na kpwa mataifa garigo pwani gafikiriyago kukala ga salama, nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
“ ‘Nindahenda dzina rangu takatifu rimanyikane kahi ya atu angu Iziraeli wala sindariricha ritiywe najisi tsona. Nao atu a mataifa ganjina andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, mimi ndimi Mtakatifu wa Iziraeli. Lola riredza, rindahendeka, Mwenyezi Mlungu anaamba, siku hino ndiyo hira nriyogomba.
“ ‘Chisha nyo asagalao midzi ya Iziraeli andatuluka akatsoletsole silaha za viha chizorichwa azihende kuni. Andatsola-tsola ngao kulu na ndide, maha, mivi, marungu na mafumo, nazo zindakala kuni nyinji ambazo andazihumira kpwa miaka sabaa. 10 Taandakala na haja ya kuendza kuni weruni, wala kukata kuni matsakani, mana andakuta myoho kuhumira silaha zizo. Nyo Aiziraeli andahala zewe vitu vya atu ambao kala analonda kuhala zewe vitu vyao, Mwenyezi Mlungu anaamba.
Kuzikpwa kpwa Gogu
11 “ ‘Bada ya Gogu kuangamizwa, ndamupha phatu azikpwe, iye na anajeshie osi ko Iziraeli kpwenye Dete ra acharo, ririro mlairo wa dzuwa wa Bahari ya Munyu. Mbira zizo zindakala nyinji hata vizuwiye atu atsupirao dete hiro, ambaro badaye rindaihwa Dete ra Hamoni-Gogu. * 39:11 Hamoni-Gogu manage ni Jeshi kulu ra Gogu. 12 Aiziraeli andahala miezi sabaa ya kuzika nyufu ili atakase tsi yao. 13 Chila mutu andahusika na kuzika, nao andahewa nguma kpwa gaga siku ndiyoonyesa utukufu wangu, Mwenyezi Mlungu anaamba. 14 Miezi sabaa ndiphosira, andatsambula atu ambao andahenda kazi ya kuphiya chila phatu kuendza na kuzika nyufu chizosala kpwenye tsi ili aitakase. 15 Phahi aho atsupao hiku na hiku kahi ya yo tsi na mmwenga aone mfupha wa mutu, andaika alama phephi nao hadi aziki ndiphouzika Dete ra Hamoni-Gogu. 16 Piya phephi na phapho phandakala na mudzi ndioihwa Hamona. Hivyo ndivyo ambavyo andatakasa yo tsi.’
17  39:17 Maono 19:17–18“We mwanadamu, Mwenyezi Mlungu anaamba: Gomba na chila aina ya nyama a mapha na nyama osi a tsakani uambe: ‘Dzikusanyeni mwedze kula pande zosi mwedze karamuni, karamu kulu ya kulavya sadaka ninayo kutayarishirani ko myango ya Iziraeli. Kuko mundarya nyama na kunwa milatso. 18 Mundarya nyama za masujaa, na kunwa milatso ya akulu a dunia, avi ni maturume, ana ngʼondzi, ndenje na ndzau, zosi za kunona kula Bashani. 19 Nina kutayarishirani karamu za kutsindza sadaka, namwi mundarya marunya hata mmvune na munwe milatso hata mlewe. 20 Mundarya hata mmvune pho phangu mezani, farasi na aphiriki ao, masujaa na anajeshi a chila aina,’ Mwenyezi Mlungu anaamba.
21 “Phahi nindaonyesa utukufu wangu kahi ya mataifa ganjina, na mataifa ganjina gosi gandaona ndivyohukumu na ndivyoaonyesa uwezo wangu. 22 Kula siku iyo na kpwenderera, atu a Iziraeli andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao. 23 Nago mataifa ganjina gandamanya kukala nyo atu a Iziraeli atsamizwa kpwa lazima kpwa dambi zao, mana taakarire aaminifu kpwangu. Nami nchialozera kogo na nchiatiya mikononi mwa maadui gao, nao osi achiolagbwa na upanga. 24 Náahendera kulengana na unajisi wao na makosa gao, nami nchialozera kogo.
25 “Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Vivi ndamuuyizira Jakobo kuongokerwakpwe na nionere mbazi atu osi a Iziraeli, nami ndarionera wivu dzina rangu takatifu. 26 Andayala waibu wao na vira ambavyo taakarire aaminifu kpwangu ndiphokala asegere salama kpwenye tsi yao bila ya kuyugbwa ni yeyesi. 27 Atu a mataifa andaona wakati ndiphokala naatuluza Aiziraeli kula tsi za maadui na kuareha kpwao, nao nyo atu a mataifa andamanya kukala mimi ni mtakatifu. 28 Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao mana dzagbwe náahenda atsamizwe kpwa lazima kahi za mataifa, náakusanya tsona kpwenye tsi yao enye bila ya kusaza hata mutu mmwenga. 29 Nami sindaalozera kogo tsona, ndiphomwagira atu a Iziraeli Roho wangu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

*39:11 39:11 Hamoni-Gogu manage ni Jeshi kulu ra Gogu.

39:17 39:17 Maono 19:17–18