41
Phatu Phatakatifu
na Phatu Phatakatifu Zaidi
Chisha ye mutu wanireha hadi Phatu Phatakatifu, achipima kuta za phatu pha kumenyera napho uzihowe kala ni mita tahu hiku na hiku. Na pho phatu pha kumenyera kala phana upana wa mita tsano na kuta za kanda na kanda kala zina upana wa mita mbiri na nusu hiku na hiku. Chisha achipima pho Phatu Phatakatifu phachikala phana ure wa mita mirongo miiri na upana wa mita kumi. Chisha achiinjira chumba cha ndani zaidi, achipima kuta za phatu pha kumenyera. Nazo chila mwenga kala ina uziho wa mita mwenga na upana wa mita tahu na nusu hiku na hiku. Phatu pha kumenyera napho kala phana upana wa mita tahu. Achipima ure wa phatu phatakatifu pha ndani ambapho kala ni mbere ya Phatu Phatakatifu, phachikala ni mita kumi na upanawe uchikala ni mita kumi. Achiniamba, “Hipha ndipho Phatu Phatakatifu Zaidi.”
Chisha achipima upana wa ukuta wa yo nyumba ya kuvoya Mlungu, nao uchikala ni mita tahu na upana wa vyumba vya kanda-kanda kuzunguluka nyumba ya kuvoya Mlungu kala ni mita mbiri. Vyumba hivi kala vi kahi ya dzengo ra gorofa tahu, na chila gorofa kala ina vyumba mirongo mihahu. Ukuta wa kondze wa nyumba ya kuvoya Mlungu kala ukadzengbwa na mwatu avi ni ngazi mwa chila gorofa kugandamira. Kadiri uphiyavyo dzulu kala unakala mwembamba, ili vira vyumba vikale mazubuti kpwa kugandamira bila ya kuunganishwa na nyo ukuta wa nyumba ya kuvoya Mlungu. Phahi yo varanda ya vyumba vya kanda-kanda yazidi kukala pana kuphiya dzulu kula gorofa mwenga hadi yanjina. Kala phana ngazi yopanda kula gorofa ya photsi hadi ya dzulu kutsapira gorofa ya kahi-kahi. Náona yo nyumba ya kuvoya Mlungu ikadzengerwa msingi wa mawe kpwa kondze wenye chimo cha chigongo chimwenga chenye mita tahu ambao kala ndio msingi wa vyo vyumba vya kanda-kanda. Uziho wa kuta za kondze wa vyo vyumba vya kanda-kanda kala ni mita mbiri na nusu na yo seemu yokala wazi kahi-kahi ya vyo vyumba vya kanda-kanda vya yo nyumba ya kuvoya Mlungu, 10 na vyo vyumba vya muhala vyakala na upana wa mita kumi chila uphande kuzunguluka yo nyumba ya kuvoya Mlungu. 11 Na miryango ya vyo vyumba vya kanda-kanda yalola seemu iriyo wazi, mryango mmwenga uphande wa vurini na wanjina uphande wa mwakani. Nafwasi iyo kala ina upana wa mita mbiri na nusu pande zosi.
12 Dzengo rokala rinalolana na muhala wa ndani wa nyumba ya kuvoya Mlungu kpwa uphande wa mtswerero wa dzuwa kala rina upana wa mita mirongo mihahu na tsano na ure wa mita mirongo mine na tsano. Uziho wa kutaze kala ni mita mbiri na nusu kuzunguluka.
13 Chisha achipima yo nyumba ya kuvoya Mlungu nayo ichikala ina ure wa mita mirongo mitsano. Piya wapima kula nyuma ya Nyumba ya kuvoya Mlungu, kutsupira muhalani hadi mwisho wa dzengo ra uphande wa mtswerero wa dzuwa napho kala ni mita mirongo mitsano. 14 Alafu wapima upana wa yo nyumba ya kuvoya Mlungu na muhala wa uphande wa mlairo wa dzuwa uchikala ni mita mirongo mitsano.
15 Chisha achipima ure wa ro dzengo rolola muhala uriokala mtswerero wa dzuwa, phamwenga na kutaze za pande zosi, nazo zichikala ni mita mirongo mitsano.
Baraza ya nyumba ya kuvoya Mlungu ilolayo muhalani, Phatu Phatakatifu na Phatu Phatakatifu Zaidi, 16 na vizingiti na vidirisha vidide na baraza zololana na cho chizingiti zafwinikpwa na mbao kosi kuzunguluka kula photsi hadi vidirishani, navyo vidirisha kala vikafwinikpwa, 17 hadi dzulu ya mryango hadi chumba cha ndani na kondze. Na dzulu ya kuta zosi kuzunguluka chumba cha ndani na kondze, 18 kpwapambwa na michoro ya makerubi na mitende, chila bada ya kerubi mwenga, mtende mmwenga. Chila kerubi kala rina nyuso mbiri. 19 Uso wa mutu waelekezana na mtende uphande mmwenga na uphande wa phiri, uso wa simba waelekezana na mtende wanjina. Mapambo gaga gatsongbwa chila phatu dzulu ya nyumba ya kuvoya Mlungu. 20 Makerubi na mitende yatsongbwa kpwenye ukuta wa nyumba ya Mlungu kula photsi hadi dzulu ya mryango.
21 Mimo ya miryango ya Phatu Phatakatifu kala ni mraba. Pho mbere za Phatu Phatakatifu Zaidi kala phana mimo dza iyo. 22 Phakala na phatu pha kulavira sadaka photengezwa na mbao, chimoche kala ni mita mwenga na nusu na ure wa mita mwenga na upana wa mita mwenga. Pembeze, hakore na kutaze kala ni mbao. Achiniamba, “Ihi ndiyo meza inayoikpwa mbere za Mwenyezi Mlungu.” 23 Pho Phatu Phatakatifu kala phana mryango unaovuguka hiku na hiku na pho Phatu Phatakatifu Zaidi dza vivyo. 24 Chila mryango kala una pande mbiri, mbao mbiri zivugukazo uphande hinyu na uphande hinyu. 25 Yo miryango ya Phatu Phatakatifu kala ikatsongbwa makerubi na mitende dza vyotsongbwa zo kuta. Tsona pho mbere ya baraza kpwa kondze phakala na paa ra mbao. 26 Zo kuta za baraza kala zina madirisha madide-madide na kala gakatsongbwa mitende chila uphande. Mbere ya vyo vyumba vya kanda na kanda vya nyumba ya kuvoya Mlungu kala vina paa za mbao.