40
Ruwiya ya Nyumba nyiphya
ya Mwenyezi Mlungu
Siku ya kumi ya mwezi wa kpwandza, mwaka wa mirongo miiri na tsano bada ya kutsamizwa kpwa lazima yani mwaka wa kumi na ne bada ya kubomolwa Jerusalemu, siku iyo uwezo wa Mwenyezi Mlungu kala u dzulu yangu, naye achinireha kuko. 40:2 Maono 21:10Nriphokala kpwenye ruwiya kula kpwa Mlungu, iye wanireha Iziraeli achiniika dzulu ya mwango mure sana. Na pho kanda uphande wa mwakani kala phana madzengo dza mudzi. 40:3 Maono 11:1; 21:15Ariphonireha phapho, phakala na mutu ambaye kala anangʼala dza shaba akagbwiririra lugbwe ra katani na chigongo cha kupimira mwakpwe mkpwononi, naye kala aimire pho ryangoni. Ye mutu achiniamba, “Mwanadamu, unula usoo ulole na uhege sikiro usikize na uririkane kuhusu gosi ambago ni phephi kukuonyesa, mana uwe warehwa phapha ili nikuonyese. Kaambire atu a Iziraeli gosi ambago undagaona.”
40:5 1 Afalume 6:1–38; 2 Nyakati 3:1–9Phahi náona ukuta uchiozunguluka nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Ure wa cho chigongo cha kupimira chokala mkpwononi mwa ye mutu kala ni mita tahu, naye achipima nyo ukuta. Nyo ukuta kala una chimo cha mita tahu na upana wa mita tahu. Chisha achiphiya kpwenye ryango rilolaro uphande wa mlairo wa dzuwa, achipanda yo ngaziye na achipima cho chizingiti cha ro ryango, chichikala ni mita tahu kuphiya ndani. Chila uphande wa pho phatu pha kuinjirira kala phana vyumba vihahu vya arindzi. Vyo vyumba kala vi sawa-sawa, mita tahu kpwa mita tahu na kuta zokala kahi ya chumba na chanjina kala ni mita mbiri na nusu na chizingiti cha ryango phephi na baraza kuelekezana na nyumba ya kuvoya Mlungu kala vina upana wa chigongo chimwenga. Chisha achipima baraza iriyo pho ryangoni nayo ichituluka mita ne kuphiya ndani, na upana wa kuta za phatu pha kumenyera kala ni mita mwenga. Yo baraza iriyo pho ryangoni kala inalola uphande wa nyumba ya kuvoya Mlungu. 10 Ro ryango ra mlairo wa dzuwa kala rina vyumba vya arindzi, vihahu uphande huno na vihahu uphande huno na vyosi kala visawa. Na zo kuta ambazo kala zi kahi-kahi ya chumba chimwenga na chanjina kala zi sawa chila uphande. 11 Achipima upana wa phatu pha kumenyera nao uchikala ni mita tsano na upana wa varanda ya ryango nayo ichikala ni mita sita na nusu. 12 Napho phachikala na ukuta mfupi mbere ya vyo vyumba wenye upana wa sentimita mirongo mitsano na chimo cha sentimita mirongo mitsano na vyo vyumba kala ni mita tahu chila uphande. 13 Chisha achipima kula ukuta wa nyuma wa vyumba vya uphande hinyu hadi ukuta wa nyuma wa vyumba vya uphande wanjina; napho kala ni mita kumi na mbiri na nusu. 14 Piya achipima chimo cha kuta za phatu pha kumenyera baraza nacho chichikala mita kumi. Yo baraza kala inalolana na nyo muhala. 15 Ure wa varanda ya kuinjirira kula ukuta wa kondze wa ryango hadi uphande wa mwisho wa chumba cha mwisho, kala ni mita mirongo miiri na tsano. 16 Zo kuta za nyuma ya vyo vyumba kala zina madirisha madide dza irivyokala yo baraza. Na zo kuta ziganyazo vyumba zachorwa mitende uphande unaololana na varanda.
17 Ndipho achinireha kpwenye muhala wa kondze. Hipho kala phana vyumba mirongo mihahu vyodzengbwa kugbwirana na nyo ukuta. Nyo mtsiriri mbere ya vyo vyumba kala ukadzengbwa na mawe kuzunguluka nyo muhala. 18 Nyo upana wa mtsiriri kula ukuta wa vyo vyumba kuelekea muhalani wasisira hatuwa zizo ambazo ryango rafikira. Uhu ndio ndiokala mtsiriri wa tsini. 19 Chisha achipima hatuwa kula ndani ya ryango hiri ambaro kala ri tsini hadi kondze ya muhala wa ndani napho kala ni mita mirongo mitsano. Huno kala ni uphande wa mlairo wa dzuwa na bada ya hipha, huaphiya uphande wa vurini.
20 Phapho ye mutu achipima ure na mapana ga ryango ra muhala wa kondze rolola uphande wa vurini. 21 Vyumbavye vya arindzi kala ni vihahu chila uphande. Nyo ukulu wa vyo vyumba, kutaze na barazaye kala vi sawa na vyo vyumba vya ryango ra kpwandza. Ure wa varanda ya kuinjirira ryangoni kala ni mita mirongo miiri na tsano na upanawe kala ni mita kumi na mbiri na nusu. 22 Madirishage, barazaye na michoroye ya mitende kala i sawa na yo ya ryango rilolaro mlairo wa dzuwa. Kala phana ngazi yenye nyago sabaa ya kupandira pho ryangoni wakati mutu anainjira pho varandani kuphiya mwenga kpwa mwenga hadi kpwenye baraza. 23 Na hura muhala wa ndani kala una ryango rololana na ryango ra uphande wa vurini, dza vira kurivyokala uphande wa mlairo wa dzuwa. Achipima hatuwa kahi ya maryango mairi gololana, napho kala phana ure wa mita mirongo mitsano.
24 Chisha achinilongoza kuphiya uphande wa mwakani, nako piya kpwakala na ryango, naye achipima kuta za phatu pha kumenyera barazani na yo barazaye na vipimovye kala vi sawa na vyo vyanjina. 25 Ukuta wa nyuma wa vyo vyumba na barazaye kala ina vidirisha dza irivyokala maryango ganjina. Ure wa yo varanda kala ni mita mirongo miiri na tsano na upanawe kala ni mita kumi na mbiri na nusu. 26 Kala phana ngazi yenye nyago sabaa ya kupandira pho ryangoni wakati mutu anainjira pho varandani kuphiya mwenga kpwa mwenga hadi kpwenye baraza. Na zo kuta ziganyazo vyumba zachorwa mitende uphande unaololana na varanda. 27 Nyo muhala wa ndani piya kala una ryango rolola uphande wa mwakani, naye achipima hatuwa kula ryango hiri hadi ryango ra kondze napho phachikala na ure wa mita mirongo mitsano.
28 Chisha achinireha muhala wa ndani kutsupira na ryango ra uphande wa mwakani, naro achiripima richikala sawa na gara ganjina. 29 Vyumba vya arindzi, kuta zoganya vyumba vya arindzi chimwenga na chanjina na barazaye kala vi sawa na vyo vyanjina. Ukuta wa nyuma wa vyo vyumba na barazaye kala una vidirisha pande zosi. Ure wa yo varanda kala ni mita mirongo miiri na tsano na upanawe kula ukuta wa nyuma wa vyumba vya uphande hinyu hadi ukuta wa nyuma wa vyumba vya uphande wanjina kala ni mita kumi na mbiri na nusu. 30 Tsona go maryango ga muhala wa ndani kala gana baraza pande zosi zenye ure wa mita mbiri na nusu na upana wa mita kumi na mbiri na nusu. 31 Barazaye kala inalola muhala wa kondze, na zo kuta za phatu pha kumenyera baraza kala zikatsongbwa mitende na ngazize kala zina nyago nane.
32 Chisha achinireha muhala wa ndani uphande wa mlairo wa dzuwa naye achipima ro ryango, richikala sawa na maryango ganjina. 33 Vyumba vya arindzi, kuta zoganya vyumba vya arindzi chimwenga na chanjina na barazaye kala vi sawa na vyo vyanjina. Ukuta wa nyuma wa vyo vyumba na barazaye kala una vidirisha pande zosi. Ure wa yo varanda kala ni mita mirongo miiri na tsano na upanawe kala ni mita kumi na mbiri na nusu. 34 Barazaye kala inalola muhala wa kondze, na zo kuta za phatu pha kumenyera barazani kala zikatsongbwa mitende na ngazize kala zina nyago nane.
35 Chisha achinireha ryango ra uphande wa vurini, naye achiripima richikala sawa na maryango ganjina. 36 Vyumba vya arindzi, kuta zoganya vyumba vya arindzi chimwenga na chanjina na barazaye kala vi sawa na vyo vyanjina. Ukuta wa nyuma wa vyo vyumba na barazaye kala una vidirisha pande zosi. Ure wa yo varanda kala ni mita mirongo miiri na tsano na upanawe kala ni mita kumi na mbiri na nusu. 37 Barazaye kala inalola muhala wa kondze, na zo kuta za phatu pha kumenyera barazani kala zikatsongbwa mitende na ngazize kala zina nyago nane.
38 Pho muhala wa kondze phephi na ro ryango ra ndani kala phana chumba ambacho mryangowe kala u pho barazani. Himo ndimo ambamo kala muchitsukutswa nyama za sadaka za kuochwa. 39 Hipho barazani kala phana meza, mbiri uphande huno na mbiri uphande huno ambazo zahumirwa kutsindzira nyama a sadaka za kuochwa, sadaka za kuusa dambi na za kuusa makosa. 40 Kondze ya ryango ra vurini kala phana meza, mbiri uphande huno wa ngazi na mbiri uphande wanjina wa ngazi. 41 Jumula kala phana meza nane za kutsindzira nyama a sadaka, meza ne uphande wa ndani na meza ne uphande wa kondze. 42 Tsona kala phana meza ne za mawe ga kutsongbwa gokala na ure wa mita kasoro robo na upana wa mita kasoro robo na chimo cha nusu mita. Meza hizo zakala ni kpwa ajili ya sadaka za kuochwa, ambazo dzuluye aika vifwaya vya kutsindzira nyama a sadaka za kuochwa na sadaka zanjina. 43 Tsona phakala na vyuma vya kutsomekera nyama vyokala na ure wa milimita mirongo sabaa na tsano vyochitwa kutani kuzunguluka meza. Zo meza zahumirwa kuikira nyama za sadaka.
44 Chisha achinireha muhala wa ndani, nako kala kuna vyumba viiri. Chimwenga kala chi kanda ya ryango ra vurini nacho kala chinalola mwakani, cho chanjina kala chi kanda ya ryango ra mwakani nacho kala chinalola vurini. 45 Phahi waniamba, “Chumba hichi chilolacho mwakani ni cha alavyadzi-sadaka aimirirao nyumba ya Mlungu. 46 Na chumba chilolacho vurini ni cha alavyadzi-sadaka aimirirao phatu pha kulavira sadaka yani a chivyazi cha Sadoki. Aha ndio Alawi machiyao ambao anaruhusiwa kuphiya mbere za Mwenyezi Mlungu kumuhumikira.” 47 Phahi wapima nyo muhala wa ndani, urewe kala ni mita mirongo mitsano na upanawe kala ni mita mirongo mitsano. Na pho mbere za nyumba ya kuvoya Mlungu kala phana phatu pha kulavira sadaka.
Nyumba ya kuvoya Mlungu
48 Chisha wanireha kpwenye baraza ya nyumba ya kuvoya Mlungu, achipima kuta za phatu pha kumenyera baraza nazo zichikala na uziho wa mita mbiri na nusu chila uphande. Na phatu pha kumenyera kala phana upana wa mita sabaa, na upana wa kuta mita mwenga na nusu chila uphande wa ryango. 49 Kula mbere hadi nyuma kala ni mita sita na upana wa yo baraza kala ni mita kumi. Piya kala phana ngazi za kupandira na nguzo uphande huno na huno.

40:2 40:2 Maono 21:10

40:3 40:3 Maono 11:1; 21:15

40:5 40:5 1 Afalume 6:1–38; 2 Nyakati 3:1–9